Lärarutbildning vid Örebro universitet

Framtidens lärarutbildning

Leende barn som står på rad och håller om varandra.

Projektledare Ann Öhman Sandberg berättar om pågående utvecklingsarbete, om planering för kommande implementering och slutkonferens samt om genomfört kommunikationsarbete.

Fortsatt utveckling och samverkan

Nu är det knappt ett år kvar till projektet Framtidens lärarutbildning avslutas den
31 mars 2022. Implementeringen har påbörjats samtidigt som utvecklingstakten är fortsatt hög. Projektet fortsätter att växa och omfattar nu mer än 25 heltidstjänster fördelat på drygt 100 personer som har anställning eller uppdrag inom projektet. Ett exempel på nya anställningar är att vi har tillsatt en samverkanslektor med särskilt fokus på praktiknära forskning. Inom ramen för Framtidens lärarutbildning pågår elva delprojekt som syftar till att nå projektets övergripande mål. Under våren har ett tidigare avslutat delprojekt återaktualiserats, ett delprojekt har avslutats och ett delprojekt har blivit vilande.

Vi fortsätter att samverka internt på universitetet med flera avdelningar och institutioner som inte är direkt knutna till lärarutbildningen. Ett exempel är delprojektet Nya lärmiljöer som bygger på en bred samverkan kring högskolepedagogisk utveckling, nya lärmiljöer och framtida kompetenser där Akademiska hus är en av flera aktörer. Inom delprojektet Praktiknära forskning genomförs flera forskningsprojekt i nära samarbete med regionens förskolor och skolor. Utvecklingsarbetet med praktiknära forskning är en del av regeringens satsning på praktiknära forskning inom ramen för ULF-avtal.

Projektets utvecklingsarbete ligger väl i linje med regeringens intentioner med lärarutbildningen utifrån statliga utredningar och rapporter som publicerats nationellt det senaste året. Det gäller exempelvis ökad integration mellan teori och praktik samt praktiknära forskning. Med knappt ett år kvar av projekttiden finns resultat som pekar på att projektet kan svara upp mot den vision och de mål som sattes upp vid projektstart.

Framtidens lärarutbildning har nyligen blivit medlem i Association för Teacher Education in Europe (ATEE). ATEE är en organisation som arbetar för att förbättra kvaliteten på lärarutbildningen i Europa och att stödja den professionella utvecklingen av lärare och lärarutbildare på alla nivåer.

Läs mer om ULF-avtal

Läs mer om ATEE

Planering för implementering och slutkonferens

Implementering av projektens resultat har gjorts löpande under projektets gång och många aktiviteter har redan implementerats i ordinarie verksamhet. Projektledningen har sammanställt projektaktiviteter som är beroende av fortsatta resurser för att upprätthålla kvalitet och fortsätta påbörjad utveckling. Sammanställningen utgör ett underlag för det förslag på aktiviteter som bör övergå i förvaltning efter projektavslut. Thomas Denk, dekan för fakulteten för humaniora och socialvetenskap, har fått i uppdrag av rektor Johan Schnürer att ta fram ett sådant förslag.

Parallellt med implementeringsarbetet fortsätter planeringen inför projektets slutkonferens den 15–16 mars 2022. Konferensen kommer att genomföras delvis digitalt med valbara aktiviteter som har olika innehåll, upplägg och grad av interaktivitet. Slutkonferensen är viktig för att sprida resultat och erfarenheter, men också som utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete. Den första dagen riktar sig primärt till universitetsanställda, till lärarstudenter och till regionens skolverksamhet. Den andra dagen riktar sig till beslutsfattare och andra nationella aktörer som är intresserade av framtidsfrågor som gäller lärarutbildning och skola. Innehållet är då mer framåtblickade med fokus på frågor som inte enbart kan hanteras internt på lärosäten utan behöver hanteras på nationell nivå.

Kommunikationsarbete

Framtidens lärarutbildning har under året satsat på extern och intern kommunikation. I det arbetet har webbsidorna för såväl projektet som lärarutbildningen omarbetats. Exempelvis har informationen om lärarutbildningsrelevant forskning fått en helt ny webbstruktur där alla pågående forsknings- och utvecklingsprojekt synliggörs på ett tydligt sätt. Dessutom finns Framtidens lärarutbildning numera i sociala medier på både Facebook och Instagram.

Läs mer om Framtidens lärarutbildning

Läs mer om forskning inom lärarutbildningen

/Ann Öhman Sandberg, projektledare för Framtidens lärarutbildning