This page in English

För dig som är doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle

På denna sida hittar du information som är bra att veta för din utbildning på forskarnivå samt länkar till blanketter du behöver.

Alla som är antagna till en utbildning på forskarnivå ska enligt Högskoleförordningen årligen upprätta en individuell studieplan (ISP). Planen ska upprättas tillsammans med din handledare inom 2 månader efter att du blivit antagen. Den individuella studieplanen kan ses som ett avtal mellan dig och universitetet om hur din utbildning ska genomföras. Den är också ett viktigt planeringsinstrument för dig och dina handledare och ett sätt för universitet att följa upp dina studier. Din forskningsplan och den allmänna studieplanen (ASP) utgör grunden för planeringen i ISP. Den individuella studieplanen ska undertecknas av doktorand och handledare. Nedan finner du länkar till ISP-mallen och till en lathund med exempel som hjälper dig att fylla i.

Byte/tillägg av handledare

Om du vill förändra något i din handledarkonstellation (byta, ta bort eller lägga till) ska du fylla i nedanstående blankett och skicka den till This is an email address.

Byte av allmän studieplan

Du går på den allmänna studieplan som gäller det datum du blir antagen till utbildning på forskarnivå. Om den allmänna studieplanen förändras under din utbildningstid kan du ansöka om att byta till den nyare allmänna studieplanen. Fyll i denna blankett och skicka den till utbildnings- och forskningsadministratören.

Ändrad studietakt

Med studietakt avses den planerade eller den verkliga aktivitetsgraden, beroende på sammanhanget. Du kan inte ha en studietakt på mindre än 50 procent. Om du vill gå upp eller ned i studietakt måste du ansöka om det via nedanstående blankett. Därefter ska din huvudhandledare skicka blanketten till utbildnings- och forskningsadministratören.

Förlängning av utbildningstiden

Du har rätt att begära förlängning av din utbildningstid om du till exempel varit föräldraledig eller sjukskriven. Om du vill förlänga din utbildningstid så ska du fylla i nedanstående blankett och skicka den till forskarutbildningsadministrationen. Observera att du också måste skicka med intyg från arbetsgivare eller Försäkringskassan (detta gäller dock ej dig med doktorandanställning vid Örebro universitet).

Avbrott

Om du av någon anledning skulle vilja avbryta din utbildning på forskarnivå så måste du anmäla detta skriftligt. Kontakta forskningsadministrationen eller studierektor för mer information.

I din individuella studieplan planerar ni de kurser du ska gå under din utbildning på forskarnivå. På ämnessidan (Handikappvetenskap) hittar du information om vilka kurser som finns vid Örebro universitet. 

När du blir godkänd på en forskarutbildningskurs som ges av Örebro universitet kommer dina högskolepoäng att registreras i studiedokumentationssystemet Ladok. Observera dock att om du deltar i och blir godkänd på en kurs som ges av universitetsbiblioteket så måste du ansöka om tillgodoräknande (mer information om tillgodoräknande av högskolepoäng finns nedan).

Du kan också behöva gå kurser vid andra lärosäten eller institutioner, såväl inom Sverige som utomlands. Om du deltar i kurser eller utbildningar vid andra lärosäten eller institutioner så måste du efter avslutad kurs ansöka om tillgodoräknande av de aktuella högskolepoängen. Annars kan du inte använda poängen i din examen.

Seminarier

Att delta i olika seminarier är en viktig del av din forskarutbildning. Du hittar information om seminarierna på Institutionen för hälsovetenskapers hemsida.

Om du deltar i kurser vid andra lärosäten så måste du efter godkänd kurs ansöka om tillgodoräknande för att kunna använda högskolepoängen i din examen. Tillsammans med en komplett ifylld ansökningsblankett måste du också lämna in kursintyg, samt kursplan eller motsvarande. Observera att det alltid görs en individuell bedömning huruvida din ansökan om tillgodoräknande godkänns (helt eller delvis).

Enligt "Riktlinjer för tillgodoräknande för ämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap och idrottsvetenskap" (ORU 1.2.1-06176/2017) ska ansökan om tillgodoräknande för kurser/avhandlingsarbete som är gjorda innan antagning ske i samband med fastställande av första ISP:n. För kurser som lästs under forskarutbildningstiden bör ansökan ske senast vid nästkommande ISP-revidering.

Forskarutbildningsadministratören skickar ansökan till ämnesansvarig som granskar och fattar beslut. Om ämnesansvarig anser att ansökt kurs ej faller inom ramen för utbildning på forskarnivå så ska ansökan avslås. Vid avslag ska en motivering skrivas.

Alla forskarstuderande inom handikappvetenskap (både de som ämnar avsluta med en licentiatexamen och de som ämnar avsluta med en doktorsexamen) ska hålla ett 60%-seminarium då ungefär 60% av doktorandarbetet genomförts. Det planeras av huvudhandledare i samråd med doktorand, ämnesansvarig och övriga handledare.

Huvudhandledare, samt i normalfallet även övriga handledare, ska delta vid 60%-seminariet.

Seminariet syftar dels till att ge en grundlig respons på dina studier och dels till att pröva kvaliteten i det arbete som genomförts. 

En licentiatexamen om 120 högskolepoäng (motsvarande två års studier på heltid) kan ses som en självständig examen, eller som ett steg på vägen mot en doktorsexamen. Den vetenskapliga uppsatsen ska försvaras vid ett offentligt seminarium.

På Örebro universitets centrala sidor hittar du mer information om avhandlingsframställning. För vetenskaplig uppsats finns en särskild framsidesmall att ladda ner. 

Utbildning på forskarnivå om 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) avslutas med att du försvarar din avhandling vid en offentlig disputation.

Det är din huvudhandledares ansvar att tillsammans med dig planera för din disputation. Tänk på att vara ute i mycket god tid med förberedelser och planering, det är mycket som ska göras. Med fördel kontaktar ni forskarutbildningsadministrationen så snart ni har ett önskat datum, så tillgängligheten kan kontrolleras. Det är också viktigt att du kontaktar Repro så snart som möjligt för att upprätta en tidsplan för avhandlingsframställningen.

Förslag om disputation, komplett med samtliga bilagor, ska inlämnas i original till forskarutbildningsadministrationen senast 13 veckor innan föreslaget disputationsdatum. Bilagor som ska medfölja framgår av blanketten för förslag och beslut om disputation. Samtliga underlag ska vara enkelsidigt utskrivna.

Doktorandstöd

Doktorandstöd

Mer information om doktorandstödet finns på Inforum (kräver ORU-inlogg).

Lunchseminarier

Lunchseminarier

Doktorandsektionens seminarieserie Doktorandintroduktion

Forskning

Forskning

Här kan du läsa mer om forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Kontakt

Ämnesansvarig för Funktionsnedsättning och samhälle, Elina Mäki-Torkko, arbetar för ämnets kvalitet och utveckling, både vad gäller forskning, utbildning och samverkan. Henne kan du kontakta angående bland annat frågor kring validering av externa forskarutbildningskurser (tillgodoräknanden) samt vid synpunkter kring våra egna kurser.

Studierektor för utbildning på forskarnivå i Funktionsnedsättning och samhälle, Stephen Widen, ansvarar bland annat för att bistå doktorander med övergripande forskarutbildningsfrågor samt för uppföljning av kursvärderingar i forskarutbildningen. Honom kan du kontakta om du har frågor angående exempelvis den individuella studieplanen, handledning eller om det uppstår problem inom utbildningen. 

Är du osäker på vem du ska vända dig till? Du kan alltid vända dig till utbildnings- och forskningsadministratör Caroline Larsson med dina frågor kring utbildning på forskarnivå så svarar hon eller hjälper dig hitta rätt.