This page in English

Forskningsprojekt

Categorization Identities and Communication CIC

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Fokus för projektet CIC, Categorizations, Identities and Communication är görandet av kategoriseringar och identitetspositioner inom utbildning.  Projektet ingår i forskningsgruppen CCD – Communication, Culture and Diversity, vid Institutionen för Humaniora, Utbildnings- och Samhällsvetenskap (HumUS) vid Örebro universitet. Projektet har en tvärvetenskaplig teoretisk grund, i syfte att genom empirisk forskning synliggöra och problematisera frågor kring flerspråkighet, mångfald, identitets- och marginaliseringsprocesser inom olika institutionella miljöer. Projektet knyter därmed an till andra forskningsprojekt inom CCD, där ett samarbete utvecklats kring gemensamma forskningsfrågor. Projektet har en etnografisk ansats där såväl policymaterial som audio- och videomaterial från klassrumsmiljöer analyseras. Det teoretiska ramverket innefattar ett sociohistoriskt perspektiv där lärande, meningsskapande och identitetsskapande står i centrum liksom ett dekolonialt perspektiv där makt, identitetspositioner och marginalisering uppmärksammas särskilt i relation till feministiskt teori. Utifrån projektets tvärvetenskapligsats genereras ny kunskap om utbildning av det som betecknas nyanlända och undervisning i s.k. flerspråkiga klassrum.

Under CIC projektets första del (2007-2013) riktades fokus mot hur kategoriseringar och identitetspositioner diskursivt konstitueras och förhandlas inom utbildningsformen Svenska för invandrare (Sfi) såväl historiskt som bland deltagare i den aktuella utbildningsformen under 2000-talets första decennium. Inom projektets studier synliggjordes hur diskurser (och inom dem kategoriseringar) används, förhandlas och förändras såväl över tid som i den vardagliga interaktionen mellan deltagare inom Sfi.

I projektets andra del (2013-pågående), vidgas perspektivet från Sfi-utbildningen till svenskt utbildningssystem generellt i form av grundskola, specialskola, särskola mm. Utifrån kunskap som genereras dels från CIC projektets första del och dels CCD projektet LISA 21, analyseras kategoriseringar och marginaliseringsprocesser i svenskt skolsystem utifrån föreställningar om språk, kultur och geopolitiska rum. 

CIC projektets internationella konferensbidrag och inter/nationella publikationer

2015
Rosén, J & Bagga-Gupta, S (accepted). Prata svenska vi är i Sverige! [Talk Swedish we are in Sweden!]. A study of practiced language policy in adult language learning. Linguistics and Education.

Rosén, J (accepted) I det interkulturella gränslandet – identitetskapande inom undervisningen i Svenska för invandrare (SFI). In Sprogforum, temanummer Kritisk pædagogik i sprogundervisningen

2014
Rosén, J (2014). Svenska för invandrare - mellan samhällsdeltagande och anställningsbarhet. In: Vinterek, M & Arnqvist, A (red) Pedagogiskt arbete: Enhet och mångfald. Falun: Högskolan Dalarna

Rosén, J. (2014) Intersektionellt identitetsarbete på SFI. Paper presented at ASLA, 8-9 May, Södertörns högskola, Stockholm

Rosén, J (2014) Being, belonging or performing? Rethinking the notion of historical bodies in nexus analysis. Paper presented in Colloquium “Nexus Analysis – A Methodology for Multilingual, Multitemporal, and Multimodal Sociolinguistics”, Sociolinguistics Symposium 20, 15-18 June, University of Jyväskylä, Finland.

Rosén, J & Bagga-Gupta, S (2014). Back to roots! Languaging and constructing home(land) and (be)longing in Swedish national language policies across time. Paper presented at LanDpost - Languaging and Diversity in the age of post-colonial glocal-medialization, 15-17 October 2014, Mysore, India

2013
Rosén, J & Bagga-Gupta, S (2013) Shifting identity positions in the development of language education for immigrants: an analysis of discourses associated with 'Swedish for immigrants'. Language, Culture and Curriculum. Vol. 26, Issue 1, s.68-88.

Rosén, J (2013) Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare. Örebro Studies in Education 38. Örebro universitet.

Rosén, J (2013) När de illiterata kom till Sverige. Språk, lärande och identitet inom Sfi,. In: Wedin, Å & Hedman, C (red) Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur.

Rosén, J. (2013). Svenska för invandrare - mellan samhällsdeltagande och anställnings-barhet. Paper presenterat vid Nationell konferens i pedagogiskt arbete 16-17 May, Falun.

Rosén, J. (2013) Identitetsarbete på Sfi. En intersektionell analys av kön och etnicitet inom undervisningen i Svenska för invandrare. Paper presenterat vid NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk. 13-15 June, Stockholm.

Rosén, J & Bagga-Gupta, S. (2013) Shaping identity and futures through language learning. A study of an institutional education for immigrants across time and space. Paper presenterat vid EARLI 2013. 27-31 August, Munich

Rosén, J & Bagga-Gupta, S. (2013). Negotiating linguistic and cultural diversity in the adult language learning classroom. A study of practiced language policy in institutional education for immigrants in Sweden. Paper presented at 13th IPrA, International Pragmatics Association Conference – Panel "Multilingual practices and the management of linguistic and cultural diversity -": Organizer Christiane Hohenstein. 8-13 September, New Delhi, India.

2012
Rosén, J. 2012. Becoming an immigrant in the Sfi-classroom.: Intersections of gender and national identity in the language learning classroom. Paperpresentation vid International multidisciplinary workshop Marginalization Processes. 2012, 26 - 28 April 2012. Örebro University.

2009
Rosén, J. 2009. Who needs Swedish? The development of Swedish for immigrants (Sfi) from a language ideological perspective. Paperpresentation vid International Research Symposium/Workshop. Re-thinking bilingualism – Challenges of multilingualism and communication in classroom settings. Örebro University, 14-15 maj 2009.

2011
Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. 2011. From worker- to workoriented discourses in the language training for immigrants. Shifting identities in the development of the educational system ‘Swedish for immigrants’. A sociohistorical account of categories. Paperpresentation vid ISB8 - International Symposium on Bilingualism, Oslo 15-18 juni 2011.

Rosén, J & Bagga-Gupta, S. 2011. Prata svenska vi är i Sverige. Languaging and identities in the construction and organization of ‘Swedish for immigrants’. Paperpresentation vid 14th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Exeter UK, 30 August - 3 September 2011.

Rosén, J. & Bagga-Gupta, S. 2011. From participation to employability: Shifting aims and identities in the development of the educational system "Swedish for immigrants". Paperpresentation vid Conference on Marginalization Processes in Institutionalized Educational Settings. 17 - 19 October 2011.

 

Samarbetspartners

  • Jenny Rosén, Högskolan i Dalarna