Forskningsprojekt

Kampen om texten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet Kampen om texten - om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats tar sin utgångspunkt i det faktum att den skriftliga texten sedan länge utgör en av de viktigaste formerna för vetenskaplig kommunikation. En annan utgångspunkt för projektet är att universiteten inte utgörs av några enhetliga språkmiljöer med en gemensam syn på vad som utmärker en god vetenskaplig text, utan att det kan skilja stort från disciplin till disciplin. Därför vill projektet studera de olika språk- och skriftvärldar som möter en lärarstudent under utbildningen och analysera de överväganden och förhandlingar som studenten ställs inför på grund av olika disciplinära skrivtraditioner på vägen fram till en godkänd uppsats.
Lärarutbildning är en bred yrkesutbildning som kan spänna över flera fakultetsområden med sina olika traditioner. De mer allmänna delarna i utbildningen, som är riktade mot lärarkunskap, hämtar näring ur en samhällsvetenskaplig forskningstradition med sina specifika skrivtraditioner. De mer ämnesinriktade delarna kan vetta mot såväl naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga som humanistiska skrivtraditioner. Till detta ska läggas det faktum att lärarutbildningen i form av en yrkesutbildning avser att utgöra en tillämpning av kunskapsinnehållet i utbildningen.

Projektet ska ses mot bakgrund av att den skriftliga produktionen i form av uppsatser kommer att tillmätas en allt större tyngd i universitetsutbildningarna och utgöra en viktig parameter i kvalitetsmätningarna av lärosätena. I det nya systemet för kvalitetsgranskning (2011-2014) har Högskoleverket för avsikt att undersöka hur väl utbildningen når de aktuella målen genom att särskilt granska studenters självständiga arbeten, dvs. examensarbeten.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)