This page in English

Åsa Källström Cater - ny professor 2016

Åsa Källström Cater

Åsa Källström Cater är professor i socialt arbete med en forskning inriktad på hur barn upplever och påverkas av våld i familjen. En del handlar om att hitta faktorer som kan gynna motståndskraften hos utsatta barn.

1971 Född i Ludvika

2004 Disputerade i socialt arbete vid Örebro universitet med avhandlingen Negotiating normality and deviation: children’s perspectives on father’s violence against mother.

2013 Docent i socialt arbete vid Örebro universitet

2015 Professor i socialt arbete vid Örebro universitet

Hon delar in sin forskning i fyra fält. Ett av dem är en fördjupning utifrån doktorsavhandlingen som hade syftet att förstå hur barn mellan 8 och 12 år hanterade den motstridiga föreställningen om snälla pappor och att våld inte är acceptabelt - med att ha upplevt hur pappor slår mammor.

– Därefter har mina studier inom detta område alltmer kommit att handla om på vilka specifika sätt sådant våld utgör en riskfaktor för barn, och vad som kan öka respektive minska denna risk.

En viktig teoretisk utgångspunkt för Åsa Källström Cater inom detta område är att använda teorin om barn som kompetenta aktörer på en verklighet där våldet medför utsatthet, risker och eventuella skyddsbehov för barnen. För närvarande analyserar hon hur barns tolkningar och beskrivningar av sina upplevelser är relaterade till om de själva uttrycker att de behöver tala med någon.

Åsa Källström Cater studerar också barndomsupplevelser av våld och övergrepp utifrån ett bredare perspektiv och söker förstå betydelsen av olika typer av utsatthet under barndomen: fysisk, verbal/emotionell, sexuell, att bevittna våld samt att utsättas för andra brott eller försummelse.

– Jag försöker särskilt förstå hur specifika typer av utsatthet, och att utsättas av många olika personer inom flera olika miljöer över tid, är kopplat till specifika typer av problem på kort och lång sikt.

För Åsa Källström Cater är det viktigt att inom detta område bidra med kunskap om vilka faktorer hos barnet, familjen och den miljö familjen lever i, som kan gynna barnets motståndskraft vid olika typer av utsatthet. Hon samarbetar här med forskare i socialt arbete, psykologi och kriminologi vid Örebro universitet och i USA.
I en pågående studie analyserar hon i vilken utsträckning unga som blivit utsatta upplever att de fått adekvat hjälp av samhällets stödinsatser eller av familj och vänner.

Åsa Källström Cater medverkade under åren 2007 till 2011 tillsammans med kolleger från andra universitet i Sverige i en utvärdering av stödinsatser på uppdrag av regeringen, som i sin tur ledde vidare till ett förnyat uppdraget att testa nya metoder 2012-2015.

– Efter det senare uppdraget är jag inbjuden att medverka med ett kapitel i en bok på engelska om förutsättningarna för att införa metoder utvecklade i USA, för att stödja barn i Sverige som upplevt föräldrarnas våld.

Åsa Källström Cater är också engagerad i etiken runt forskning om och med barn.

– Många samtal med mina kolleger inom dessa forskningsfält i Sverige och internationellt handlar om hur viktigt det är att diskutera etik och i synnerhet när det gäller barn som utsatts för eller upplevt övergrepp och våld av sina föräldrar.