This page in English

Jana Klánová - Hedersdoktor 2023

Jana Klánová disputerade i miljökemi 2004 vid Masaryk-universitetet i Brno, Tjeckien, och har en bakgrund i matematik och kemi. Sedan 2013 är hon professor i miljökemi vid samma universitetet.  Hon utsågs då också till chef för forsknings- och utbildningscentret RECETOX vid universitetets naturvetenskapliga fakultet, som arbetar med kemikalier och deras påverkan på vår hälsa. Hon blev också ansvarig för centrets forskningsinfrastruktur.

Jana Klánová har en gedigen forskningsbakgrund med omfattande vetenskaplig publicering sedan 2001. Hon har också lett ett stort antal forskningsprojekt, både nationellt och på EU-nivå, och har betydande erfarenhet av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Jana Klánová intresserar sig starkt för mångvetenskaplig forskning som också innefattar samhällsvetenskap, medicin och hälsa.

Jana Klánovás långtgående kunskaper och expertis på området kemiska föroreningar, miljö och hälsa har gett henne en ledande ställning i Europa. Hon är koordinator för EIRENE RI, ett europeiskt konsortium för uppbyggnaden av infrastruktur för forskning som undersöker hur människor påverkas av allt vi utsätts för under vår livstid. Satsningen finansieras av EU:s ESFRI och omfattar forskningsinstitutioner i 17 länder, bland annat med Örebro universitet som koordinator i Sverige. Hon ingår också i det omfattande europeiska partnerskapsprogrammet PARC, där även Örebro universitet deltar.

Jana Klánová har bred erfarenhet av undervisning och ett intresse för stärkt kompetensförsörjning för   att identifiera och bedöma riskerna med och effekterna av exponering för antropogena kemikalier, både ur miljösynpunkt och från ett toxikologiskt perspektiv. Hennes engagemang för att skapa europeiska utbyten, kurser och utbildningsprogram är helt i linje med Örebro universitets ambition och flera samarbeten har inletts.