This page in English

Thomas Strandberg - ny professor 2023

En leende Thomas Strandberg

Thomas Strandberg är professor i socialt arbete. Han forskar idag bland annat om barn till föräldrar som har kognitiva svårigheter.
– Föräldrar med dessa svårigheter är en sårbar grupp som ofta behöver stöd i sitt föräldraskap. I Sverige har vi också antagit en nationell strategi om att alla föräldrar ska kunna få detta stöd, säger han.

  • 1965 Född i Sundsvall 
  • 2006 Disputerade handikappvetenskap Örebro universitet med avhandlingen ”Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada - omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet” 
  • 2017 Docent 2017 i socialt arbete, vid Örebro universitet.  
  • 2020 Professor 2020 i socialt arbete vid Högskolan Dalarna 
  • 2022 Professor i socialt arbete 2022 vid Örebro universitet. 

Läs mer om Thomas Strandberg

Thomas Strandberg började sin akademiska karriär som doktorand 2001 inom ämnet handikappvetenskap vid Örebro universitet. Idag har ämnet bytt namn till ”Funktionsnedsättning och samhälle”. Innan dess arbetade han inom social omsorgsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, bland annat som chef. Han utbildade sig sedan till vårdlärare och arbetade som gymnasielärare fram till dess att han påbörjade doktorandstudierna.

Han har alltsedan sin grundutbildning intresserat sig för omsorgsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Han är också inriktad på äldrefrågor vilket fick honom att engageras i Örebro universitets satsning på äldreforskning, bland annat som doktorandhandledare.

– Äldreforskningen vid Örebro universitet har varit en stor satsning som jag hoppas kommer att leva kvar i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, även efter att forskarskolorna avslutats, säger han.

Lyckosam flytt till Örebro

Thomas Strandberg har varit verksam utomlands. Den mest betydande erfarenheten är från Riga i Lettland där han arbetade på en internatskola för föräldralösa och socialt utsatta barn och ungdomar, samtidigt som han studerade på den lettiska socialhögskolan där han skrev sin magisteruppsats.

Sedan var det dags för Örebro.

– Det kändes som rätt val och ett lyckosamt beslut att flytta till Örebro, där jag fortfarande bor kvar efter några avstickare till Mälardalens universitet och som professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna.

Thomas Strandberg har framför allt studerat hur vuxna personer med funktionsnedsättning av olika slag, hanterar sin livssituation. Det har handlat om hur förvärvade hjärnskador eller synfältsbortfall påverkar människors aktivitet och delaktighet i vardagslivet, arbetslivet och samhällslivet i stort.

Forskning om stöd till föräldrar

På senare tid har hans forskningsintresse vidgats till att även inkludera barn med funktionsnedsättning – och barn till föräldrar med funktionsnedsättning. Han leder ett forskningsprojekt om betydelsen av ett föräldraskapsstödsprogram till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter, som har barn i åldrarna 0–9 år och som behöver stöd från socialtjänsten i sitt föräldraskap.

– Det är verkligen en viktig studie eftersom dessa föräldrar är en utsatt grupp som ofta behöver stöd i sitt föräldraskap. Att då ha arbetsmetoder som fungerar är betydelsefullt

Föräldraskapsstödet syftar till att minska risken för försummelse och att utveckla förmågan hos dessa föräldrar.

Thomas Strandberg samarbetar med forskare nationellt och internationellt och var2017 ansvarig för en internationell konferens om funktionshinderforskning.

Sin viktigaste internationella kontakt knöt Thomas Strandberg i Sydney under forskarutbildningen och har allt sedan dess samarbetet med professor Grahame Simpson, forskningsledare inom hjärnskaderehabilitering.

Thomas Strandberg har haft ledningsuppdrag vid universitetet, som enhetschef, prefekt, ämnesansvarig och är nu prodekan på HS-fakulteten.

– Jag måste nog ändå erkänna att jag är road av administrativa uppdrag av olika slag där mina ledarskapsförmågor utmanas i en spännande akademiskmiljö.