This page in English

Anna-Karin Andershed - ny professor 2016

Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed är professor i psykologi och forskar framför allt om risk- och skyddsfaktorer för negativ psykosocial utveckling hos barn och unga. En viktig princip för henne är att forskningen ska kunna användas praktiskt.

1973 Född i Boden

2001 Disputerade i psykologi vid Örebro universitetmed avhandlingen The Rhythm of Adolescence: Morningness-Eveningness and Adjustment from a Developmental Perspective

2012 Docent i psykologi vid Örebro universitet

2015 Professor i psykologi vid Örebro universitet

Läs mer om Anna-Karin Andershed

Hon är en av forskningsledarna vid Center for Criminological and Psychosocial Research vid Örebro universitet. Hennes vetenskapliga ansats är bred och rör sig i gränslandet mellan normal utveckling och utvecklingspsykopatologi.

– Min inriktning ändrades radikalt efter disputationen. Avhandlingen handlade om skillnader mellan morgon- och kvällsmänniskor, medan nästan all min forskning numera rör sig om kriminalitetsutveckling, att på olika sätt studera och försöka förklara antisocial utveckling hos individer och grupper.

Anna-Karin Andersheds forskning är framför allt longitudinell, vilket innebär att hon följer individer över tid för att studera vad som kan driva på eller förhindra olika typer av negativ utveckling. Hon är en av forskningsledarna för flera sådana forskningsprojekt.

Ett är SOFIA-studien som är en longitudinell studie av drygt 2 000 barn, med start 2010 då barnen var mellan 3 och 5 år gamla. Det övergripande syftet är att studera utvecklingen av barns sociala, fysiska och psykiska hälsa, med ett särskilt fokus på normbrytande beteende.

IDA-programmet är en annat större projekt om örebroare födda 1955.

– De flesta av de mer än tusen deltagarna har följts från 10 till över 40 års ålder och vi planerar för en ny datainsamling innan de nått pensionsålder. Vi har samlat in mängder av information från deltagarna själva, som till exempel sociala relationer, yrkespreferenser, psykisk hälsa, fysisk hälsa, livstillfredsställelse - men också uppgifter från föräldrar och lärare.

En viktig princip för Anna-Karin Andershed är att göra det möjligt att tillämpa forskningen i praktiken.

– Ett sätt är att förmedla forskningen så att den blir begriplig för dem som inte är forskare. Därmed ökar kunskapen hos professionella om effektiva metoder, och föräldrar kan lära sig hur de på bästa sätt kan främja sina barns positiva utveckling.

Den inställningen har lett till att Anna-Karin Andershed varit anlitad som expert av Socialstyrelsen för att ta fram forskningsunderlag för myndighetens riktlinjer för arbete med barn och unga i riskzonen. Hon har också haft nationella uppdrag att stötta praktiker i evidensbaserat verksamhetsutvecklingsarbete.

Anna-Karin Andersheds forskargrupp har också i linje med detta arbetat fram och testat bedömningsinstrumentet ESTER, för bedömning av risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga i riskzonen för normbrytande beteende och till stöd för bättre insatser.

– Utgångspunkten är att professionella i socialtjänsten, skolan, barn- och ungdomspsykiatrin och polisväsendet ska få stöd för att kunna göra bättre bedömningar.

Anna-Karin Andershed är dekan för fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet och har tidigare varit prodekan, prefekt för två institutioner och proprefekt.