This page in English

Jan Jämte

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301043

Rum: F2247

Jan Jämte

Om Jan Jämte

Jan Jämte är statsvetare och lektor i samhällskunskap, med en bakgrund som journalist och gymnasielärare. Han disputerade 2013 på en avhandling om den antirasistiska rörelsen i Sverige (ladda ner "Antirasismens många ansikten"). Hans forskning fokuserar två huvudsakliga teman; dels sociala rörelser, politisk aktivism och relationen mellan stat och civilsamhälle, dels att motverka rasism och segregation i pedagogisk verksamhet.

Om du är nyfiken på böcker, artiklar eller andra publikationer som berör forskningsprojekten, klickar du på fliken ”publikationer” nedan.

Forskning

Sociala rörelser, politisk aktivism och relationen mellan stat och civilsamhälle.

Just nu studerar Jan Jämte och kollegor på Södertörn den samtida antirasistiska rörelsen i fyra europeiska länder. Här fokuseras på mobiliseringar i solidaritet med flyktingar och mot extremhögern, samt samspelet mellan rörelse och institutionaliserad politik (se t.ex. artikel Strategic Interplay in times of Crisis). Projektet avslutas 2021 och finansieras av Östersjöstiftelsen.

Jan är också aktiv i ett forskningsprojekt som studerar hur olika yrkesgrupper (t.ex. lärare, poliser, socialarbetare) tolkar sitt uppdrag och samspelar för att motverka så kallad våldsbejakande extremism (se t.ex. artikel Countering extremism(s). Projektet pågår till och med 2021 och finansieras av Forte.

2019 avslutades ett forskningsprojekt om radikala vänstergrupper och brottsförebyggande arbete. Här studerades hur tjänstepersoner tolkar och utför sitt uppdrag mot så kallad vänsterextremism, men också hur aktivister uppfattar och påverkas av denna typ av repression. Slutrapporten återfinns här (se t.ex. artikel The Consequenses of Soft Repression).

Han har även avslutat ett projekt som handlar om den frihetliga radikala vänstern i Europa. Här studerades och jämfördes anarkistiska och autonoma grupper i fem länder: Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Ryssland (se t.ex. artikel From Radical Counterculture to Pragmatic Radicalism?). Se även boken Radical Left Movements in Europe (Routledge) och boken A European Youth Revolt (Palgrave), där Jan bidrar med kapitel om radikal anti-fascism och anarkismen i Sverige på 80-talet

Att motverka rasism och segregation i pedagogisk verksamhet

I ett pågående projekt studeras lärares arbete med att motverka rasism och de utmaningar som uppstår i detta arbete. Tillsammans med Emma Arneback har han bland annat skrivit boken och utformat webbutbildningen Att motverka rasism i förskolan och skolan (Natur & Kultur/Forum för Levande historia). Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och avslutas 2020.

2018-2021 arbetar Jan Jämte även i projektet att utmana segregation genom utbildning. Här undersöks följderna av ett kommunpolitiskt beslut som syftar till att bryta skolsegregationen och ge förutsättningar för ökad måluppfyllelse och integration. Från och med 2021 forskningsleder han ett VR-finansierat projekt på samma tema. Projektet syftar till att studera och jämföra olika lokala initiativ för att bryta skolsegregation och avslutas 2024.

Ett angränsande forskningsintresse är hur utbildning kan möjliggöra breddat deltagande på universitetet. Under 2020-2022 arbetar Jan med ett projekt som studerar hur kursdeltagare på Snabbspåret, en satsning där nyanlända personer med utländsk lärarexamen, upplevt och påverkats av sin utbildning. Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen.

Undervisning

Jan Jämte undervisar framförallt på ämneslärarprogrammet i Samhällskunskap, ofta i kurser med koppling till ämnesdidaktik, politisk filosofi och politisk teori, samt frågor om makt, jämlikhet och social skiktning. Han handleder även studentuppsatser och arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Samarbeten och uppdrag

Jan samverkar och genomför många föreläsningar och utbildningar för externa aktörer om att motverka rasism, under senare år framförallt tillsammans med Skolverket och Forum för Levande historia. Han föreläser även för aktörer i civilsamhället, samt för myndigheter på samma tema.

Under 2018-2020 var han projektledare för två postdoktorer inom ramen för "Linjen mellan högstadiet och högre utbildning". Här studerades om och hur satsningen Linje 14 bidragit till breddad rekrytering och hur studenter med studieovan bakgrund upplevt mötet med högre utbildning.

Jan är biträdande handledare för en doktorand.


10 medieröster om Jämtes forskning

Aftonbladet (Så blev våra gator nazistfria)

Aftonbladet (Från stenkastning till flyktinghjälp)

Arbetaren (Antirasismens vågrörelser)

Göteborgsposten (Etablissemanget åt upp vänsterradikalerna)

Skolledarna (Stort behov av att motverka rasism)

Svenska dagbladet (Vågor av antirasism)

Svensklärarföreningen (Handbok om att motverka rasism)

Sveriges Radio: Nordegren och Epstein (Antirasism och valet)

Umeå universitet (Unik studie om den antirasistiska rörelsen)

Aftonbladet (Demokrati och kampen mot extremism)

SVT (Begränsad forskning om lösningar till skolsegregation)


5 poddar, bloggar eller filmer

Lektor Lomsdalen (Podd: Arbete mot rasism i skolan)

Forum för Levande historia (Podd: Arbete mot rasism i skolan)

Friends (Podd: Arbetssätt för att motverka rasism)

Natur och Kultur (Film: Att motverka rasism)

C-Rex (Blogg: Being labelled as “violent extremists”)


Nyheter på ORU.se

Forskare jämför hur skolor bryter segregation och agerar för ökad måluppfyllelse

Bok blev onlinekurs om rasism

Örebroforskare utvecklar ny kurs om att motverka rasism

Ny bok om att motverka rasism i förskolan och skolan

Tre forskare följer flytten av elever från Vivalla

Lärarstudenter jämnar ut ojämlikheter

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Jämte, J. , Lundstedt, M. & Wennerhag, M. (2020). From Radical Counterculture to Pragmatic Radicalism? The Collective Identity of Contemporary Radical Left-libertarian Activism in Sweden. Journal for the Study of Radicalism, 14 (1), 1-36.
Jämte, J. , Kelekay, J. , Mulinari, L. S. & Sohl, L. (2020). Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter/Social Science Perspectives on Black Lives Matter. Sociologisk forskning, 57 (3-4), 363-379.
Jämte, J. & Ellefsen, R. (2020). The Consequenses of Soft Repression. Mobilization, 25 (3), 383-404.
Arneback, E. & Jämte, J. (2017). Bredda förståelsen av rasism och antirasism i skolan. Skola och samhälle.
Jämte, J. (2012). Antirasismens brokiga historia. Expo: Demokratisk tidsskrift (1), 29-33.

Böcker

Arneback, E. & Jämte, J. (2017). Att motverka rasism i förskolan och skolan (1ed.). Stockholm: Natur och kultur.

Doktorsavhandlingar

Jämte, J. (2013). Antirasismens många ansikten. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Arneback, E. & Jämte, J. (2020). Bredda arbetet mot rasism: . I: Andreas Fejes & Magnus Dahlstedt, Perspektiv på skolans problem: - vad säger forskningen? (ss. 351-365). Lund: Studentlitteratur AB.
Jämte, J. (2018). Radical anti-fascism in Scandinavia: Shifting frames in relation to the transformation of the far right. I: Wennerhag, Magnus; Fröhlich, Christian & Piotrowski, Grzegorz, Radical left movements in Europe (ss. 248-267). Abingdon, Oxon: Routledge.
Jämte, J. & Sörbom, A. (2016). Why did it not happen here? The gradual radicalization of the anarchist movement in Sweden 1980–90. I: Knud Andresen, Bart van der Steen, A European youth revolt: European perspectives on youth protest and social movements in the 1980s (ss. 97-111). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Arneback, E. & Jämte, J. (2015). Rasism och antirasism i skolan. I: Carsten Ljunggren, Ingrid Unemar Öst & Tomas Englund, Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i samhällsundervisningen (ss. 43-60). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Konferensbidrag

Jämte, J. (2017). A withering storm?: The development of the Danish radical libertarian left 2000-2015. Konferensbidrag vid CBEES Annual Conference 2017: Competing futures - from rupture to re-articulation, Södertörn University, Huddinge, Sweden, November 30 - December 1, 2017.
Arneback, E. , Jämte, J. , Bergh, A. , Wiklund, M. , Englund, T. & Tryggvason, Á. (2017). Session: Att motverka rasism inom utbildningsväsendet . Konferensbidrag vid Rasism och Välfärd, CEMFOR, Uppsala, Sweden, October 11-13, 2017.
Arneback, E. & Jämte, J. (2015). Rasism och antirasism i samhällskunskapsundervisningen. Konferensbidrag vid Nordisk konferens i samhällskunskapsdidaktik, Karlstad, Sweden, March 16-18, 2015.

Rapporter

Arneback, E. , Bergh, A. , Jämte, J. & Trumberg, A. (2021). En skola i integration? Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration. Örebro: Örebro University.
Jämte, J. & Wennerhag, M. (2019). Brottsförebyggande åtgärder mot radikala vänsterrörelser: effekter och erfarenheter. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 1370).
Jämte, J. (2012). Antirasism i skolan. Stockholm: Fritzes (Statens offentliga utredningar 2012:74).

Övrigt

Jämte, J. & León Rosales, R. (2020). Arbete mot rasism i skolan. Stockholm: Forum för levande historia.(Prata Rasism)
Arneback, E. & Jämte, J. (2019). Att motverka rasism - onlinekurs.