This page in English

Susanne Strand - ny professor 2024

Susanne Strand framför en grå trappa

Susanne Strand är professor i kriminologi. Hennes forskning är inriktad på riskbedömning och riskhantering av våld i nära relationer. En viktig del är samarbete med bland annat polis och socialtjänst.
– Målet är att underlätta för dem som arbetar med dessa svåra frågor genom att ta fram ett evidensbaserat arbetssätt för brottsprevention, säger hon.

1972 Född på Frösön

2006 Disputerade i hälsovetenskap med avhandlingen Violence Risk Assessment in Male and Female Mentally Disordered Offenders – Differences and Similarities, Mittuniversitetet

2011 Docent i kriminologi 2011, Mittuniversitetet

2014 Adjungerad vid Centre for Forensic Behavioural Science (CFBS), Swinburne University of Technology i Melbourne, Australien

2023 Professor i kriminologi, Örebro universitet

Profilsida Susanne Strand

Susanne Strand har forskat om risk för våld i olika sammanhang sen mitten på 90-talet, med tillämpad kriminologi som akademisk bas. Hon började sin forskarkarriär inom rättspsykiatrin och skrev under den tiden sin doktorsavhandling.

– Jag studerade hur vi bedömer risken att en person, som har begått våldshandlingar, ska göra det igen - och om det är skillnad på när vi bedömer män och kvinnor. Det visade sig att många viktiga riskfaktorer för våld har olika relevans för män och kvinnor. Detta innebär att vi ibland underskattar risken för att kvinnor begår nya våldsbrott, säger hon.

Såg möjligheter i samarbete med polisen

Under detta arbete väcktes hennes intresse för våld i nära relationer. Anledningen var att hon såg att många av dem som återföll i brott utsatte en person de hade en verklig eller inbillad relation med. För Susanne Strand växte intresset för våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck fram när hon såg att det gick att förbättra metoderna ytterligare för dessa grupper. En stor del av arbetet gjordes i samarbete med polisen med start kring millennieskiftet.

– Min forskning har särskilt visat att användningen av strukturerade checklistor är en effektiv metod för polisen att använda i sitt arbete med att prioritera ärenden där skyddsåtgärder behöver sättas in för att skydda de utsatta.

Som ett led i denna forskning åkte hon 2010 tillsammans med familjen till Melbourne i Australien för att gästforska om stalkning och våld i nära relation vid Centre for Forensic Behavioural Science - och blev mer eller mindre kvar. Sedan 2014 är hon adjungerad forskare där och tillsammans med professor Troy McEwan har hon genomfört flera uppmärksammade projekt.

– Det är spännande att arbeta med praktiknära forskare i andra länder där samhällsstrukturerna är ganska lika för att studera och jämföra våra samhällslösningar. Vår slutsats är att det är ”same, same, but different”.

"En ynnest att få jobba i Australien"

– För mig är det en ynnest att få möjlighet att jobba nära några av världens främsta forskare på området. Det är både inspirerande och lärorikt. Familjen uppskattade också Melbourne och de har fortsatt att följa med under mina många resor dit.

I sin nuvarande forskning i Sverige leder Susanne Strand forskningsprogrammet RISKSAM (RISKhantering och SAMverkan). Syftet är att tillsammans med praktiker arbeta fram en effektiv evidensbaserad arbetsmetod för polis, socialtjänst och andra aktörer för våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att RISKSAM ska underlätta arbetet genom en strukturerad samverkan samt att det ska leda till minskad stress för yrkesverksamma, förbättrad livskvalitet för utsatta och deras barn, samt ökade möjligheter till behandling för våldsutövare. Detta oavsett var i landet man befinner sig – glesbygdsperspektivet är en central del i forskningen.

– För att vi ska kunna förhindra våldsutövare att fortsätta vara våldsamma och samtidigt skydda de utsatta, behöver samhället bli bättre på att samverka. Olika åtgärder behövs och det gäller att bättre förstå vem som behöver vad och när för att kunna stoppa våldet.

Arbete över ämnesgränser

Susanne Strand är forskningsledare för Centrum för våldsstudier, CVS,  som är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Örebro universitet. Forskare samarbetar över ämnesgränser för att bättre förstå, utveckla och bidra med kunskap om olika former av våld. Ett resultat är ”Texter om våld”, en populärvetenskaplig tidskrift.

– Det är viktigt för mig som forskare att samverka med praktiker. För att möjliggöra det behöver vi som forskare kunna visa vad vi gör på ett begripligt sätt som förhoppningsvis väcker nyfikenhet och inspiration - och ger upphov till nya forskningsfrågor.

Susanne Strand utsågs år 2023 till dekan vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

– Det är inspirerande att kunna arbeta på strategisk nivå för att möjliggöra för forskare och lärare att kunna utvecklas och bidra till ett klokare samhälle med de förutsättningar som finns inom akademin, säger hon.