Social Impact Lab 2020: Vill förhindra stalkning genom screening av hot och trakasserier

Porträtt av Susanne Strand.

En stor samhällsutmaning är att kunskapen om stalkning är relativt liten och därför identifieras stalkningen ofta sent, menar Susanne Strand.

Susanne Strand är docent i kriminologi och har bland annat forskat om stalkning och dess konsekvenser i det moderna samhället. Hennes idé handlar om att konceptualisera sin framtagna modell som dels kan hjälpa organisationer och företag att upptäcka stalkning i ett tidigt skede, dels kan hjälpa till med riskbedömning och riskhantering så att de som utsätts för stalkning får det stöd och den hjälp de behöver för att hantera sin utsatthet.

Social Impact Lab

Susanne Strand är docent i kriminologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet samt adjungerad docent vid Centre for Forensic Behavioural Science vid Swinburne University of Technology, Melbourne, Australien.

Hon forskar kring risk för våld i olika kontext, med den tillämpade kriminologin som den akademiska basen. Fokus i hennes forskning är riskbedömning och riskhantering avseende partnervåld och stalkning.

Susanne Strand leder forskargruppen STalkning och Partnervåld – SToP – inom forskarmiljön Center for Criminological and PsychoSocial Research CAPS. Hon är även aktiv i den tvärvetenskapliga miljön Research Centre on Violence and Society, CVS.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Hot och trakasserier ökar i vårt samhälle, där sociala medier fungerar som en ny arena för detta beteende. När hoten och trakasserierna ökar i intensitet mot en och samma person, på eller utanför internet, uppstår stalkning. Det är ett beteende där en person upprepade gånger kontaktar en annan person mot dennes vilja, vilket orsakar rädsla. Omkring nio procent av Sveriges befolkning beräknas bli utsatta för stalkningsrelaterade hot och trakasserier någon gång i livet. En stor samhällsutmaning är att kunskapen om stalkning är relativt liten och därför identifieras stalkningen ofta sent, det vill säga när den blivit så allvarlig att omfattande insatser behövs för att hantera de uppkomna riskerna.

Berätta om din idé!
– Som en del av min forskning om riskfaktorer och riskbedömning för våld har jag tagit fram en metod att screena för hot och trakasserier som i förlängningen kan leda till stalkning. Genom att identifiera situationer i ett tidigt stadie kan rätt åtgärder sättas in för att hantera den uppkomna situationen utan att den eskalerar. Min modell innefattar hela processen från att upptäcka stalkning till att hantera dess konsekvenser, oavsett allvarlighetsgrad.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Forskning visar att livskvaliteten för de som utsätts påverkas i mycket hög grad och de behöver hjälp att hantera sin utsatthet. Både individer och företag kan vara utsatta där stalkningen ofta skapar stora problem och ofta tar mycket tid i anspråk att hantera. Det kan vara såväl en ren säkerhetsfråga som en arbetsmiljöfråga beroende på situationen. Även att hantera fenomenet ”stalka en myndighet”, det vill säga att hantera personer som är arga på en myndighet utifrån ett, i deras ögon, felaktigt myndighetsbeslut som påverkat dem i negativ bemärkelse, ingår i min arbetsmetod.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Det är många, såväl individer som företag, som kontaktar mig för att få råd om hur de ska hantera stalkningsrelaterade situationer. Därför skulle jag vilja göra mer inom området. Genom Social Impact Lab hoppas jag kunna få den plattform och det utrymme som behövs i tid för att kunna förverkliga mina idéer om att bidra till att fler bättre ska kunna hantera stalkningsrelaterad problematik.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Genom möjligheten att få medverka i Social Impact Lab kan jag konceptualisera mitt arbete med min modell och vidareutveckla mina planer på att implementera min modell i större utsträckning än vad jag haft möjlighet till tidigare. Med det strukturerade arbetet som sträcker sig över året hoppas jag kunna förbättra och effektivisera mitt företagande och kunna skala upp verksamheten.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Susanne Strand

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Susanne Strand

E-post: c3VzYW5uZS5zdHJhbmQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303685

Rum: E3123, L2242

Susanne Strand