This page in English

Thomas Strandberg

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302208

Rum: L2337

Thomas Strandberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Thomas Strandberg

Thomas Strandberg är disputerad i handikappvetenskap och professor i socialt arbete. Han har tidigare arbetat som lärare inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och som chef inom social omsorgsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Thomas är en del av forskningsmiljön: Funktionsnedsättning och samhälle.

Han är engagerad som temaledare för temat "Åldrande från ett samhällsperspektiv" inom universitetets forskarskola Successful ageing – Newbreed.

Under 2018 var han gästforskare vid Ingham Institute for Applied Medical Research – Brain Injury Rehabilitation Research Group i Sydney, Australien.

Forskningsinriktning

Hans forskning rör sig främst inom den tvärvetenskapliga funktionshinderforskningen där han intresserar sig för hur funktionsnedsättning, av olika slag, påverkar människors aktivitet och delaktighet i vardagslivet, arbetslivet och samhällslivet i stort. Han har även ett intresse för socialgerontologisk forskning och medverkar därinom i olika forskningsprojekt.

Han handleder för närvarande två doktorander.

Undervisning

Thomas undervisar inom olika utbildningsprogram och friståendekurser, men främst på socionomprogrammet där han föreläser och handleder studenter i examensarbeten. Undervisning sker på olika nivåer från grundnivå till forskarnivå främst inom:

  • Socialt arbete och funktionshinderomsorg
  • Funktionsnedsättning och funktionshinderforskning
  • Forskningsmetodik och kvalitativ metod
  • Ledarskap och organisation

Övriga uppdrag

  • Ämnesansvar för socialt arbete, 2018 – 2019.
  • Sakkunnig i SBU:s utvärderingsgrupp av rehabilitering för personer med traumatiska hjärnskador, 2017 – 2019.
  • Representant i det svenska nätverket för funktionshinderforskare, 2007 – ff.
  • Prefekt, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 2013 – 2017
  • Enhetschef, enheten för aktivitet och hälsa, 2009 – 2013
  • Styrelseledamot I Nordic Network on Disability Research, 2009 – 2017


Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)