This page in English

För handledare i Funktionsnedsättning och samhälle

Här hittar du som är eller vill bli handledare i utbildning på forskarnivå inom Funktionsnedsättning och samhälle viktig information om uppdraget.

För dig som vill bli handledare för en doktorand

Varje doktorand ska ha minst två handledare, varav en utses till huvudhandledare. Huvudhandledaren ska ha minst docentkompetens och vara anställd vid Örebro universitet. Vid fakulteten för medicin och hälsa kan också oavlönad docent inom det medicinska vetenskapsområdet med anställning inom Region Örebro län och med en affiliering till Örebro universitet verka som huvudhandledare. För biträdande handledare finns inget motsvarande krav förutom minst doktorsexamen.

Minst en av handledarna ska ha genomgått kursen "Forskarhandledarutbildning" vid Örebro universitet eller ha motsvarande kompetens.

För alla som handleder doktorander vid MH-fakultet är det även obligatoriskt att gå webbutbildningen ”Research ethics for researchers in medicine”


Handledarens roll och uppdrag

Som handledare ska du ge stöd och vägledning till doktoranden, se till att planering av utbildningstiden sker genom den individuella studieplanen (ISP) med årlig uppföljning, samt verka för att doktoranden når målen med utbildningen.

Dessutom förväntas du:

 • Ha en professionell relation mellan dig som handledare och doktorand
 • Tillsammans med doktoranden visa ömsesidig respekt för varandras situationer och kompetenser
 • Återkommande diskutera och planera handledningens struktur och upplägg
 • Tidigt tydliggöra förväntningar både från dig som handledare och från doktorand
 • Ha en öppen dialog för att så tidigt som möjligt lösa eventuella problem som uppstår
 • Kontinuerligt granska och återkoppla rörande manuskript och relaterat material
 • Stödja val och tillämpning av forskningsmetod samt av forskarutbildningskurser och litteratur
 • En kontinuerlig dialog kring forskningsetiska principer och handlanden är av största vikt. Som handledare skall du utgöra ett föredöme gällande forskningsetiska normer och god forskningssed
 • Stödja och undervisa i hur forskningsanslag skrivs
 • Skapa förutsättningar för doktoranden att erhålla värdefulla kontakter och nätverk, både nationella och internationella inom forskningsområdet för att därmed bana väg för fortsatta karriärvägar efter disputation.
 • Medverka till att doktoranden kan delta i internationella konferenser
 • Förbereda doktoranden för halvtidsseminarium, disputationsakten och försvaret av avhandlingen

Kurser

En del i din roll som handledare är att hjälpa doktoranden att hitta lämpliga kurser. Örebro universitet erbjuder flera forskarutbildningskurser som du kan läsa mer om här. Forskarutbildningskurser kan även sökas vid andra lärosäten, i Sverige och/eller utomlands. Tänk på att doktoranden måste ansöka om tillgodoräknande för kurser/utbildningar som är genomförda utanför Örebro universitet.

Här kan du hitta relevanta forskarutbildningskurser vid andra svenska lärosäten: 


Övriga länkar

 

Information och blanketter

Information och blanketter

Här finner du mer information om utbildning på forskarnivå inom Funktionsnedsättning och samhälle, samt länkar till nödvändiga blanketter.

Forskning i Funktionsnedsättning och samhälle

Forskning i Funktions- nedsättning och samhälle

Här är en samlingssida för ämnet med information om aktuella forskningsmiljöer, projekt, forskare m.m.

Inaktiv doktorand

I dessa riktlinjer beskrivs ett administrativt förfarande för att följa upp inaktiva doktorander, utreda skälen till att de inte studerar aktivt och vidta de åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet. Ansvarig för detta är prefekten.

Kontakt

Studierektor: Stephen Widen
Ämnesansvarig: Elina Mäki-Torkko
Utbildnings- och forskningsadministratör: Caroline Larsson