This page in English

Thomas Strandberg

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301108

Rum: L2337

Thomas Strandberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Thomas Strandberg

Thomas Strandberg är disputerad i handikappvetenskap och docent i socialt arbete. Han har tidigare arbetat som vårdlärare inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och inom social omsorgsverksamhet för personer med funktionshinder. Utöver detta är Thomas en del av forskningsmiljön i Social Work Studies samt forskningsmiljön Disability Research. Thomas är engagerad som temaledare för temat "Åldrande från ett samhällsperspektiv" inom universitetets forskarskola Successful ageing – Newbreed.

Under perioden november 2017 till april 2018 var Thomas gästforskare vid Ingham Institute for Applied Medical Research – Brain Injury Rehabilitation Research Group i Sydney, Australien.

Thomas är för närvarande tjänstledig för en proffesur i socialt arbete vid Högskolan Dalarna.

Forskningsinriktning/aktuella forskningsprojekt

Inom forskningsmiljön Social Work Studies är Thomas involverad i forskning som är kopplad till forskarskolan i Successful ageing – Newbreed, framförallt genom doktorander vars projekt fokuserar på: Antidiskriminerande och sociala arbetsmetoder för att förhindra våld och utsatthet av äldre i Uganda.

Inom forskningsmiljön Disability Research är Thomas involverad i forskning som berör funktionsnedsättning och funktionshinder ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. En studie handlar om Supported employment ur ett genusperspektiv, om hur kön påverkar en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess för personer med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Undervisning

Thomas undervisar inom olika utbildningsprogram och fristående kurser vid universitetet, handleder examensarbeten och doktorander. Undervisning sker på olika nivåer från grundnivå till forskarnivå främst inom:

  • Socialt arbete och funktionshinderomsorg
  • Funktionsnedsättning och funktionshinderforskning
  • Forskningsmetodik och kvalitativ metod
  • Ledarskap och organisation

Övriga uppdrag

  • Ämnesansvar för socialt arbete, 2018 – 2019.
  • Sakkunnig i SBU:s utvärderingsgrupp av rehabilitering för personer med traumatiska hjärnskador, 2017 – 2019.
  • Representant i det svenska nätverket för funktionshinderforskare, 2007 – ff.
  • Prefekt, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, 2013 – 2017
  • Enhetschef, enheten för aktivitet och hälsa, 2009 – 2013
  • Styrelseledamot I Nordic Network on Disability Research, 2009 – 2017


Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)