This page in English

Forskningsprojekt

Äldre män, musik och hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sam de Boise

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inom ramen för forskarskolan Successful Ageing fokuserar denna studie på män som gått i pension, och hur musikaliskt engagemang kan samverka med deras psykiska hälsa. Den övergripande forskningsfrågan är: Hur kan musikaliskt engagemang samspela med äldre mäns psykiska hälsa och välbefinnande?  Som en första delstudie genomfördes 15 intervjuer med män 66-76 år gamla, som har ett starkt engagemang i musik utan att vara professionellt utövande musiker. Studien sökte svar på frågorna vad och varför, dvs vilka typer av musikaliskt engagemang fanns och vilka vinster upplevde intervjupersonerna själva att musik ger. Kvalitativ tematisk analys av svaren visade att männen ägnar sig åt musik för att det hjälper dem att vara i kontakt med sina känslor, något de saknar i övrigt i livet. Musik ger dem också sociala vinster som stärkta vänskapsrelationer och bättre kontakt med närstående som drabbats av t ex demens eller annan sjukdom. Till den andra delstudien genomfördes en musiklyssningsgrupp med åtta män 64-86 år gamla, med olika typer av utmaningar i livet, som ensamhet, svag ekonomi, ångest och självmedicinering med alkohol. Männen träffades 16 x 90 min för att lyssna på musik som de valde själva och diskutera känslor, minnen eller andra associationer kopplade till musiklyssningen. Resultaten analyseras med tematisk innehållsanalys.