Psykologprogrammet, 300 hp

Vill du hjälpa människor att utvecklas och förstå varför de gör som de gör och mår som de mår? Psykologprogrammet har ett särskilt fokus på att förebygga ohälsa och förbereder dig för ett yrkesliv där du kan arbeta med både grupper och individer.

Anmälan öppnar 2024-09-16

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till marknadsforing@oru.se om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Psykologprogrammet är utbildningen för dig som är nyfiken på människor och som vill bidra till människors utveckling. Psykologutbildningen är en professionsutbildning, vilket innebär att studierna redan från början är inriktade på det framtida yrket psykolog. På Örebro universitet är vår målsättning att utbilda de bästa psykologerna som står rustade för att möta framtidens utmaningar.

Psykologer med en examen från Örebro universitet har expertkunskaper om förebyggande arbete och insatser. Inom området utvecklingspsykologi får du tidigt i utbildningen både teoretiska och praktiska kunskaper om att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar. Senare i utbildningen studerar du förebyggande arbete, inriktat på fysisk och psykisk hälsa för individer, grupper och organisationer.

Inom psykologutbildningen kombineras kurser i ämnet psykologi med övning av praktiska färdigheter som du kommer att behöva som färdigutbildad psykolog. Under utbildningens tredje år har du en längre sammanhållen praktik och under år fyra och fem kommer du ha praktiskt psykologarbete på universitetets egen psykologmottagning. När du bedriver psykologisk behandling läggs stor vikt vid att du ska få kunskap om hur du kan välja insatser baserat på tillgänglig vetenskaplig kunskap. Dessutom får du lära dig att utvärdera hur bra dina insatser fungerar.

Som psykolog är du efterfrågad på arbetsmarknaden och har en mängd olika möjligheter efter din psykologexamen. Du kan bland annat arbeta med individer, familjer, grupper och organisationer eller med samhällsfrågor.

Utbildningsplan Psykologprogrammet, 300 hp

Psykologprogrammet är uppbyggt omkring tre distinkta block; Ett ämnesrelaterat, ett vetenskapligt och ett professions- och färdighetsrelaterat. Inom det ämnesrelaterade blocket faller kurser som berör psykologin som vetenskapsområde på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå. Inom det vetenskapliga blocket faller kurser som berör vetenskapsteori och -filosofi, vetenskaplig metod, analys och psykologexamensuppsats. Inom det professions- och färdighetsrelaterade blocket faller kurser som berör generiska färdigheter för psykologer, såsom att samtala och utreda, men också yrkesetik och juridik, psykologpraktik och en särskild delkurs om självkännedom ur ett professionsperspektiv.

Inom ramarna för de nio temakurserna (Psykologisk temakurs I-IX) finns delkurser som tillåter fördjupning i vart och ett av de tre blocken. Programmet inleds med "Psykologisk temakurs I" vars första delkurs omfattar en orientering i psykologyrket. Under resterande delar av år 1 ligger fokus på normalpsykologiska processer. Under år 2 introduceras psykopatologi och klinisk psykologi. År 3 är till stor del inriktad mot professionella färdigheter. År 4 och 5 ägnas till största del åt fördjupning och tillämpning. Kurserna läses i en fast ordning.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Vårterminen 2025

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 35

Urval: Betyg 40%, Högskoleprov 60%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Examen: Psykologexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-39406

Psykologprogrammet är en professionsutbildning, vilket innebär att utbildningen redan från början är inriktad på det framtida psykologyrket. Efter utbildningen behöver du arbeta i ett år på heltid som PTP-psykolog (vilket står för praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation.) Under denna tid får du lön från din arbetsgivare. Därefter kan du ansöka om legitimation som psykolog från Socialstyrelsen.

Som psykolog har du en bred arbetsmarknad framför dig, där du kan arbeta med individer, familjer, grupper och organisationer eller med samhällsfrågor. Du kan till exempel arbeta med att formulera en tjänstebeskrivning och med hjälp av psykologisk testning och intervjuer rekrytera den bäst lämpade personen för en tjänst. Du kan också möta ungdomar med psykisk ohälsa på en ungdomsmottagning, eller handleda lärare i bemötandet av elever med funktionsnedsättningar i skolan.

Inom hälso- och sjukvården kan psykologer arbeta bland annat inom psykiatri, medicinsk verksamhet och på vårdcentraler. Psykologer finns även inom rättspsykiatri och kriminalvård där arbetsuppgifterna bland annat handlar om utredning och behandling. Som psykolog kan du arbeta med psykoterapi som behandlingsmetod. Det är vanligt att psykologer vidareutbildar sig till psykoterapeuter efter utbildningen, för att fördjupa sina kunskaper om psykoterapi ännu mer.

I förskola och skola spelar psykologer en viktig roll inom elevhälsan; de arbetar bland annat med förebyggande insatser, utreder individärenden och handleder personal.

Inom näringslivet och i försvaret kan psykologer arbeta med bland annat rekrytering och urval samt med företagshälsovård. På universitet kan psykologer arbeta som lärare eller forskare. Vill du arbeta som forskare kan du efter psykologexamen läsa en forskarutbildning. Eftersom din psykologexamen är en examen på avancerad nivå är du behörig till att söka forskarutbildningen när du läst klart psykologprogrammet.

Maria Hjelm

Ett viktigt och meningsfullt arbete

Hon arbetar tillsammans med två andra psykologer med barn i skolåldern som har diagnosen autism med normalbegåvning. Arbetet med barnen pågår under olika perioder över flera år. Maria och hennes kollegor arbetar med att sätta ihop mätbara mål för varje barn som de tillsammans arbetar efter. Målen är uppsatta efter barnets egen behovsbeskrivning.

Behandlingen består av individuell behandling i form av stödsamtal till barnen och deras föräldrar. Maria Hjelm ger bland annat stöd och behandling kring ångestproblematik, identitetskris, konflikter i familjen och hjälper barnen att förstå sig själva.

– Det är viktigt att barnen som möter mig känner sig sedda och hörda. Att jag kan förmedla acceptans och bekräftelse till dem. Jag vill kunna stötta barnen, ge dem hjälp att förstå sig själva bättre.

Bra blandning av teori och praktik

Maria Hjelm trivdes bra som student vid psykologprogrammet. Hon hade god kontakt med programmets lärare och studenterna fick möjlighet att utvärdera programmets olika kurser. Hon anser att psykologprogrammet vid Örebro universitet blandar teori och praktik på ett bra sätt.

– Psykologprogrammet ger är en bred examen. Ingångsjobbet efter studierna behöver inte vara pensionsjobbet. Det går att byta inriktning under yrkeslivet, säger Maria Hjelm

Studenterna på programmet förbereds inför sitt yrke med verksamhetsförlagd utbildning och studentmottagningen. På studentmottagningen träffade Maria Hjelm egna patienter under tre terminer.

– Att få möjlighet att arbeta med egna patienter på studentmottagningen gav mig möjlighet att få praktisk erfarenhet inför framtiden. Vi hade bra handledare och upplägget var bra. Vi fick arbeta med olika patienter. Allt från patienter med någon fobi till patienter som hade mer existentiella frågor.

– Det som är annorlunda från universitetsstudierna är att på universitetet finns det ofta rätt svar. När jag hade gjort en tenta kunde jag se om jag hade svarat rätt eller fel. I yrkeslivet är det inte lika solklart, det finns inte alltid ett ”rätt” svar på alla situationer.

Studentansvarig

Maria Hjelm är också studentansvarig för de studenter som kommer för att praktisera på Halltorp. Hon handleder studenter som är på femton veckors praktik under psykologprogrammets sjätte termin.

– Det är jätteroligt att ta handleda de studenter som kommer hit för praktik. Psykologstudenter är ofta en ambitiös grupp som är kul och lätta att handleda. Dessutom ger det mig hjälp att tänka till varför jag gör som jag gör i yrket.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Christina Ljungquist

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.bsr@oru.se

Alla landets psykologprogram leder fram till en psykologexamen och inom ramen för denna finns examensmål som lärosätena måste garantera att studenterna har uppnått under för sin utbildning. Ett särskilt fokus för psykologprogrammet vid Örebro universitet ligger dock på förebyggande arbete inom psykologisk verksamhet och även på att bidra till ömsesidigt utbyte mellan vetenskap/forskning och praktiskt psykologarbete.

Programmet inleds med "Psykologisk temakurs I" vars första delkurs omfattar en orientering i psykologyrket. Under resterande delar av år 1 ligger fokus på normalpsykologiska processer. Under år 2 introduceras psykopatologi och klinisk psykologi. År 3 är till stor del inriktad mot professionella färdigheter. År 4 och 5 ägnas till största del åt fördjupning och tillämpning. Exempelvis har studenterna egna patienterna inom ramen för kurserna i psykologisk behandling och patientarbete som sträcker sig från termin 8-10. Behandlingarna bedrivs på Örebro universitets psykologmottagning. 

Studierna bedrivs på helfart och är campusbaserade. Det innebär att du som student ska kunna vara på campus i Örebro upp till 40 timmar per vecka.

Hur undervisningen är upplagd varierar en hel del mellan de olika kurserna och delkurserna. Inom ramen för de 40 timmar per vecka som du som student förväntas lägga på studierna finns såväl lärarledd tid i form av föreläsningar och seminarier samt uppgifter av individuell karaktär som exempelvis PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och inte minst inläsning av litteratur. 

Ja, mycket av litteraturen inom psykologprogrammet är på engelska. Mycket forskning som bedrivs på området är internationell och därmed blir litteraturen på engelska.

Vilken litteratur som ingår i en kurs framgår av kursplanen för respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare på internet samt ett begränsat antal finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek.

I god tid innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema med mera.

Nej, utbildningen är campusförlagd och går inte att läsa på distans.

Hur mycket som är obligatoriskt varierar mellan de olika kurserna och delkurserna. Moment som är obligatoriska fungerar examinerande. Om man inte kan närvara ska det erbjudas möjlighet till omexamination. Ibland ges omexaminationen i ett annat format (exempelvis kan närvaro vid seminarium i vissa fall omexamineras genom en skriftlig uppgift), men ibland äger omexaminationen rum först vid motsvarande tillfälle nästkommande termin. Information om detta framgår av varje kursplan.

Det kan vara möjligt att åka på utbytesstudier under termin 4, möjligheterna är dock begränsade. För mer information kontakta ämnets studievägledare (studievagledning.jps@oru.se).

Praktiken omfattar 15 veckor på termin 6. Universitetet tillhandahåller praktikplatser men som student har man även möjlighet att leta praktikplats på egen hand.

Tillgodoräknande kan göras av kurser med godkänt resultat som lästs vid Örebro universitet eller annat universitet/högskola. Du kan ansöka om tillgodoräknande först när du har antagits och tackat ja till psykologprogrammet vid Örebro universitet. En bedömning görs om de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst. Du kan också ansöka om tillgodoräknande om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade. Kontakta studievägledare för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem (inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna.

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas. Information om det får du i samband med beslutet.

Mer information om tillgodoräknande finner du här

Observera att vid beviljat tillgodoräknande kan ditt studiemedel reduceras, eftersom du då i praktiken inte studerar på helfart. Kontrollera med CSN, www.csn.se  om och hur ditt studiemedel kommer att påverkas.

För anmälan om studieuppehåll kontakta studievägledare för psykologprogrammet. Studievägledaren ger dig mer information om hur bedömningen görs och om det kan finnas alternativ till att göra ett studieuppehåll. Studievägledaren tillhandahåller också blankett för anmälan om studieuppehåll och blankett för ansökan om att få fortsätta studierna efter studieuppehållet. Om du får avslag på en ansökan om att fortsätta studierna efter ett studieuppehåll kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Mer information om studieuppehåll finner du här.

Ja, du som är programstudent på psykologprogrammet kommer att behöva ansöka till varje ny termin inom programmet. Detta gör du via www.antagning.se under ordinarie ansökningsperiod. Om du ansöker i tid, tackar ja till ditt antagningsbesked och registrerar dig under utsatt period har du som programstudent platsgaranti till 30 hp per termin. 

Vill du byta till annat lärosäte ska du ta kontakt med studievägledare på det lärosäte du är intresserad av att byta till för mer information. Det kan finnas möjlighet att antas till senare del av program, vilket tillämpas på en del lärosäten, dock inte på Örebro universitet. För att byta till psykologprogrammet i Örebro, måste du först söka och bli antagen till programmets termin 1. Ett studieortsbyte innebär ofta en förlängning av utbildningstiden eftersom utbildningarna är olika upplagda på de olika orterna.

För att bli antagen till psykologprogrammet i Örebro krävs Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) eller Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Läs mer om behörighetskrav på www.antagning.se

Urvalet till programmet sker utifrån en fastställd antagningsordning. Om det blir aktuellt att kalla reserver till programmet kommer studievägledare att kontakta den reserv som står på tur. Det finns olika urvalsgrupper vilket innebär att reservantagning kan ske utifrån flera urvalsgrupper. Ämnesledningen tar ställning till om eventuell reservantagning ska ske först när registreringsperioden till programmet är avslutad. Detta är tätt inpå terminsstart, men det är först då vi har en tydlig bild av hur många som valt att ta sin plats på programmet i anspråk.

Du finner tidigare års antagningsstatistik på uhr.se.

Antagning till psykologprogrammet vid Örebro universitet sker till varje höst- och vårtermin, se aktuella datum för att ansöka på www.antagning.se  

Psykologstudenter berättar

Magnus Bernhardsson

”Att bygga relationer och se patienter göra framsteg är så givande”

Magnus Bernhardsson gick Psykologprogrammet vid Örebro universitet och jobbar idag inom allmänpsykiatrin i Region Stockholm.
– Att bidra till att en patient börjar må bättre kan göra mig helt euforisk, säger han.

Aviva Katzeff Silberstein

Aviva vill arbeta med musikterapi

Varför sökte du Psykologprogrammet?
Så länge jag kan minnas har jag haft ett stort intresse för människor. Tanken på att utbilda mig till psykolog har funnits i mitt bakhuvud sedan jag var liten. Som psykolog vill jag göra skillnad. Psykologutbildningen är bred och i framtiden kan jag arbeta med många olika saker.
Örebro var inte mitt förstahandsval, men jag blev positivt överraskad när jag kom hit. Staden är trevlig och det är lätt att känna sig som hemma bland alla studenter och olika aktiviteter som erbjuds. Jag trivs väldigt bra här.

Vad är det bästa med ditt program?
I början av programmet lades fokus på att skapa en god stämning och sammanhållning och lärarna var måna om att få personlig kontakt med oss studenter.  Det gör att det är enkelt att trivas på programmet.  Min kull är den första att gå Psykologprogrammets nya utbildningsplan vilket är spännande. Vi kan till exempel åka på utbytesstudier redan under termin fyra och det är något jag planerar att göra. Vi läser flera korta kurser per termin vilket är roligt och varierande.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Välkomnande, personligt och aktivt.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag tycker mycket om studentlivet i Örebro eftersom det verkligen blir vad man gör det till. Det går att anpassa efter behov och vilken livssituation man befinner sig i. Man kan engagera sig i många studentaktiviteter, till exempel vara fadder vid introduktionen för nya studenter och i studentkåren. Det finns även studentföreningar för sport, politik eller studentspexet. Utöver det finns det även ett varierat utbud av kultur och konserter. 

Vad har du för framtidsplaner?
Jag har ett stort intresse för musik och konst och har en musikalisk bakgrund. Jag vill gärna jobba med barn och unga och hoppas på att kunna integrera mina kunskaper som psykolog med mitt intresse för musik. Gärna i form av musikterapi eller med andra musikaliska inslag. Jag är intresserad av terapi i olika former och ser fram emot att lära mig mer om det. Eftersom psykologyrket är så brett är jag fortfarande öppen för att väcka fler intresseområden, då det säkert finns mycket annat jag är intresserad av.

Tips till blivande studenter?
Psykologprogrammet är varierat och det finns något för de flesta. Tvekar du eller är nyfiken på något område inom psykologi, våga testa och känn efter om det är rätt utbildning för dig. Jag rekommenderar överlag att plugga på universitet. Det är roligt, man får fördjupa sig inom olika områden och frihet att lägga upp sin egen tid. Men mitt bästa och viktigaste tips är – ha kul, det kan inte gå fel.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.