This page in English

Julie Allan - Hedersdoktor 2023

Julie Allan var professor i pedagogik vid University of Stirling mellan 2002 och 2013 och har sedan 2013 varit  professor vid University of Birmingham. Vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS), enheten för pedagogik, har vi haft förmånen att ha Julie Allan som gästprofessor

Julie Allan är en internationellt framstående forskare inom fältet inkluderande utbildning.  Det t märks inte minst genom att hon ingår i flera redaktionsråd för välrenommerade internationella tidskrifter och är redaktör till bokserien Routledge World Yearbook of Education. Professor Allan utsågs också till hedersmedlem i nätverket Inclusive Education av European Educational Research Association (EERA). Julie Allan har haft ett tydligt engagemang i utbildningspolitik och har varit rådgivare till politiker på nationell nivå i Skottland, Wales, Nederländerna och Australien och även till Europarådet.

Julie Allan har med sin forskning särskilt bidragit till en omfokusering och problematisering av inkluderingsbegreppet. Hon närmar sig funktionsnedsättningar och utbildningsbehov utifrån ett mångfaldsperspektiv och med ett tydligt utbildningspolitiskt fokus. Hennes forskning har vidare bidragit med teoriutveckling genom interdisciplinära samarbeten.

Unikt för Julie Allan är hennes djupa förankring i de nordiska länderna, som återspeglar sig i nätverk och samarbeten i Sverige och Norden. Vid Örebro universitet har Julie har varit en sammanhållande kraft för den specialpedagogiska forskningen i en tid av turbulens och oro i världen. Detta har bidragit till att såväl individuella forskare och deras forskningsgärning som den unga forskningsmiljön Specialpedagogik, Utveckling och Lärande (SpecUL) har utvecklats på ett hållbart sätt.

Vi välkomnar med glädje och stolthet professor Julie Allan som hedersdoktor.