This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Att söka till utbildning på forskarnivå

Välkommen att söka utbildning på forskarnivå vid Institutionen för hälsovetenskaper! Här hittar du information om antagningsprocessen och utbildningen.

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng för doktorsexamen alternativt 120 högskolepoäng för licentiatexamen, vilket motsvarar fyra respektive två års heltidsstudier. Det går att söka till utbildning på forskarnivå på två sätt: doktorandanställning eller med extern/annan form av finansiering.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet har den som:

 1. har avlagt examen på avancerad nivå, eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan är behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

För särskild behörighet till ämnet krävs godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, inom ett huvudområde av betydelse för det aktuella ämnet eller inriktning. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Om du t ex har en äldre läkarutbildning eller en utländsk examen behöver du kunna visa att du på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Skicka då med handlingar som kan användas för att göra en individuell bedömning av dina färdigheter. Det kan vara till exempel rapporter, ST-arbeten, artiklar, kvalitetsarbeten med mera. 

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå innehåller de föreskrifter som universitetet tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Antagningsordningen innehåller därför, förutom styrelsens föreskrifter, information om aktuella regler i högskoleförordningen och i universitetets föreskrifter i övrigt.

Regelhandbok för utbildning på forskarnivå sammanfattar alla nationella och lokala regler och riktlinjer. Den gäller under hela studietiden, från det att doktoranden antas till utbildning på forskarnivå till det att examen utfärdas. Varje doktorand och handledare rekommenderas ta del av regelhandboken.

Du kan söka en doktorandanställning, vilket är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Du kan söka en doktorandanställning när en sådan annonseras ut, och du följer då anvisningarna i annonsen.

Du kan söka till utbildningen med extern/annan form av finansiering, till exempel från din befintliga arbetsgivare. Universitetet gör då en bedömning huruvida finansieringen kan säkras under hela utbildningstiden, samt huruvida du som sökande kan ägna så stor del av din tid åt utbildningen att den kan slutföras på lägst halvfart.

Antagningsseminarium

Enligt "Riktlinjer och checklista inför antagningsseminarium till utbildning på forskarnivå för Institutionen för hälsovetenskaper" (ORU 1.2.1-06604/2018) är antagningsseminarium är ett tillfälle där den sökande doktoranden tillsammans med sin tilltänkte huvudhandledare presenterar det planerade forskarutbildningsprojektet.

Seminariet beräknas ta ca 45 minuter och leds av ämnes-/inriktningsansvarig. Sökande doktorand inleder med att presentera sin forskningsplan, ca 15 minuter. Efter presentationen följer en diskussion om forskningsplanen, så som eventuella svårigheter som kan föreligga, hur handledarskapet ser ut, doktorandens insatser i arbetet samt etiska aspekter och de etiska tillstånd som kommer att behövas. Innan seminariet avslutas identifieras vad som eventuellt behöver kompletteras inför beslut om antagning. Detta dokumenteras av den sökande doktoranden och tilltänkt huvudhandledare.


Ansökningstider 

Antagning av doktorander med extern/annan form av finansiering sker vanligtvis två gånger per termin.

Sista dagen att ansöka inför antagningsseminarium under 2023:

 • 5 januari inför antagningsseminarium 13 och 14 februari
 • 5 april inför antagningsseminarium 2 och 3 maj

När ansökningsdatum för kommande antagningsseminariet passerat öppnas direkt nästkommande ansökningsperiod.

Sökande och de tilltänkta handledarna bör avsätta hela dagen för det aktuella antagningsseminariet. Efter sista ansökningsdag och att ansökan är granskad och komplett kommer ni att informeras om exakt starttid för just ert seminarium. 


Anmälan och bilagor

Vid ansökningsförfarandet behöver du följande dokument:

 1. Blanketten Anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
 2. Meritförteckning (CV)
 3. Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
 4. Examensarbete (självständigt arbete)
 5. Finansieringsintyg enligt mall (obligatoriskt)
  - Ny rutin RÖL: Till ansökan bifogas utkast av finansieringsintyg (inkl signaturer från sökande, huvudhandledare och verksamhetschef). Finansieringsintyg för doktorander med anställning inom Region Örebro län (inkl. forskar-AT) (separat inloggning till RÖL krävs). Efter antagningsseminariet sänder utbildnings- och forskningsadministratör det signerade utkastet till FoU-staben för godkännande. Färdigt finansieringsintyg skickas tillbaka till forskarutbildningsadministrationen.
  - Finansieringsintyg för doktorander med anställning hos annan extern arbetsgivare
 6. Mall för forskningsplan
 7. Om sökanden önskar studera på deltid, en redogörelse för skälen till detta
 8. Handlingar för att göra en individuell bedömning av dina färdigheter för dig som till exempel har en äldre läkarutbildning. Det kan vara publikationer av betydelse eller intyg och betyg avseende övriga meriter, till exempel yrkesverksamhet.

Ansök via ämne/inriktning

Gör din anmälan genom att klicka på länken till det ämne som du ansöker till (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor). Du kan läsa mer om respektive ämne och inriktning här.

studera.nu

Studera.nu

Här hittar du massor av information om forskarstudier. Informationen kommer från Universitets- och högskolerådet.

att bli doktorand

Att bli doktorand

Här hittar du mer information om utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Behandling av personuppgifter

I samband med antagning till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet kommer forskningsadministrationen att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din utbildning på forskarnivå. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills examen.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Kontakt

Vid frågor och funderingar gällande utbildning på forskarnivå, ansökningsprocessen eller handledning av doktorander är du välkommen att kontakta forskarutbildningsadministrationen: This is an email address