This page in English

Marie Holmefur - ny professor 2019

Marie Holmefur är professor i arbetsterapi. Hennes forskning handlar om vardagens aktiviteter och hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna utföra de aktiviteter de vill, behöver eller måste i sin vardag.

1968 Född i Linköping

2009 Disputerade vid Karolinska Institutet i pediatrisk vetenskap med avhandlingen ”The Assisting Hand Assessment; continued development and longitudinal use”

2009 Lektor i arbetsterapi vid Örebro universitet

2011-14 Forskningsledare vid Habiliteringens forskningscentrum, Örebro Läns Landsting (numera Region Örebro län)

2016 Docent i hälso- och vårdvetenskap vid Örebro universitet

2018 Professor i arbetsterapi vid Örebro universitet 

Läs mer om Marie Holmefur

Marie Holmefur började sin forskarbana vid Karolinska Institutet där hon som doktorand studerade handfunktionen hos barn med unilateral cerebral pares, det vill säga cerebral pares där bara ena kroppshalvan är påverkad. Hos dessa barn är handfunktionen nedsatt i olika grad och eftersom händerna har en central betydelse för många aktiviteter i vardagen är träning och andra interventioner för att förbättra handfunktionen viktiga under uppväxten.

– Jag har tillsammans med kollegor på Karolinska Institutet arbetat med att utveckla bedömningsinstrumentet Assisting Hand Assessment, AHA.  Det används för att beskriva hur väl personer med ensidig funktionsnedsättning i arm och hand använder sin påverkade hand i tvåhandsaktiviteter.

I dag används bedömningsinstrumentet AHA för att följa utveckling, planera och utvärdera interventioner inom både forskning och habiliteringsverksamheter världen över. Marie Holmefur arbetar nu med att utöka användningsområdet för AHA. Hon studerar också hur handfunktionen utvecklas över tid hos barn och ungdomar med unilateral cerebral pares.

De senaste åren har Marie Holmefur även forskat om hur man kan underlätta vardagen för personer som har kognitiva svårigheter. Till kognitiva förmågor räknas exempelvis resonerande, uppmärksamhet, problemlösning och minne.

– Kognitiva svårigheter är följden av en rad olika diagnoser och jag är särskilt intresserad av personer med ADHD, autismspektrumtillstånd och psykiatriska tillstånd. Hos personer med dessa diagnoser är det vanligt med svårigheter att uppfatta och planera sin tid samt att strukturera sina aktiviteter.

I sina studier utvärderar hon en gruppintervention för psykiatri och habilitering – Ha koll! – som syftar till förbättrad tidshantering och struktur i vardagen. I interventionen får deltagarna träna på att använda en kalender, att använda att-göra-listor och prioritera samt planera aktiviteter efter sin dygns- och energikurva.

– Vi har prövat interventionen i en pilotstudie med lovande resultat och nu pågår en större utvärdering i samarbete med Region Örebro Län, Örebro kommun och Landstinget Dalarna.

Ett annat spår i Marie Holmefurs forskning är att utvärdera om formulär och instrument som används i vården ger giltiga och tillförlitliga resultat. Förutom AHA har hon medverkat till att utvärdera en rad instrument som används inom forskning och klinisk praktik som Assessment of Time Management Skills, Weekly Calendar Planning Activity, the FOUR score med flera.

– Många fenomen som vi vill mäta resultat av i vården är kvalitativa, som till exempel hur väl man utför en aktivitet eller hur man skattar sin egen förmåga. Men för att kunna bedriva forskning i större skala har vi nytta av att kunna kvantifiera dessa kvalitativa fenomen i frågeformulär eller bedömningsinstrument. Det är då viktigt att säkerställa att de instrument som vi använder inom vård och forskning är tillförlitliga och mäter det de avser att mäta. 

Läs mer om Marie Holmefur