Socionomprogrammet, 210 hp

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor.

Två studenter pluggar.
Anmälan öppnar 2022-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Socionomprogrammet är något för dig som är intresserad av att arbeta med och för människor i utsatta livssituationer. Du utvecklar kunskaper om människors livsvillkor, rättstillämpning samt en förmåga till kritiskt tänkande och ett professionellt förhållningssätt. I programmet ingår verksamhetsförlagda studier i socialt arbete som även kan genomföras utomlands. Socionomer har kompetens att utföra socialt utrednings- och förändringsarbete med individer och grupper samt förebyggande socialt arbete. Utmärkande för socionomer är kunskapen om samspelet mellan människan och det omgivande samhället.

Utbildningsplan Socionomprogrammet, 210 hp

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 100

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Socionomexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Robert Lindahl

Anmälningskod ORU-39204

Socionomexamen ger behörighet till en stor variation av olika yrken. Du kan t ex arbeta som socialsekreterare, skolkurator, LSS-handläggare, biståndsbedömare, enhetschef inom individ-, familje- och äldreomsorgen, inom kriminalvården och institutionsvården. Du kan även arbeta som handläggare vid statliga myndigheter, inom missbruksvård samt inom organisationer för frivilligt och förebyggande socialt arbete.

Anna Lindgren

Skolkuratorn arbetar med råd och stöd inom skolrelaterade problem

Idag arbetar Anna som skolkurator på Fröviskolan i Lindesbergs kommun. Tidigare har hon jobbat som socialsekreterare och som socionom på en skoldagverksamhet för gymnasieungdomar.

Anna hade inte tänkt jobba inom socialtjänsten, men en praktikplats ledde till att hon fick sitt första jobb på samma arbetsplats. Något hon är tacksam för idag.

– I efterhand tycker jag att det är toppen, för det har lagt grunden för det jag har jobbat med sedan. Att kunna socialtjänstlagen och socialtjänstens verksamhet är jättebra oavsett vad du jobbar med inom socionomyrket.

Som socialsekreterare jobbade Anna främst riktat mot ungdomar.

– Skillnaden mellan att jobba inom socialtjänsten och skolan är att inom socialtjänsten jobbade jag med samhällets kanske mest utsatta, men i skolan möter jag alla barn. I skolan finns möjlighet att komma in tidigare och jobba med förebyggande och främjande arbete.

Råd och stöd

Som skolkurator på en skola med elever från förskoleklass upp till årskurs nio, ingår Anna i ett elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska och rektor. De ses varannan vecka för att gå igenom vilket stöd och vilka insatser som ska göras, för enskilda elever, på gruppnivå, till personal eller generellt inom skolan.

– Skolkuratorer ska inte jobba behandlande utan med råd och stöd inom skolrelaterade problem. Behövs mer omfattande insatser utanför skolans område ska vi vägleda vidare till exempelvis samtalsmottagning, BUP eller socialtjänst.

Arbetsdagarna är varierande. Enskilda samtal, elevbesök, kontakt med föräldrar och jobb i trygghetsteam kring situationer där det uppstått kränkningar och mobbing, varvas med skrivbordsarbete, exempelvis för att skriva en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Anna kan också vara skolans länk till andra myndigheter.

– Då handlar det om att ha kontakt med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och samtalsmottagningen. Ibland har vi samplaneringsmöten om eleven har kontakter på andra ställen.

Lindesbergs kommun har den senaste tiden tagit emot många ensamkommande flyktingbarn och asylfamiljer. På Fröviskolan är ett 40-tal barn inskrivna i det som kallas förberedelseklass. Anna finns med och stöttar de barn som mår dåligt på grund av svåra upplevelser i hemlandet eller under flykten, splittrade familjer och den ovisshet det innebär att befinna sig i asylprocessen. Skolan är ofta en viktig friskfaktor för dessa barn. 

Arbetar självständigt och i team

Anna tycker att det bästa med skolkuratorsjobbet är kombinationen av att få jobba självständigt och i team med andra yrkesgrupper.

– Vi har alla olika perspektiv när vi jobbar kring en elev. Det är kul när vi får det samarbetet att funka bra, så att vi kuggar i varandra och känner att alla bidrar från sitt håll för att hjälpa eleven på bästa sätt.

Frågor och svar

Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram om 7 terminer (210 hp), som leder till socionomexamen. Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer.

På socionomprogrammet vid Örebro universitet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt socialt arbete som av forskning inom olika områden i socialt arbete såsom bland annat våld mot barn, mobbning, äldre och funktionsnedsättning.

Kännetecknande för socionomprogrammet vid Örebro universitet är att vi har en nära samverkan med det sociala arbetets olika verksamhetsområden i syfte att kontinuerligt utveckla formerna för fältanknytning. Vi har även ett samarbete med olika brukar- och frivilligorganisationer som på olika sätt medverkar i kurser.

Varje termin antas omkring 100 studenter till socionomprogrammet.

Socialt arbete är programmets huvudområde. Som studerande läser du olika kurser där teoretiska kunskaper och forskning integreras med olika former av professionsspecifik färdighetsträning.

Under utbildningen tillägnar du dig kunskaper om bland annat människors livsvillkor, socialpolitik, juridik i socialt arbete, organisation och samverkan samt utrednings-och samtalsmetodik.

Ett återkommande tema i utbildningen är den personliga och professionella utveckling vilket bland annat innehåller reflektioner om värderingar, förhållningssätt och etiska frågeställningar.

I utbildningsplanen framgår vilka kurser som ingår i socionomprogrammet.

Socionomprogrammet 2019, översikt.

Programmet inleds med kursen Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 hp, vilken innehåller en introduktion till socialt arbete som ämne, forskningsområde och verksamhetsfält. I kursen studeras det sociala arbetets utveckling och värdegrund, vetenskaplig metod, socialpolitik, samhällsstrukturer och människors livsvillkor.

Termin två är indelad i tre kurser. Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp med fokus på förvaltnings- och socialrätt. Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp där centrala teman är migration, integration samt socialt förändringsarbete. Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt, 15 hp där kunskaper om vetenskaplig metod fördjupas och integreras med frågor om etik och ett professionellt förhållningssätt.

Under termin tre läses kursen: Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser, 30 hp. Här behandlas olika former av utsatthet och stöd- och behandlingsinsatser samt ett moment om utvärdering.

Termin fyra innehåller två kurser: Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete 7,5 hp, som fokuserar psykosocialt förändringsarbete och förbyggande socialt arbete, vilket inkluderar färdighetsträning och samtalsmetodik. Juridik i socialt arbete, 22,5 hp som även innehåller utredningsmetodik samt frågor om handläggning och dokumentation.

Termin fem Yrkesutövande och professionalitet, 30 hp, är en verksamhetsförlagd kurs om yrkesutövande och professionalitet.

Termin sex Kunskapsutveckling i socialt arbete samt examensarbete, 30 hp, innehåller en teoretisk och vetenskapsmetodologisk fördjupning, 15 hp. samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Programmets sjunde termin ges på avancerad nivå, Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle. Terminen innehåller valbara delkurser om 15 hp samt en gemensam kurs om Organisation, samverkan och ledarskap (15 hp).

Som studerande vid socionomprogrammet i Örebro har du möjlighet att åka som utbytesstudent. Örebro universitet har utbytesavtal med bland annat ett flertal lärosäten i Europa, exempelvis i Wien. Du som är antagen på utbildningen from 2019 har möjlighet att göra utbytesstudier under termin 3. Mer information om utbytesstudier finner du via https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/internationella-mojligheter/

Det finns även möjlighet att genomföra  verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på termin 5 utomlands, för mer information VFU-torget.

Under termin 6 har du möjlighet att under en del av terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete på kandidatnivå (c-uppsats) utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Minor Field Studies (MFS) och Erasmus+ .

Under socionomprogrammets femte termin läser du som studerande en verksamhetsförlagd kurs, Yrkesutövande och professionalitet, 30 hp. Kursen sträcker sig över en hel termin där du under handledning av en yrkesverksam socionom aktivt deltar i det sociala arbetet. Du kan exempelvis genomföra din verksamhetsförlagda utbildning inom någon behandlingsverksamhet för personer med missbruksproblem, som socialsekreterare med barn och unga eller som kurator inom skola eller hälso- och sjukvården.

Som studerande vid Örebro universitet har du även möjlighet att kunna ansöka om att genomföra din VFU-termin utomlands. Socionomprogrammet vid Örebro universitet har bland annat sedan många år ett samarbete med Indien inom ramen för Swindia-projektet. Mer information finns att läsa på VFU-torget

Efter avslutad socionomexamen har du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper i socialt arbete genom att läsa kurser på avancerad nivå som kan leda fram till en magister- eller masterexamen, vilket ger dig behörighet att söka forskarutbildning. Socialt arbete vid Örebro universitet erbjuder ett flertal kurser på avancerad nivå: Barn och våld, Perspektiv på äldre och åldrande, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer samt Samhällsarbete, utanförskap och inkludering.

Socialt arbete, kurser på avancerad nivå, informationsfolder

För att erhålla en magisterexamen i Socialt arbete behöver du utöver att läsa någon/några kurser på avancerad nivå även genomföra ett självständigt arbete om 15 hp samt ytterligare ett självständigt arbete för masterexamen.

Nej, programmet/kurserna ges endast som platsbunden undervisning.

 

Vilken litteratur som ingår i en kurs står sist i kursplanen för respektive kurs. Kurslitteraturen finns att köpa hos bokhandlare på internet samt ett begränsat antal finns att låna på universitetsbiblioteket. En del böcker kan även lånas på andra bibliotek. På campusområdet finns också Campusbokhandeln där du kan hitta både ny och begagnad kurslitteratur. I god tid innan kurserna startar kommer den som är registrerad på programmet att få information om kurslitteratur, schema, obligatoriska tillfällen med mera.

 

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär att du läser på heltid, motsvarande 40 timmar/vecka. Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka. Det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom detta ingår även egen studietid då det är mycket litteratur som du ska hinna läsa in.

 

För att byta lärosäte och fortsätta studierna till socionom vid Örebro universitet måste du först söka via www.antagning.se och bli antagen till socionomprogrammet i Örebro. Vid antagning kontaktar du studievägledare för socionomprogrammet i Örebro, för att undersöka möjligheterna att tillgodoräkna dina tidigare kurser inom socionomprogrammet. Ett studieortsbyte kan innebära en förlängning av utbildningstiden eftersom utbildningarna har olika upplägg på de olika orterna.

 

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Studievägledare: Maria Holma

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Jamie Niklasson

För Jamie är socionomprogrammet helt rätt

Det var en studievägledare som kom fram till att socionomyrket borde vara rätt val för Jamie, eftersom hon vill arbeta med människor på individnivå i framtiden. Men Örebro universitet var inte det självklara valet för henne.

– Jag kom in på Örebro universitet men stod som reserv till ett annat lärosäte och ville helst komma in där.

Det var en kompis till Jamie som rekommenderade henne att välja Örebro universitet eftersom socionomprogrammet har ett bra rykte.

– Jag är glad att jag började här. Utbildningen känns helt rätt, jag blir säkrare och säkrare för varje moment vi gör, säger Jamie.

Lysa upp vägen för andra

En av anledningarna till att hon känner att hennes framtida yrkesval är rätt är hennes genuina intresse för människor och viljan att skapa en bra vardag för dem hon möter. För henne handlar det om att lysa upp andra vägar för den som har det svårt. Hon ser att många barn i samhället far illa genom övergrepp, missbruk, våld eller annan problematik i hemmet.

– Mitt mål är att arbeta med barn och ungdomar i framtiden, att vara mellanhanden mellan brottsoffret och polisen.

I början tyckte hon att programmet var tufft med mycket teori. Därför understryker Jamie att det är viktigt att hitta en bra och fungerande studieteknik och att inte sätta för stor press på sig själv.

– Det är mycket kurslitteratur så det gäller att kunna sålla i all information. Jag tar hjälp av min omgivning och gillar att plugga tillsammans med mina kursare.

Blev en aha-upplevelse

Även om Jamie tycker att alla kurser i utbildningen har varit intressanta vill hon lyfta fram kurserna juridik i socialt arbete och människans psykosociala utveckling och förändring som särskilt intressanta.

– De kurserna blev lite av en aha-upplevelse. Plötsligt föll det vi hade lärt oss under tidigare terminer på plats.