FLOWmulti (Bedömare)

Information om hur du bedömer en tentamen i FLOWmulti.

I en FLOWmulti-tentamen är det vanligt att bedömningen delas upp och att frågor delas ut till respektive bedömare. Om en bedömare av någon anledning inte har möjlighet att bedöma sina frågor så går det nu att överföra frågorna till en annan bedömare.

Notera att det inte går att överföra enstaka frågor utan alla frågor som initialt tilldelades bedömaren måste flyttas till en ny bedömare. 

Det är administratören som överför frågor. Kontakta This is an email address för mer information eller hjälp. 

Inspelad genomgång av Petronella Ekström, pedagogisk utvecklare.

The recordings are in Swedish but there are English subtitles available. 

Select English subtitles by pressing (CC) shown in the bottom right corner.

En FLOWmulti kan bedömas av en eller flera bedömare. Känner du inte igen dig? Kontakta This is an email address

Öppna bedömningsverktyget

 • Klicka på fliken bedömare
   fliken bedömare

 • Vid tentamen du ska bedöma, klicka på den gröna pilen
  klicka på den gröna pilen

 • Klicka på den gröna knappen Öppna bedömningsverktyg
  Öppna bedömningsverktyg

Genomför bedömning

 • Bedöm en självrättande fråga
  När en fråga är självrättande behöver du oftast endast kontrollera att systemet har tilldelat korrekt poäng. Den totala poängen på frågan visas i sektionens högra hörn.
  självrättande fråga

 • Skapa en annotering
  Klicka på det gröna plustecknet som visas till höger i sektionen för att skapa en annotering.
  I annoteringen kan du skriva en kommentar samt tilldela eventuella poäng.
  Kommentaren du skriver sparas automatiskt. 
  Klicka på krysset i rutans högra hörn för att stänga annoterings-rutan.
  Sektion 2

 • Bekräfta bedömning
  När du har kontrollerat att poängen stämmer och skrivit eventuell kommentar bekräftar du bedömningen genom att klicka på bocken som visas i sektionens högra hörn, när bocken blir blåmarkerad har du bekräftat bedömningen för den sektionen.
  Bekräfta bedömningen för sektionen.

 • Skrolla nedåt för att fortsätta till nästa fråga alternativt bläddra med lilla pilen för att komma till samma fråga på nästa student.
  Bläddra på lilla pilen


 • Fråga som kräver manuell bedömning
  När en fråga kräver manuell bedömning behöver du skapa en annotering där du skriver en eventuell kommentar samt tilldelar poäng.
  Fråga som kräver manuell bedömning

 • Skapa en annotering
  Klicka på det gröna plusset som visas till höger i sektionen för att skapa en annotering.
  I annoteringen kan du skriva en kommentar samt tilldela eventuella poäng.
  Kommentaren du skriver sparas automatiskt.
  Klicka på krysset i rutans högra hörn för att stänga annoteringsrutan.
  Skapa en annotering
 • Bekräfta bedömning
  Bekräfta sedan din bedömning genom att klicka på bocken som visas i sektionens högra hörn. När bocken blir blåmarkerad har du bekräftat din bedömning för den sektionen. 
  Bekräfta bedömning

 • Skrolla nedåt för att fortsätta till nästa fråga alternativt bläddra med lilla pilen för att komma till samma fråga på nästa student.
  Bläddra på lilla pilen

Navigera till nästa student

 • Rätta en tentamen i taget
  När du är färdig med bedömning av en students tentamen går du vidare till nästa student genom att klicka på fliken som visas överst på bedömningsytan, rubriken på fliken är namnet på tentamen.
  Rätta en tentamen i taget

 • När du har klickat på fliken visas en lista över samtliga studenter, klicka på studentens anonymkod. En blåmarkerad rad betyder att det är den studentens tentamen du just nu är inne i.
  klicka på studentens anonymkod

 • Rätta en fråga i taget
  Vid varje sektion har du möjlighet att bläddra med lilla pilen för att komma till samma fråga på nästa student.
  Rätta en fråga i taget

Registrera din bedömning

 • När samtliga tentamina är bedömda och du har bekräftat bedömningen för varje sektion behöver du registrera bedömningen. Rubriken på fliken är studentens anonymkod, vilken som helst av dem. 
  Registrera din bedömning

 • En lista över alla studenters resultat visas. Klicka på knappen "Registrera alla" för att slutföra din bedömning.
  lista över alla studenters resultat

 • Studenternas poäng flyttas till kolumnen till höger och din bedömning är slutförd. 
  Studenternas poäng

Den här instruktionen riktar sig till dig som är ensam bedömare på en FLOWmulti-tentamen.

Öppna bedömningsverktyget

 • Klicka på fliken bedömare
 • Vid tentamen du ska bedöma, klicka på den gröna pilen

image08hx.png

Bedömningsverktyget öppnas och överst visas två flikar. 

 • Fliken överst i mitten (med namnet på examinationen) innehåller en lista över alla studenter som har skrivit tentamen och vi kan navigera till valfri student genom att klicka på studentens anonymitetskod (Flow ID nummer). Det är här vi så småningom ställer in betygskonverteraren som översätter poäng till bokstavsbetyg.
 • Fliken överst till höger (Flow ID nummer) innehåller verktyg för att tilldela betyg manuellt till den enskilde studenten. Det är här vi så småningom registrerar den slutliga bedömningen.

image9g4vo.png

 • Kontrollera poängsättning och skapa annoteringar genom att använda verktygen som visas till höger om respektive fråga.

imageyp92.png

 1. Klicka på det gröna pluset för att skapa en ny annotering, i en annotering kan du skriva kommentarer och tilldela poäng, annoteringar sparas automatiskt.
 2. I ruta två visas den automatiska poängsättningen gjord av systemet, används exempelvis när tentamen innehåller flervalsfrågor med facit.
 3. I ruta tre visas poäng som bedömaren har tilldelat manuellt.
 4. I ruta fyra visas den totala poängen på hela sektionen.

Betyg

Tilldela betyg genom att ställa in betygskonverteraren eller tilldela betyg manuellt till varje enskild student.


I betygskonverteraren ställer du in poäng för respektive prestationsnivå och systemet översätter studenternas uppnådda poäng och tilldelar ett betyg utifrån den inställningen.


Betygskonverteraren öppnar vi genom att klicka på fliken överst i mitten (namnet på examinationen) och väljer Konvertera poäng till bedömningar.

imagemdhcn.png

Betygskonverteraren öppnas och vi ställer in poänggränserna. Börja alltid med minimum poäng och max poäng, fortsätt därefter med att ställa in poäng för den högsta prestationsnivån ner till den lägsta. 

imagejw6m.png

När inställningen är gjord klickar du på Spara fördelningsinställningar och Sätt slutgiltig bedömning.


Nu återstår ett steg, att registrera bedömningen, och det gör vi genom att stänga ner betygskonverteraren med krysset till höger och därefter klickar vi på fliken överst till höger (Flow ID nummer) och väljer Gå till registrering av bedömningar.

imagen7gc.png

På sidan som öppnas kontrollerar vi betygen i kolumnen Bedömning och klickar därefter på Registrera alla.

imagephrt.png


Betyget är registrerat och du är färdig i din roll som bedömare.

Jag kan inte registrera min bedömning.

För att registrera bedömningen kräver systemet att bedömningen är bekräftad för varje sektion - se avsnitt Bekräfta bedömning.
Genom att klicka på fliken som visas överst på bedömningsytan, rubriken på fliken är namnet på tentamen, kan du på individnivå se om samtliga sektioner är bekräftade.

klicka på fliken som visas överst på bedömningsytan

Exempel: Bild ovan visar att endast 4 av 5 sektioner på student tre har blivit bekräftade. Öppna studentens tentamen och bekräfta sektion.


Jag kan inte ändra min bedömning efter att bedömningen på den sektionen har bekräftats.

När du bekräftar bedömningen låser systemet den sektionen. Innan det går att ändra bedömningen behöver du låsa upp sektionen genom att klicka på den blåmarkerade bocken.

bekräftar bedömningen

Bocken avmarkeras och du kan göra önskade ändringar.


Hur redigerar jag en annotering?

Redigera en annotering genom att klicka på rutan Annoteringar (ej på det gröna plusset). Annoteringen öppnas och du kan göra dina ändringar.

Redigera en annotering


Jag kan inte tilldela poäng.

Varje sektion har en maxpoäng, en gräns för hur många poäng sektionen kan ge. Om poängen du tilldelar orsakar att sektionens maxpoäng överskrids, kommer systemet inte klara av att registrera den poängen och ändrar automatiskt poängen du tilldelar till ett poängvärde som inte orsakar att sektionens maxpoäng överskrids. 


Jag behöver ändra i min bedömning men har registrerat bedömningen.

Om du har registrerat din bedömning låser systemet samtliga tentamina och det går inte att göra ändringar. Det finns möjlighet för administratör eller examinator att låsa upp bedömningen. 

Alla frågor angående WISEflow hänvisas till This is an email address.

Vid behov att stöd via telefon, ring 019-30 3021. 
Om du inte får svar direkt kommer du att bli uppringd.