This page in English

Samuel Edelbring

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303893

Rum: P2127

Samuel Edelbring

Om Samuel Edelbring

Samuel Edelbring är universitetslektor i Medicinsk vetenskap och Hälso- och vårdvetenskap. Han är fil. doktor i medicinsk pedagogik (KI, 2012) och docent i samma fält (LiU, 2017). 

Samuel har sedan 2001 verkat med att stärka kvalitet och utveckling i hälsoprofessionernas utbildningar. Det har skett genom forskning kring studenters lärande och att stödja lärares pedagogiska medvetenhet. vid olika lärosäten (tidigare KI och LiU).

Han lockades till Örebro universitet av den omfattande satsning på högskolepedagogik som ORU genomförde 2018 som på medicinska fakulteten tog sig uttryck bl.a. i ”gruppen för medicinsk pedagogik” och som fick fortsättning i fakultetens "Kommitté för högskolepedagogisk utveckling" som leds av Samuel. Han drivs av intresse för utveckling och forskningsförankring av professionsutbildningar inom medicin och hälsa. Han är stolt att verka vid ett lärosäte som driver en kunskapsbaserad samhällsutveckling och som har strategiska mål som Hög kvalitet och attraktivitet  och Högskolepedagogik i framkant. 

Samuel har stor tilltro till studenters inneboende drivkraft att lära och utvecklas. Denna tilltro passar bra in i ORUs pedagogiska grundsyn på studenters ansvar för sitt lärande och fokus på aktiva läraktiviteter. 

Forskning

I Samuels avhandling undersöktes pedagogiska perspektiv på teknikstödd undervisning, mer specifikt datorstödda patientscenarier i läkarutbildningen, virtuella patienter . Han har sedan dess fortsatt att undersöka hur simuleringsbaserat lärande kan stödja studenter i hälsoprofessionernas utbildningar. Forskningsintressen rör också interprofessionellt lärande, kliniskt resonemang samt studenters tilltro till sin förmåga att lära i verksamhetsförlagd utbildning. Han har lett den svenska delen av Erasmus+ projektet DID-ACT som utformade europeiska lärmoment för kliniskt resonemang. Han leder en forskargrupp inom VFU-lärande där två Vinnova-stödda projekt utvecklar samverkan mellan lärosäte och vårdverksamhet.  forskarguppen "Lärande och professionsutveckling" i forskningsmiljön "Care about caring".

Samuel har handlett en doktorand till disputation (Anne Friman, KI 2017) som huvudhandledare samt Mikael Nilsson (KI 2019) som bihandledare.

Han handleder som huvudhandledare dessa doktorander:

Ruhija Hodza-Beganovic (se forskningsprojekt "Ökad professionell medvetenhet, nedan) samt Tiina Luukkanen som undersöker sjuksköterskors kliniska resonemang inom hemsjukvård.

Biträdande handledare till Franziska Wagner, LMU Tyskland, Sten Erici, Lunds universitet samt Alexander Borg, KI. 

Undervisning

Samuel har gedigen undervisningserfarenhet i doktorandkurser för vetenskaplig kommunikation. Han har också lett Masterkurser i medicinsk pedagogik, klinisk handledning och basvetenskapliga kurser. Hans nuvarande undervisning omfattar interprofessionella lärandeaktiviteter, uppsatshandledning samt kompetensutveckling för lärare. Han leder även det högre seminariet i högskolepedagogik vid Högskolepedagogiskt centrum.

Uppdrag

Samuel är vicedekan för högskolepedagogisk utveckling vid Fakulteten för Medicin och hälsa. I denna roll har han ambitionen att stärka forskningsförankring av undervisning, dvs. "hur:et" i underviskningen genom ökad kompetens i och tillämpning av forskning inom hälsoprofessionernas pedagogik.

Han bidrar i utveckling av nytt sjuksköterskeprogram där studentaktivt lärande och klinisk kompetens är ledord.

Han har tjänstjort som redaktör i tidskriften BMC Medical Education och engageras flitigt som granskare av vetenskapliga artiklar inom professionell utveckling och lärande. Bistår regelbundet i betygsnämnder och opponentskap vid disputationer samt som sakkunnig vid tjänstetillsättningar.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter