Tillgodoräknande

Har du redan läst kurser som du anser motsvarar delar av den utbildning du studerar här vid Örebro universitet? Då kan du ansöka om att få din tidigare utbildning tillgodoräknad.

Universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier under förutsättning att det inte finns stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få studierna prövade mot. Du kan också få tidigare yrkesverksamhet tillgodoräknad, om de kunskaper och färdigheter som du har med dig från yrkesverksamheten i huvudsak motsvarar de krav som ställs i den utbildning som du vill göra tillgodoräknande inom.

Innan du ansöker om tillgodoräknande bör du känna till följande:

  • Ett tillgodoräknande under pågående studier påverkar hur många högskolepoäng du läser och kan därmed påverka din rätt till studiemedel. Om du till exempel är antagen till 30 hp nuvarande termin, och tillgodoräknar 10 av dessa hp från en tidigare utbildning, kommer du bara att studera 20 hp denna termin. Du som student är ansvarig för att meddela eventuella förändringar i din studiesituation till CSN. För mer information om studiemedel, tillgodoräknande och ditt studiemedel bör du kontakta CSN.
  • Om du tillgodoräknar en del av din utbildning, som en kurs eller delkurs, har du inte rätt att delta i den delen av utbildningen. Detta innebär att du inte kan närvara på föreläsningar, delta i övningar eller genomföra examinationer knutna till det du har fått tillgodoräknat.
  • Som betyg på tillgodoräknade delar av din utbildning används inte den vanliga betygsskalan. Det gör att det i exempelvis examensbevis och resultatintyg där betyget vanligtvis anges, istället kommer att visas ett streck (-) vid de kurser som är tillgodoräknande. Om du tillgodoräknar delar av en kurs, kan det påverka dina möjligheter att erhålla ett högre betyg (exempelvis VG) på hela kursen.
  • Ett gynnande beslut om tillgodoräknande kan inte dras tillbaka, tas bort eller överklagas.
  • Utbildningar som leder fram till samma examen har ofta olika struktur vid olika lärosäten. Att du läst termin 1-3 av ett program vid ett tidigare lärosäte, innebär inte att du per automatik har möjlighet att börja på termin 4 här vid Örebro universitet.
  • Du kan inte i samma examen inkludera både kurser som du har läst och vad dessa kurser har tillgodoräknats som. Ett exempel: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1,2,3 ska tillgodoräknas som Örebro universitets kurser A,B,C kan du inte i en examen ha med alla sex kurser.
  • Örebro universitet kan inte ge förhandsbesked om tillgodoräknande.

För att få ansöka om tillgodoräknande krävs att du är student. Läs mer om ansökan i informationsdokumentet nedanför. Rätten till tillgodoräknande regleras i Högskoleförordningen. Universitetet har samlat information om dessa regler och annat som är viktigt att tänka på i dokumentet här:

Information om regler för tillgodoräknanden.pdf

Ansöka om tillgodoräknande

Om du som student vill tillgodoräkna kurser som du anser motsvarar delar av den utbildning som du studerar här vid Örebro universitet behöver du ansöka om tillgodoräknande. Det gör du genom att kontakta studievägledaren för den utbildning du läser för att få mer information och hjälp i processen. Vid våra åtta institutioner och för lärarutbildningen finns specialiserade vägledare. De är kunniga inom just sitt utbildningsområde och kan ge dig information och vägledning om det egna områdets program och kurser.

Behörighetsprövning vid antagning

Kom ihåg att behörighetsprövning vid antagning och tillgodoräknande av tidigare utbildning är olika frågor. En sökande kan bli antagen till en utbildning även om han/hon inte har läst exakt de kurser som framgår av behörighetskraven, om studenten bedöms behörig genom motsvarande utbildning eller kompetens. Ett sådant beslut om antagning innebär inte att det som ligger till grund för beslutet om antagning också måste ligga till grund för ett beslut om tillgodoräknande.