This page in English

Marie Öhman - ny professor 2018

Porträtt på Marie Öhman.

Marie Öhman är professor i idrottsvetenskap. Hon forskar om hur idrottslärares arbete påverkas av den allmänna debatten om riskerna med fysisk beröring mellan barn och vuxna.

Fakta:

  • Född 1958 i Linköping
  • 2007 Disputerade i sociologi vid Örebro universitet med avhandlingen ”Kropp och makt i rörelse”
  • 2012 Docent i idrottsvetenskap vid Örebro universitet
  • 2017 Professor i idrottsvetenskap vid Örebro universitet

I sin avhandling analyserade Marie Öhman skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik. Avhandlingen har sina teoretiska och metodologiska utgångspunkter i den franske sociologen och idéhistorikern Michel Foucaults arbeten om makt och styrning.

– Framförallt behandlar studien frågor om vilka kroppar som skapas och vilka karaktärer som fostras i undervisningen. Avhandlingen har bidragit med viktiga kunskaper om den kroppsliga dimensionen och dess innebörder för undervisningen i skolämnet idrott och hälsa, säger Marie Öhman.

Hennes senaste projekt, "Don't touch! – Pedagogical consequences of the 'forbidden' body in Physical Education", finansieras av Centrum för Idrottsforskning och har väckt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Marie Öhman undersöker hur idrottslärares arbete påverkas av den allmänna debatten om riskerna med fysisk beröring. Bakgrunden till projektet är att övergrepp mot barn inom skolor och idrottsföreningar har skapat en oro över fysisk beröring mellan barn och vuxna.

– Fysisk beröring har kommit att betraktats som något riskfyllt och i många länder har det utvecklats en "no-touching" kultur för att på så sätt skapa trygga miljöer för barn- och ungdomar.

Marie Öhman vänder på "no-touching" perspektivet och framhåller värden med fysisk beröring i undervisningssammanhang. Hon ifrågasätter om ett avfärdande av fysisk beröring är det bästa sättet att skapa trygga miljöer och om avsaknaden av fysisk kontakt är det bästa för eleven. Marie Öhmans forskning har fått stor betydelse för hur vi kan förstå och förhålla oss till frågor om fysisk beröring mellan lärare och elever i olika pedagogiska och idrottsliga sammanhang.

– Resultaten visar vad som händer med lärarnas pedagogiska arbete, ämnets innehåll, elevernas utveckling och lärande om idrottslärare inte längre vågar röra eleverna när de undervisar. Många lärare undviker exempelvis aktiviteter som gymnastik och dans där fysisk beröring oftast är nödvändig. Ett flertal lärare uttrycker: "Jag knyter näven när jag rör vid eleverna. En knuten näve kan aldrig uppfattas som en smekning." Här utmanas tankarna om vad ett barnrättsperspektiv innebär och jag ställer frågan om vilket samhälle som skapas om beröring är tabu och vuxna känner en rädsla för att ta i barn.

Även om Marie Öhmans forskning handlar om skolämnet idrott och hälsa, har frågorna och resultaten rönt uppmärksamhet även inom andra verksamheter där barn och vuxna möts. Forskningsresultaten har presenterats på flera nationella och internationella konferenser över hela världen och finns som en del av en kurs i Massive Open Online Course (MOOC), arrangerat av Birmingham University.

– Den har engagerat 5 000 idrottslärare från 149 länder och inslagen om "touching" är ett av de mest sedda och kommenterade ämnesområdena på utbildningen, säger Marie Öhman.

Nu arbetar Marie Öhman med en internationell studie som jämför hur idrottslärare i olika länder hanterar frågan om fysisk beröring i undervisningen. En doktorand som undersöker elevernas syn på fysisk beröring i undervisningen är också knuten till projektet som är finansierat av Vetenskapsrådet.