Socionomprogrammet, 210 hp

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor.

Två studenter pluggar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Socionomprogrammet är något för dig som är intresserad av att arbeta med och för människor i utsatta livssituationer. Du utvecklar kunskaper om människors livsvillkor, rättstillämpning samt en förmåga till kritiskt tänkande och ett professionellt förhållningssätt. I programmet ingår verksamhetsförlagda studier i socialt arbete som även kan genomföras utomlands. Socionomer har kompetens att utföra socialt utrednings- och förändringsarbete med individer och grupper samt förebyggande socialt arbete. Utmärkande för socionomer är kunskapen om samspelet mellan människan och det omgivande samhället.

Utbildningsplan Socionomprogrammet, 210 hp

Socionomprogrammet är ett yrkesprogram som omfattar 210 hp. Socialt arbete utgör huvudområde inom vilket fördjupning sker. I samtliga kurser integreras teori och forskning med professionsförberedande färdighetsträning. Personlig och professionell utveckling (PPU) är ett återkommande tema innehållandes reflektion över yrkesroll, värderingar, attityder och förhållningssätt i relation till yrkesetiska överväganden.

Programmet inleds med kursen Socialt arbete som vetenskap och profession, som introducerar till socialt arbete som ämne, forskningsområde och verksamhetsfält. I kursen studeras det sociala arbetets utveckling och värdegrund, vetenskaplig metod, socialpolitik, samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor. Termin 2 är indelad i tre kurser. En kurs behandlar rättsliga grunder i socialt arbete med fokus på förvaltnings- och socialrätt. En kurs handlar om socialt arbete i ett internationellt perspektiv där centrala teman är migration, integration samt socialt förändringsarbete. En kurs granskar socionomens yrkesroll och handlingsutrymme där kunskaper fördjupas om vetenskaplig metod och integreras med frågor om etik och ett professionellt förhållningssätt. Under termin 3 studeras människans psykosociala utveckling och socialisationsprocess i ett livsloppsperspektiv där olika former av utsatthet, stöd- och behandlingsinsatser samt utvärdering behandlas. Termin 4 innehåller två kurser där en kurs behandlar psykosocialt förändringsarbete och förbyggande socialt arbete, vilket inkluderar färdighetsträning och samtalsmetodik. Den andra kursen är en fördjupningskurs om juridik i socialt arbete och innehåller utredningsmetodik, handläggning och dokumentation. Termin 5 är en verksamhetsförlagd kurs om yrkesutövande och professionalitet. Termin 6 innehåller en teoretisk och vetenskapsmetodologisk fördjupning samt ett självständigt arbete om 15 hp. Termin 7 ges på avancerad nivå och innehåller valbara delkurser samt en kurs om organisation, samverkan och ledarskap.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 100

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Examen: Socionomexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Munir Dag

Anmälningskod ORU-39404

Socionomexamen ger behörighet till en stor variation av olika yrken. Du kan t ex arbeta som socialsekreterare, skolkurator, LSS-handläggare, biståndsbedömare, enhetschef inom individ-, familje- och äldreomsorgen, inom kriminalvården och institutionsvården. Du kan även arbeta som handläggare vid statliga myndigheter, inom missbruksvård samt inom organisationer för frivilligt och förebyggande socialt arbete.

Anna Lindgren

Skolkuratorn arbetar med råd och stöd inom skolrelaterade problem

Idag arbetar Anna som skolkurator på Fröviskolan i Lindesbergs kommun. Tidigare har hon jobbat som socialsekreterare och som socionom på en skoldagverksamhet för gymnasieungdomar.

Anna hade inte tänkt jobba inom socialtjänsten, men en praktikplats ledde till att hon fick sitt första jobb på samma arbetsplats. Något hon är tacksam för idag.

– I efterhand tycker jag att det är toppen, för det har lagt grunden för det jag har jobbat med sedan. Att kunna socialtjänstlagen och socialtjänstens verksamhet är jättebra oavsett vad du jobbar med inom socionomyrket.

Som socialsekreterare jobbade Anna främst riktat mot ungdomar.

– Skillnaden mellan att jobba inom socialtjänsten och skolan är att inom socialtjänsten jobbade jag med samhällets kanske mest utsatta, men i skolan möter jag alla barn. I skolan finns möjlighet att komma in tidigare och jobba med förebyggande och främjande arbete.

Råd och stöd

Som skolkurator på en skola med elever från förskoleklass upp till årskurs nio, ingår Anna i ett elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska och rektor. De ses varannan vecka för att gå igenom vilket stöd och vilka insatser som ska göras, för enskilda elever, på gruppnivå, till personal eller generellt inom skolan.

– Skolkuratorer ska inte jobba behandlande utan med råd och stöd inom skolrelaterade problem. Behövs mer omfattande insatser utanför skolans område ska vi vägleda vidare till exempelvis samtalsmottagning, BUP eller socialtjänst.

Arbetsdagarna är varierande. Enskilda samtal, elevbesök, kontakt med föräldrar och jobb i trygghetsteam kring situationer där det uppstått kränkningar och mobbing, varvas med skrivbordsarbete, exempelvis för att skriva en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Anna kan också vara skolans länk till andra myndigheter.

– Då handlar det om att ha kontakt med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och samtalsmottagningen. Ibland har vi samplaneringsmöten om eleven har kontakter på andra ställen.

Arbetar självständigt och i team

Anna tycker att det bästa med skolkuratorsjobbet är kombinationen av att få jobba självständigt och i team med andra yrkesgrupper.

– Vi har alla olika perspektiv när vi jobbar kring en elev. Det är kul när vi får det samarbetet att funka bra, så att vi kuggar i varandra och känner att alla bidrar från sitt håll för att hjälpa eleven på bästa sätt.

Frågor och svar

Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram om 7 terminer (210 hp), som leder till socionomexamen. Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer.

På socionomprogrammet vid Örebro universitet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt socialt arbete som av forskning inom olika områden i socialt arbete såsom bland annat våld mot barn, mobbning, äldre och funktionsnedsättning.

Kännetecknande för socionomprogrammet vid Örebro universitet är att vi har en nära samverkan med det sociala arbetets olika verksamhetsområden i syfte att kontinuerligt utveckla formerna för fältanknytning. Vi har även ett samarbete med olika brukar- och frivilligorganisationer som på olika sätt medverkar i kurser.

Varje termin antas omkring 100 studenter till socionomprogrammet.

Socialt arbete är programmets huvudområde. Som studerande läser du olika kurser där teoretiska kunskaper och forskning integreras med olika former av professionsspecifik färdighetsträning.

Under utbildningen tillägnar du dig kunskaper om bland annat människors livsvillkor, socialpolitik, juridik i socialt arbete, organisation och samverkan samt utrednings-och samtalsmetodik.

Ett återkommande tema i utbildningen är den personliga och professionella utveckling vilket bland annat innehåller reflektioner om värderingar, förhållningssätt och etiska frågeställningar.

I utbildningsplanen framgår vilka kurser som ingår i socionomprogrammet.

Socionomprogrammet 2019, översikt.

Programmet inleds med kursen Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 hp, vilken innehåller en introduktion till socialt arbete som ämne, forskningsområde och verksamhetsfält. I kursen studeras det sociala arbetets utveckling och värdegrund, vetenskaplig metod, socialpolitik, samhällsstrukturer och människors livsvillkor.

Termin två är indelad i tre kurser. Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp med fokus på förvaltnings- och socialrätt. Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp där centrala teman är migration, integration samt socialt förändringsarbete. Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt, 15 hp där kunskaper om vetenskaplig metod fördjupas och integreras med frågor om etik och ett professionellt förhållningssätt.

Under termin tre läses kursen: Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser, 30 hp. Här behandlas olika former av utsatthet och stöd- och behandlingsinsatser samt ett moment om utvärdering.

Termin fyra innehåller två kurser: Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete 7,5 hp, som fokuserar psykosocialt förändringsarbete och förbyggande socialt arbete, vilket inkluderar färdighetsträning och samtalsmetodik. Juridik i socialt arbete, 22,5 hp som även innehåller utredningsmetodik samt frågor om handläggning och dokumentation.

Termin fem Yrkesutövande och professionalitet, 30 hp, är en verksamhetsförlagd kurs om yrkesutövande och professionalitet.

Termin sex Kunskapsutveckling i socialt arbete samt examensarbete, 30 hp, innehåller en teoretisk och vetenskapsmetodologisk fördjupning, 15 hp. samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Programmets sjunde termin ges på avancerad nivå, Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle. Terminen innehåller valbara delkurser om 15 hp samt en gemensam kurs om Organisation, samverkan och ledarskap (15 hp).

Som studerande vid socionomprogrammet vid Örebro universitet har du möjlighet att få internationella erfarenheter genom att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på termin 5 utomlands, för mer information se hemsidan.

Under termin 6 finns också möjlighet att under en del av terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete på kandidatnivå (C-uppsats) utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer på Erasmus+ .

Under socionomprogrammets femte termin läser du som studerande en verksamhetsförlagd kurs, Yrkesutövande och professionalitet, 30 hp. Kursen sträcker sig över en hel termin där du under handledning av en yrkesverksam socionom aktivt deltar i det sociala arbetet. Du kan exempelvis genomföra din verksamhetsförlagda utbildning inom någon behandlingsverksamhet för personer med missbruksproblem, som socialsekreterare med barn och unga eller som kurator inom skola eller hälso- och sjukvården.

Som studerande vid Örebro universitet har du även möjlighet att kunna ansöka om att genomföra din VFU-termin utomlands. Socionomprogrammet vid Örebro universitet har bland annat sedan många år ett samarbete med Indien inom ramen för Swindia-projektet. Mer information finns att läsa på hemsidan

Efter avslutad socionomexamen har du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper i socialt arbete genom att läsa kurser på avancerad nivå som kan leda fram till en magister- eller masterexamen, vilket ger dig behörighet att söka forskarutbildning

Socialt arbete, kurser på avancerad nivå, informationsfolder

För att erhålla en magisterexamen, 60 hp, i Socialt arbete  behöver du utöver att läsa någon/några kurser på avancerad nivå även genomföra ett självständigt arbete om 15 hp. För att erhålla en masterexamen, 120 hp i Socialt arbete behöver du lägga till ytterligare kurser samt genomföra ett självständigt arbete inom Socialt arbete omfattande 30 hp.

Nej, programmet/kurserna ges endast som platsbunden undervisning.

 

Vilken litteratur som ingår i en kurs står sist i kursplanen för respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare på internet samt ett begränsat antal finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek. På campusområdet finns också Campusbokhandeln där du kan hitta både ny och begagnad kurslitteratur. I god tid innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema, obligatoriska tillfällen med mera.

 

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär att du läser på heltid, motsvarande 40 timmar/vecka. Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka. Det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom detta ingår även egen studietid då det är mycket litteratur som du ska hinna läsa in.

 

För att byta lärosäte och fortsätta studierna till socionom vid Örebro universitet måste du först söka via www.antagning.se och bli antagen till socionomprogrammet i Örebro. Vid antagning kontaktar du studievägledare för socionomprogrammet i Örebro, för att undersöka möjligheterna att tillgodoräkna dina tidigare kurser inom socionomprogrammet. Ett studieortsbyte kan innebära en förlängning av utbildningstiden eftersom utbildningarna har olika upplägg på de olika orterna.

 

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Studievägledare: Maria Holma

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.bsr@oru.se

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.