This page in English

Ulrik Volgsten

Tjänstetitel: Professor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303895

Rum: M3215

Ulrik Volgsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Ulrik Volgsten

Jag tänker, alltså gör jag mig till
–T. Danielsson

 

Ulrik Volgsten är professor i musikvetenskap. Hans forskning handlar om musikalisk kommunikation i olika medier. Förutom den västerländska musikens idéhistoria (kompositör, verk, publik) och musikestetik, har Volgsten i ett flertal publikationer sedan slutet av 1990-talet  introducerat och utvecklat affektteori inom svensk musikforskning, med särskilt fokus på fenomenet affektavstämning (affect attunement).

Volgsten har medverkat i flera forskningsprojekt, både som ledare och som deltagare. Externa finansiärer inbegriper Vetenskaprådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, The Foundation for Biomusicology and Acoustic Ethology, Statens Kulturråd, Europeiskt stöd till kultur/Kalejdoskop-programmet, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.

Från och med 2021 leder Volgsten det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Det förflutnas ständiga närvaro: Hur fonografin omvandlade musik från flyktig händelse till disponibelt objekt (en jämförelse mellan Sverige och Italien under mellankrigstiden)".

Volgsten undervisar på både grund- och avancerad nivå. Kurser inkluderar musikhistoria, musikfilosofi och estetik, kulturteori, vetenskapsteori och metod.

Publikationer under utgivning 2021 (se vidare under fliken Publikationer)

  • ”Extending the Sonic Bubble: Solitary Listening as a Technology of the Self". Musicking in 20th Century Europe. De Gruyter Series in Contemporary European History. K. Nathaus & M. Rempe (eds.). Berlin: De Gruyter.
  • “Mediatization of Music, Musicalization of Everyday Life: New Ways of Listening to Recorded Sound in Sweden during the Interwar Years, 1919–1939”. Phonographic Encounters: Mapping Transnational Cultures of Sound, 1890-1945. E. Roy & E. Moreda Rodriguez (eds.). Routledge.

Doktorander

  • Safa Canalp: Subcultural Transfer: Indie Music in Turkey
  • Yiren Zhao: Shaping Music’s Meaning: A Comparative Study of Music Subcultures in China and Sweden
  • Jennie Tiderman-Österberg: Kulning: embodiment, empowerment and in-motion - the nomadic multi-layered sonic experience in a plurality of musical realities
  • Samuel Karlsson: Cultural Diversity in Swedish Music Teacher Education
  • Jonas Ålander: Articulations of Culturally Diverse Music Spaces in Sweden
  • Katarina Lindblad: Older Men, Music and Health

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Ålander, J. & Volgsten, U. (2021). Migrants, Swedes and the unchanging practice of music: discursive representations in Swedish newspapers. Svensk tidskrift för musikforskning, 103, 21-38.
Volgsten, U. (2018). Varför är moll sorgset?. Modern psykologi.
Ullsten, A. , Hugosson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Music and Medicine, 9 (2), 73-85.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing as affective support during painful procedures: a case study with microanalysis. Nordic Journal of Music Therapy, 26 (2), 142-166.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, 25 (Suppl. 1), 79.
Volgsten, U. & Pripp, O. (2016). Music, Memory and Affect Attunement: Connecting Kurdish Diaspora in Stockholm. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 8 (2), 144-164.
Volgsten, U. (2015). Work, Form and Phonogram: On the Significance of the Concept of Communication for the Modern Western Concept of Music. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 46 (2), 207-232.
Volgsten, U. (2014). Music, Culture, Politics: Communicating Identity, Authenticity and Quality in the 21st Century. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 17 (1), 114-131.
Volgsten, U. (2004). Miles Davis: "Om jag blickar bakåt så dör jag!". Hjärnstorm (83/84), 72-74.
Volgsten, U. (2004). Sfärernas musik: tre dissonanser. Hjärnstorm, 85/86, 110-115.
Volgsten, U. (2003). Konsten, konstnären och konstverket: föreställningar, förutsättningar och funktioner under den tidiga moderniteten. Artes: kvartalsskrift för konst, litteratur och musik, 29 (04), 92-103.
Brown, S. & Volgsten, U. (2000). Controlling the music: controlling the listener. Music forum, 6 (3), 23-25.
Volgsten, U. (2000). Music and the ideological body: The aesthetic impact of affect in listening. Nordic Journal of Aesthetics, 22 (1), 83-96.

Artiklar, recensioner

Volgsten, U. (2014). Anders Hillborg: Liquid Marble (1995/rev. 1997). Stockholms konserthus.
Volgsten, U. (2013). Aisthesis, del 1: en tondöv historia. Nutida Musik.
Volgsten, U. (2013). Den officiella svenska synen på musik är förlegad. Respons: recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap (2), 56-58.

Böcker

Volgsten, U. (2017). Musiken, medierna och lagarna: Musikverkets idéhistoria och etablerandet av en idealistisk musiksyn (2 (reviderad)ed.). Möklinta, Sweden: Gidlunds förlag.

Doktorsavhandlingar

Volgsten, U. (1999). Music, mind and the serious Zappa: the passions of a virtual listener. (Doctoral dissertation). Stockholm: Stockholm University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Pontara, T. & Volgsten, U. (2019). Allmänna teknologier och privata rum: förutsättningar för den digitala tidsålderns  solipsistiska ljudkultur. I: Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige (ss. 187-205). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Volgsten, U. (2019). Fantasy control: Implications for distributed imagination and affect attunement in music and sound. I: Mark Grimshaw-Aagaard, Mads Walther-Hansen & Martin Knakkergaard, The Oxford Handbook of Sound and Imagination, Volume 1 (ss. 229-249). Oxford: Oxford University Press.
Volgsten, U. (2019). Inledning: Medialisering och musikalisering i Sverige. I: Ulrik Volgsten, Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige (ss. 5-21). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Volgsten, U. & Pontara, T. (2019). Musikalisering och medialisering. I: Ulrik Volgsten, Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige (ss. 263-283). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Volgsten, U. (2019). The Feeling of Music: Affect, Attunement, and Resonance. I: Antenor Ferreira Correa, Music, Speech, and Mind. . ABCM (Brazilian Association of Cognition and Musical Arts).
Volgsten, U. (2019). Vardagslivets fonografi: Grammofonspelande i Sverige 1903–1945. I: Ulrik Volgsten, Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige mediehistoriskt arkiv (ss. 25-55). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet.
Volgsten, U. (2018). Affekt, minne och identifikation: Om makten över musikens makt. I: Jenny Björkman & Arne Jarrick, Musikens makt (ss. 51-66). Göteborg: Makadam Förlag.
Volgsten, U. (2018). Musik, känslor och identifikation. I: Maria Westvall, Rolf Lidskog & Oscar Pripp, Migration, musik, mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle (ss. 171-180). Lund: Studentlitteratur AB.
Pontara, T. & Volgsten, U. (2017). Musicalization and Mediatization. I: Oliver Driessens, Göran Bolin, Andreas Hepp, Stig Hjarvard, Dynamics of mediatization: institutional change and everyday transformations in a digital age (ss. 247-269). Cham: Palgrave Macmillan.
Volgsten, U. (2016). Piracy, musical work, and the monosexual concept of creativity: Time to do away with an obsolete metaphor and affirm the mothership connection?. I: A. Ferreira Corrêa, Music in an Intercultural Perspective (ss. 41-48). Brasilia: Strong Edições.
Volgsten, U. (2014). Identität, Authentizität und Qualität als Komponenten von Kultur. I: Stefan Gies & Frauke Heß, Kulturelle Identität und soziale Distinktion. Innsbruck: Helbling Verlag.
Volgsten, U. (2014). Kulturteori: Introduktion till några centrala teman. I: Øivind Varkøy & Johan Söderman, Musik för alla: Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (ss. 57-78). Lund: Studentlitteratur AB.
Volgsten, U. (2013). Emotions, identity and copyright control: the constitutive role of affect attunement and its implications for the ontology of music. I: Tom Cochrane, Bernardino Fantini, Klaus R. Scherer., The emotional power of music: multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control (ss. 341-356). Oxford: Oxford University Press.
Volgsten, U. (2012). Från evig sanning till privat egendom: musik och frånvaron av upphovsrättsligt tänkande i sverige under 1800-talet. I: Halla Sigurdadóttir, Tolvtoner (ss. 58-71). Göteborg: Röhsska Gunnebo Akademien.
Volgsten, U. (2011). Vit makt bortom känsla och förnuft: kan musik hetsa till våldsdåd?. I: Jacob Derkert, Musikvetenskapliga texter : festskrift Holger Larsen 2011. - 2011. (ss. 134-155). Stockholm: Institutionen för musik- och teatervetenskap.
Volgsten, U. (2007). Den förmedlande länken: om språkets och känslornas roll för musikupplevelsen. I: Göran Rossholm, Göran Sonesson, Konstverk och konstverkan (ss. 200-220). Eslöv: Symposion Brutus Östlings bokförlag.
Brown, S. & Volgsten, U. (2006). Aesth/ethic epilogue: is Mozart’s music good?. I: Steven Brown, Ulrik Volgsten, Music and manipulation: on the social uses and social control of music (ss. 365-369). New York: Berghahn Books.
Volgsten, U. (2006). Between ideology and identity: media, discourse and affect in the musical experience. I: Steven Brown, Ulrik Volgsten, Music and manipulation: on the social uses and social control of music (ss. 74-100). New York: Berghahn Books.
Volgsten, U. & Åkerberg, Y. (2006). Copyright, music and morals: on artistic expression and the public sphere. I: Steven Brown, Ulrik Volgsten, Music and manipulation: on the social uses and social control of music (ss. 336-364). New York & Oxford: Berghahn Books.
Volgsten, U. (2003). Musical Semiosis in Action and in Growth.: Prospectus for a Theoretical Model. I: E. Tarasti, P. Forsell, R. Littlefield, Musical Semiotics Revisited: Approaches to Musical Semiotics (ss. 645-658). Helsinki: International Semiotics Institute.
Volgsten, U. (1999). The Sacrifice of Time in Stravinsky's Rite of Spring: Towards a Semio-Phenomenological Account of Musical Perception. I: C. Miereanu, X. Hascher, Les universeaux en musique (ss. 207--217). Paris: Publications de Sorbonne.

Konferensbidrag

Ullsten, A. , Volgsten, U. , Klässbo, M. & Eriksson, M. (2019). Live lullaby singing during painful procedures in preterm and term infants. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP 2019), Basel, Switzerland, June 16-20, 2019.
Volgsten, U. (2019). The place of the phonograph and gramophone in Sweden 1900-1945: Mediatization of Music and Musicalization of the Media. Konferensbidrag vid Geomedia 2019. Revisiting The Home, Karlstad, Sweden, May 7–10, 2019.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2018). Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid PEARL/PICH2Go-meeting, Copenhagen, Denmark, March 25-27, 2018.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2018). Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid 9th Nordic Music Therapy Congress, Stockholm, Sweden, August 8-12, 2018.
Volgsten, U. (2018). Time and space (chronos/choros) in Frank Zappa’s project/object. Konferensbidrag vid Third International Conference of The Progect Network for the study of progressive rock, Lund University, Lund, Sweden, May 23-25, 2018.
Volgsten, U. (2018). Utilitarian vs. solipsistic phonography in early 20th-century Sweden - mediatization of music and musicalization of the media. Konferensbidrag vid Early Recording Technologies: Transnational Practices, History and Heritage, University of Glasgow, Glasgow, UK, June 15, 2018.
Ullsten, A. , Hugoson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Konferensbidrag vid Forum Värmland 2017, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet, Karlstad, Sweden, February 14, 2017.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid Man and Sound Environment 2017, Ljudmiljöcentrum, Lunds universitet, Lund, November 16, 2017.
Volgsten, U. & Pontara, T. (2017). Musicalization and mediatization. Konferensbidrag vid Mirac 2017 (Music Focused Interdisciplinary Research & Analysis Center), Stockholm, Sweden, November 22-23, 2017.
Volgsten, U. (2017). The place of the phonograph and gramophone in Sweden 1900-1925. Konferensbidrag vid The Place of Music, Loughborough University, UK, June 28-29 2017.
Volgsten, U. (2017). Vardagens apparatur: musiklyssnande i Sverige 1900-1945. Konferensbidrag vid Musik och tanke, Palaestra et Odeum, Lund, Sweden, June 12, 2017.
Volgsten, U. & Pontara, T. (2016). Here, there and everywhere: On the Musicalization of everyday life. Konferensbidrag vid 6th European Communication Conference. Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts Presents and Futures (ECREA 2016), Prague, Czech Republic, November 9-12, 2016.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants. I: Lars Berglund, Musikforskning i dag, Linnéuniversitetet, Växjö, 14–16 juni 2016. Konferensbidrag vid Musikforskning i dag, Linnéuniversitetet, Växjö, 14–16 juni, 2016 (ss. 31-31). Växjö, Sweden: Linnéuniversitetet.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid 10th European Music Therapy Conference Vienna 2016, Vienna, Austria, July 5-9, 2016.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid Vårmöte i Perinatologi. 14 April, 2016, Örebro.
Volgsten, U. & Pontara, T. (2016). Mediatization and Musicalization: On the Ubiquity and Redefinition of Music in the Modern World. I: Musikforskning i dag. Konferensbidrag vid Musicology Today, Linnæus University, Växjö, Sweden, June 14-16, 2016 (ss. 25-26).
Volgsten, U. (2016). Music, imagination, and affect attunement: an extended model. Konferensbidrag vid The Nordic Society of Aesthetics Annual Conference: Philosophy, Imagination, and the Arts, Uppsala, Sweden, May 26-28, 2016.
Volgsten, U. (2016). Vad gör lyssnare?: Om affekt, fantasi och inbillning. Konferensbidrag vid Vad gör tonsättare? Forskning om att skriva musik i vår tid, Kungl. Musikaliska akademien, Stockholm, Sweden, April 6, 2016.
Volgsten, U. (2015). Between critic and public: listening to the musical work in Stockholm during the 19th century. Konferensbidrag vid Nordic Musicological Congress 2015, Aalborg University, Aalborg, Denmark, August 11-14, 2015.
Volgsten, U. & Burlin, T. (2015). Everyday Devices: Mediatisation, Disciplining and Localisation of Music in Sweden 1900-1970. Konferensbidrag vid Mediatisation of Culture and Everyday Life, Stockholm, Sweden, April 23-24, 2015.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants.. Konferensbidrag vid The 8th Nordic Music Therapy Congress, Oslo, Norway, 5th - 8th August, 2015.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants.. Konferensbidrag vid The 10th International Forum on Pediatric Pain (IFPP), Nova Scotia, Canada, October 1-4th, 2015.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture: A case study with microanalysis of two premature born infants. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities at School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden, December 10, 2015.
Westvall, M. , Lidskog, R. , Pripp, O. , Sernhede, O. , Söderman, J. & Volgsten, U. (2014). A study of the role of music in ethnic-based associations in three Swedish cities. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education (NNMpF), Stockholm, Sweden, April 23-25, 2014.
Volgsten, U. (2013). Identität, Authentizität und Qualität als Komponenten von Kultur. Konferensbidrag vid Kulturelle Identitet und soziale Distinktion. Herausforderungen für Konzepte musikalischer Bildung. Kassel 22-23 März, 2013.
Volgsten, U. (2013). Lyssnarhistoriska förutsättningar för musikfonogrammet. Konferensbidrag vid Musikvetenskap idag, Stockholm, 12-14 juni 2013.
Volgsten, U. (2013). Piracy, Musical Work, and the Monosexual Concept of Creativity: Who is pirating who?. Konferensbidrag vid On the Move: ACSIS conference 11–13 June, Norrköping.
Volgsten, U. (2013). Piracy, musical work, and the monosexual concept of creativity: time to do away with an obsolete metaphor and affirm the mothership connection?. Konferensbidrag vid Pirating the Popular. Popular Culture and World Politics. September 13-14 2013, Stockholm, Sweden.
Volgsten, U. (2012). Music, media and the law: the musical work and the establishing of an idealistic copyright. Konferensbidrag vid Sixteenth Nordic Musicological Congress, 7-10 August 2012 Stockholm University.
Volgsten, U. (2011). Fonogrammets roll för synen på det förtingligade musikverket i det tidiga upphovsrättsliga tänkandet. Konferensbidrag vid Musikforskning idag, Uppsala universitet, 14-16 juni 2011.

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Volgsten, U. (ed.) (2019). Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige. Lund: Lund University Open Access (Mediahistoriskt arkiv 44).
Brown, S. (ed.) & Volgsten, U. (ed.) (2006). Music and manipulation: on the social uses and social control of music. New York & Oxford: Berghahn Books.
Brown, S. (ed.) & Volgsten, U. (ed.) (2006). Music and manipulation: on the social uses and social control of music (1ed.). New York: Berghahn Books.

Övrigt