Institutionen för hälsovetenskaper

Ansökan om förtur till placeringsort i samband med VFU

Student vid Institutionen för hälsovetenskaper som ska genomföra verksamhetsförlagd utbildning kan ansöka om förtur till viss placeringsort. Villkoret är att du omfattas av något av kriterierna.

Förturskriterier

  1. Elitidrottare enligt Örebro universitets definition
  2. Ensamstående förälder med hemmavarande barn under 12 år.
    OBS! Intyg från folkbokföringsregistret bifogas.
  3. Sjukdom som kräver vård eller behandling.
    OBS! Aktuellt läkarintyg bifogas.
  4. Ordförande, introduktionsansvarig eller utbildningsbevakare i aktuell sektion inom studentkåren vid Örebro universitet

Förtur till placering på en bestämd ort kan enbart garanteras om platstillgången är tillräcklig i förhållande till antal sökande.
Vid konkurrens om platserna sker prioritering enligt ovanstående ordningsföljd.
Riktlinjerna bygger på ett beslut av institutionens prefekt.

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Örebro universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, e-postadress och åberopad förtursgrund för att kunna behandla din ansökan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att bedöma eventuell förtur till placeringsort vid verksamhetsförlagd utbildning. Uppgifterna kommer att arkiveras och du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta institutionens dataskyddssamordnare på This is an email address alternativt lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Din ansökan behandlas vid Institutionen för hälsovetenskaper, vid behov i samråd med representant för Örebro studentkår.

Sista ansökningsdatum om förtur

Se information för respektive kurs under Kursinformation.
För sent inkommen ansökan beaktas ej.

Fyll i ansökan om förtursplacering