This page in English

Jan Jämte

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301043

Rum: F2247

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Jan Jämte

Presentation

Jan Jämte är statsvetare, gymnasielärare och journalist. Hans forskningsfokus ligger på sociala rörelser, politiska protester och politisk aktivitet i civilsamhället, i synnerhet olika former av antirasistiskt och antifacistiskt arbete (se t.ex. Antirasismens många ansikten). Jan Jämte bedriver också forskning om hur skolor kan bedriva ett mer framgångsrikt arbete mot rasism (se t.ex. Att motverka rasism, eller Antirasism i skolan), men också om samspelet mellan politik och rörelser och om den radikala frihetliga vänstern.

Jan Jämte är verksam vid Örebro universitet, som ansvarig för kurser vid lärarutbildningen för blivande SO- och Samhällskunskapslärare. Jämte är också knuten till Södertörns högskola genom flera forskningsprojekt. Han är också gästforskare vid Umeå Universitet, där han disputerat och varit verksam i drygt 10 år som framförallt lärare i politisk teori och politisk filosofi. Jämte genomför mycket föreläsningar för externa aktörer, under senare år framförallt tillsammans med Skolverket och Forum för Levande historia.

Vill ni ha kontakt, fråga något eller bestämma ett möte är det bäst att maila i förväg.

Aktuella forskningsprojekt

 • Att motverka rasism inom utbildningsväsendet
  (How to counteract racism in education, Vetenskapsrådet, 2017-2019)
  I forskningsprojektet undersöks lärares agerande för att motverka rasism. Projektet bidrar med ny kunskap om lärares antirasistiska arbete, vilka typer av handlingar lärare väljer i olika situationer där problem med rasism aktualiseras, vilka konsekvenser deras handlingar får och vad som gör att de handlar på de sätt de gör.

 • Radikalisering och motradikalisering
  (Radicalization and de-radicalization, MSB, 2017-2018)
  I detta projekt undersöks hur lärare, socialarbetare och poliser på lokal nivå tolkar och utför sitt uppdrag att motverka ”våldsbejakande extremism”, samt hur de organisationer och ungdomar som blir föremål för dessa insatser upplever och påverkas av myndigheternas arbete.

 • Politik, Protest, Påverkan - Antirasistiska mobiliseringar i Östersjöregionen
  (Anti-racist contention in the Baltic Sea Region, Östersjöstiftelsen, 2017-2020)
  I projektet undersöks relationen och växelspelet mellan antirasistiska rörelseaktivister, politiker och tjänstemän i samband med betydande rörelsekampanjer genomförda av den antirasistiska rörelsen i Sverige. Projektet syftar till att studera vilka huvudsakliga faktorer som främjar respektive motverkar kontakt och samarbete mellan aktivister och politiker eller tjänstemän, samt hur de inblandade aktörerna upplever konsekvenserna av denna interaktion.

 • Anarkister i Öst- och Västeuropa - en jämförande studie
  (Anarchists in the East and West, Östersjöstiftelsen, 2014-2018)
  Inom projektet studeras frihetliga vänstergrupper och deras betydelse för politiken i dag. Genom att jämföra liknande rörelser i fem olika länder undersöks likheter och skillnader i hur de anarkistiska och autonoma grupperna i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Ryssland har utvecklats och hur de påverkas av de vitt skilda politiska kontexter som omger dem.

 • Samverkan och konflikt kring förebyggandet av våldsbejakande extremism
  (Collaboration and conflict in prevention of violent extremism in Sweden, Forte 2017-2020)
  Syftet med detta projekt är att studera hur lokala myndighetspersoner inom främst skola, socialförvaltning och polis gemensamt arbetar för att implementera nationella direktiv som syftar till att motverka ungdomars rekrytering till ”våldsbejakande extremism” – och hur myndighetspersoner från dessa yrkesgrupper uppfattar sin egen roll i denna verksamhet.

 • Lokala åtgärder för att bryta skolsegregation, Örebro kommun, 2017-2021

  Från och med hösten 2017 kommer Örebro kommun att genomföra en förändring av Vivallaskolans verksamhet. Elever i högstadiet kommer att ges en ny anvisningsskola. Motivet är att alla elever i Örebro kommun ska ges samma förutsättningar att nå målen och att klara sin skolgång, samt att öka integrationen i kommunens skolor. Forskningsprojektet undersöker vilka effekter de beslutade förändringarna leder till både när det gäller måluppfyllelse och sociala aspekter för eleverna, men också initiativets möjliga betydelse för skol- och samhällsutvecklingen i stort.

 

 

Senaste publikationer

 • Radical Anti-Fascism in Scandinavia: Shifting Frames in Relation to the Transformation of the Far Right (2017), in Radical Left Movements in Europe, Routledge
 • Why did it not happen here? The gradual radicalization of the anarshist movement in Sweden 1980-1990 (2016, w/Sörbom), in A European Youth Revolt, Routledge

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Jämte, J. , Lundstedt, M. & Wennerhag, M. (2020). From Radical Counterculture to Pragmatic Radicalism? The Collective Identity of Contemporary Radical Left-libertarian Activism in Sweden. Journal for the Study of Radicalism, 14 (1), 1-36.
Jämte, J. & Ellefsen, R. (2020). The Consequenses of Soft Repression. Mobilization, 25 (3), 383-404.
Arneback, E. & Jämte, J. (2017). Bredda förståelsen av rasism och antirasism i skolan. Skola och samhälle.
Jämte, J. (2012). Antirasismens brokiga historia. Expo: Demokratisk tidsskrift (1), 29-33.

Böcker

Arneback, E. & Jämte, J. (2017). Att motverka rasism i förskolan och skolan (1ed.). Stockholm: Natur och kultur.

Doktorsavhandlingar

Jämte, J. (2013). Antirasismens många ansikten. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Arneback, E. & Jämte, J. (2020). Bredda arbetet mot rasism: . I: Andreas Fejes & Magnus Dahlstedt, Perspektiv på skolans problem: - vad säger forskningen? (ss. 351-365). Lund: Studentlitteratur AB.
Jämte, J. (2018). Radical anti-fascism in Scandinavia: Shifting frames in relation to the transformation of the far right. I: Wennerhag, Magnus; Fröhlich, Christian & Piotrowski, Grzegorz, Radical left movements in Europe (ss. 248-267). Abingdon, Oxon: Routledge.
Jämte, J. & Sörbom, A. (2016). Why did it not happen here? The gradual radicalization of the anarchist movement in Sweden 1980–90. I: Knud Andresen, Bart van der Steen, A European youth revolt: European perspectives on youth protest and social movements in the 1980s (ss. 97-111). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Arneback, E. & Jämte, J. (2015). Rasism och antirasism i skolan. I: Carsten Ljunggren, Ingrid Unemar Öst & Tomas Englund, Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i samhällsundervisningen (ss. 43-60). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Konferensbidrag

Jämte, J. (2017). A withering storm?: The development of the Danish radical libertarian left 2000-2015. Konferensbidrag vid CBEES Annual Conference 2017: Competing futures - from rupture to re-articulation, Södertörn University, Huddinge, Sweden, November 30 - December 1, 2017.
Arneback, E. , Jämte, J. , Bergh, A. , Wiklund, M. , Englund, T. & Tryggvason, Á. (2017). Session: Att motverka rasism inom utbildningsväsendet . Konferensbidrag vid Rasism och Välfärd, CEMFOR, Uppsala, Sweden, October 11-13, 2017.
Arneback, E. & Jämte, J. (2015). Rasism och antirasism i samhällskunskapsundervisningen. Konferensbidrag vid Nordisk konferens i samhällskunskapsdidaktik, Karlstad, Sweden, March 16-18, 2015.

Rapporter

Jämte, J. & Wennerhag, M. (2019). Brottsförebyggande åtgärder mot radikala vänsterrörelser: effekter och erfarenheter. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 1370).
Jämte, J. (2012). Antirasism i skolan. Stockholm: Fritzes (Statens offentliga utredningar 2012:74).

Övrigt

Arneback, E. & Jämte, J. (2019). Att motverka rasism - onlinekurs.