This page in English

Forskarutbildningsämnet biologi

I ämnet biologi studeras levande organismer från molekylär nivå upp till interaktioner mellan organismer och livsmiljön i hela ekosystem. Grundforskning i biologi utgör förutsättningen för framgångsrika tillämpningar inom naturvetenskap, livsvetenskap, medicin, teknik och miljöarbete. Härigenom är forskning och utbildning på forskarnivå i biologi en grundförutsättning för t.ex. läkemedels- och livsmedelsindustri, annan bioteknikindustri, samt för jord- och skogsbruksnäringar.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Ämnets mångvetenskapliga kopplingar mot andra naturvetenskapliga och tekniska discipliner, liksom mot samhället och mänskligheten i stort, gör ämnet till ett fundament av stor betydelse för förståelsen av hur mänsklig aktivitet påverkar lokala ekosystem och globala miljöresurser, samt förutsättningar för livets fortlevnad.

Forskningen i biologi vid Örebro universitet bedrivs för närvarande inom fyra huvudområden; (1) molekylärbiologiska och fysiologiska processer i levande organismer och deras interaktioner med miljön, (2) ekologiska processer, inklusive deras betydelse för arters anpassning till och fortlevnad i landskapet, (3) toxikologiska processer, inklusive en mekanistisk förståelse för miljöproblematik, (4) mikrobiologiska processer inklusive deras betydelse för miljö och hälsa. Dessa forskningsområden är redan idag starkt utvecklade och är på flera sätt kopplade till verksamhet i stat/kommun och näringsliv.

Utbildning på forskarnivå kan ges med följande inriktningar:

  • Ekologi (Ecology)
  • Växtfysiologi (Plant Physiology)
  • Toxikologi (Toxicology)
  • Zoofysiologi (Animal Physiology)
  • Molekylärbiologi (Molecular Biology)
  • Mikrobiologi (Microbiology)
  • Cellbiologi (Cell Biology)

Inom ämnet ges också utbildning med inriktning mot livsvetenskap, avseende forskarskolan Livsvetenskap.