This page in English

Karin Blomberg - ny professor 2019

Karin Blomberg är professor i omvårdnadsvetenskap och forskar framför allt om hur relationsskapande vård kan främjas och hur värdighet kan bevaras hos personer som är svårt sjuka.

1970 Född i Örebro

2009 Disputerade i omvårdnadsvetenskap vid Karolinska Institutet med avhandlingen Från inbjudan till uppföljning - Kvinnors erfarenheter av att delta eller inte delta i cervixcancerscreening”

2014 Docent i medicinsk vetenskap, inriktning hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet

2018 Professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet

Läs mer om Karin Blomberg

Studier som fokuserar på olika aspekter av relationsskapande vård, där lärande av yrkeskunskaper utgör en viktig del,  är den röda tråden i Karin Blombergs forskning. Hon leder forskningsmiljön ”Care about Caring” vid Örebro universitet där målsättningen är ny kunskap om hur relationer mellan personal och patienter och deras närstående samt mellan olika professioner kan främjas och vara centrala i all vård och behandling. Fokus ligger också på hur en lärandekultur kan skapas inom hälso- och sjukvården.

– Kunskap om lärande inom vårdprofessioner har betydelse för hur en relation till patienten kan skapas med utgångspunkt i värdighet, individens möjlighet till delaktighet och en personcentrerad hälso- och sjukvård.

I dag saknar hälso- och sjukvårdspersonalen konkreta verktyg att använda i möten med svårt sjuka personer. Inte heller kan man garantera att all vård, oavsett plats, sjukdom eller personens ålder har sin grund i värdighet och livskvalitet.

– En stor del av min pågående forskning handlar om att utveckla och införa interventioner där vård baseras på ett vårdande och relationsskapande förhållningssätt, oavsett vårdsammanhang och patientgrupp.

Inom kommunal vård och omsorg pågår just nu implementering och utvärdering av en värdighetsbevarande intervention – ett nytt arbetssätt för att samtala om och åtgärda värdighetsrelaterade besvär som patienten själv identifierar. Det är ett projekt där Karin Blomberg samarbetar med ledande internationella och svenska forskare inom ”compassionate care”, värdighet och palliativ vård.

– Vi bedriver även studier kring utveckling och implementering av olika informations- och kommunikationsteknologier inom hälso- och sjukvård för en samskapad vård som utgår ifrån patienten.

Karin Blombergs tidiga forskning rörde hur personer resonerar och hanterar risk för sjukdom. I sin avhandling studerade hon hur unga kvinnor tänker kring risken för livmoderhalscancer och beslut om deltagande i screening för livmoderhalscancer.  

– Det arbetet lade grunden till pågående forskningssamarbeten kring frågor om screening, humant papillomvirus (HPV), screeningsdeltagande och tilltro till vaccination.

Lärande och pedagogisk forskning är ett annat intresseområde som Karin Blomberg har. Hon har bland annat arbetat i ett flerårigt vårdutvecklingsprojekt finansierat av Cancerfonden som skulle öka samverkan mellan vården och akademin.

– En stor utmaning inom hälso- och sjukvården i dag är att få till exempel sjuksköterskor att stanna kvar i sitt yrke. En annan är att skapa en hållbar arbetsmiljö som stimulerar till utveckling i professionen. Min forskning med fokus på lärande handlar om hur lärandemiljöer kan främjas och hur studenter lär praktiska färdigheter, men också hur nyexaminerade sjuksköterskor socialiseras in i yrkesrollen och vilka faktorer som påverkar deras motivation att fortsätta utvecklas i yrkesrollen.

Karin Blomberg har också arbetat som proprefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper 2016-2018 och blir prodekan för Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet med start 2019.

– Att få möjlighet att arbeta med övergripande frågor inom akademin såsom visioner, mål, strategier och verksamhetsplanering är både roligt och utmanande.

Läs mer om Karin Blomberg