This page in English

Forskningsprojekt

Jämställdhetsintegrering som innovationskraft i offentlig verksamhet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anne-Charlott Callerstig

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektets syfte är att bidra till vidareutveckling av jämställdhetsintegrering i offentlig verksamhet. Flera exempel på nytänkande och utvecklande av verksamheter och lösningar kan hämtas i gruppens tidigare forskning kring jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Ibland kan det handla

om innovationer som en konsekvens av att ett nytt perspektiv integreras. Ett exempel är utvecklingen av dörrforceringsmetoder inom räddningstjänsten, ett annat är nya sätt att arbeta med snöröjning eller nya sätt att tänka kring hållplatser inom lokaltrafiken. En svårighet för innovation är hur jämställdhetsperspektivet kan hållas levande och hur kopplingen mellan verksamhetsförbättringar i en lokal kontext kan förstås ur ett strukturellt perspektiv, dvs hur jämställdhetsarbetet i det ´lilla´ hänger ihop med de strukturella jämställdhetsproblem som de nationella jämställdhetsmålen tar sikte mot. Frågeställningar är hur jämställdhetsintegreringsarbetet är organiserat avseende styrning och lär- och utvecklingsprocesser? Hur kan problem och lösningar förstås i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen? Vad påverkar möjligheten till ett strukturpåverkande jämställdhetsintegreringsarbete och hur kan organisering av jämställdhetsintegreringsarbetet utvecklas så att de kan stärka innovationskraften i offentlig verksamhet? Empirin består av ett antal kommuner där arbete med modeller och processer för jämställdhetsintegrering sker och som vill vara med och vidareutveckla sitt arbete.

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners

  • Susanne Andersson, Stockholms universitet