This page in English

Forskningsprojekt

Miljö, konsumtion och vardagsliv

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Magnus Boström

Forskningsämne

Projektet studerar människor som i miljösyfte försöker ändra sina livsstilar, med ett särskilt fokus på minskad konsumtion. Tidigare forskning om hållbar konsumtion har i första hand fokuserat på hinder och möjligheter för individer att byta ut delar av sin konsumtion till något annat, t.ex. att byta en miljöskadlig produkt mot något som marknadsförs som mer miljövänligt. Alltmer betonas dock hur globala problem, såsom klimatförändring och förlust av biologisk mångfald förknippas med den stora volymen av vår samlade konsumtion. Hittills finns det begränsat med forskning kring människors ansvar, samt de utmaningar och möjligheter de möter när de söker minska sin konsumtion i miljösyfte. En viktig både teoretisk och empirisk fråga för projektet är därför hur infrastruktur, samt kulturella och sociala sammanhang möjliggör eller försvårar denna typ av livsstilsförändring. Många konsumenter är exempelvis inbäddade i ett familjeliv som medför andra önskningar och strävanden, vid sidan av miljöfrågorna.

Projektet består av tre delprojekt: i) baserat på intervjuer och dagboksanteckningar analyseras de hinder och möjligheter människor upplever när de försöker minska sin konsumtion i miljösyfte; ii) baserat på offentlig kommunikation om miljöfrågor studeras hur livsstilsförändring motiveras, samt hur ansvar diskuteras och fördelas mellan privata och offentliga aktörer; iii) baserat på gruppintervjuer analyseras hur avvägningar mellan miljö och andra värden uppenbarar sig och förhandlas inom ramen för moderna familjer.

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper