Socionomprogrammet, 210 hp

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor.

Två kvinnliga studenter i samtal.
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A

Som studerande vid socionomprogrammet tillägnar du dig kunskap om och förståelse för mänskligt beteende och samhälleliga fenomen samt om rättstillämpning i socialt arbete. Du utvecklar ett professionellt förhållningssätt och en förmåga till kritiskt tänkande. Verksamhetsförlagda studier ingår som en kurs i socionomprogrammet. Dessa kan även utföras utomlands.

Socionomer har kompetens att utföra socialt utrednings- och förändringsarbete med individer och grupper samt förebyggande socialt arbete. Utmärkande för socionomer är kunskapen om samspelet mellan människan och det omgivande samhället.

Utbildningsplan Socionomprogrammet, 210 hp

Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Socialt arbete är programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker. I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning. Den studerandes personliga och professionella utveckling är ett återkommande tema i utbildningen, vilket innehåller reflektioner om värderingar, attityder och förhållningssätt i relation till yrkesetiska överväganden och yrkesroll.

Programmet inleds med kursen Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 hp, vilken innehåller en introduktion till socialt arbete som ämne, forskningsområde och verksamhetsfält. I kursen studeras det sociala arbetets utveckling och värdegrund, vetenskaplig metod, socialpolitik, samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor. Termin två är indelad i tre kurser. En kurs behandlar rättsliga grunder i socialt arbete med fokus på förvaltnings- och socialrätt. En kurs handlar om socialt arbete i ett internationellt perspektiv där centrala teman är migration, integration samt socialt förändringsarbete. En kurs granskar socionomens yrkesroll och handlingsutrymme där de studerandes kunskaper fördjupas om vetenskaplig metod och integreras med frågor om etik och ett professionellt förhållningssätt. Under termin tre studeras människans psykosociala utveckling och socialisationsprocess i ett livsloppsperspektiv. I kursen behandlas olika former av utsatthet och stöd- och behandlingsinsatser samt ett moment om utvärdering. Termin fyra innehåller två kurser. Den ena kursen behandlar psykosocialt förändringsarbete och förbyggande socialt arbete, vilket inkluderar färdighetsträning och samtalsmetodik. Den andra kursen är en fördjupningskurs om juridik i socialt arbete och innehåller utredningsmetodik samt frågor om handläggning och dokumentation. Termin fem är en verksamhetsförlagd kurs om yrkesutövande och professionalitet. Termin sex innehåller en teoretisk och vetenskapsmetodologisk fördjupning samt ett självständigt arbete om 15 hp. Programmets sjunde termin ges på avancerad nivå. Terminen innehåller valbara delkurser samt en gemensam kurs om organisation, samverkan och ledarskap.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 100

Urval: Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Socionomexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Katarina Hjortgren

Du kan arbeta som socialsekreterare, kurator inom hälso- och sjukvård eller skola, LSS-handläggare, biståndsbedömare, enhetschef inom individ-, familje- och äldreomsorgen, inom kriminalvården och institutionsvården. Du kan även arbeta som handläggare inom arbetsförmedlingen och försäkringskassan, inom missbruksvården samt inom organisationer för frivilligt och förebyggande socialt arbete.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Maria Holma

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address