Högskolepedagogiskt centrum

Forskarhandledarutbildningen

Fem unga människor arbetar tillsammans vid en dator.

Forskarhandledarutbildningen är till för dig som är eller planerar att bli handledare och vill arbeta med utbildning på forskarnivå.

Forskarhandledarutbildningen ingår inte i de 10 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som krävs för anställning som lärare vid Örebro universitet. 

Omfattning och kursdatum

Kursen omfattar 120 timmar (motsvarande 3 veckors heltidsstudier), ges på campus och består av sex kurstillfällen (heldagar). Om en deltagare inte kan delta dag 1 och 2 kan denna inte beredas plats på kursen. Om en deltagare inte kan delta vid något av de övriga kurstillfällena kan den uteblivna närvaron kompenseras för nästa gång utbildningen ges inom en två-årsperiod. 

Behörighet och urval 

Behörig är den med avslutad doktorsexamen. Inget urval görs. Sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 4 000 kr exklusive moms.

Kostnaden för externa deltagare är 10 000 exklusive moms. Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmälan för höstterminen 2023 är öppen 15 mars 2023 - 15 augusti 2023.

Forskarhandledarutbildning

Behörighetsgivande kurs i forskarhandledning, 3 veckor
(Supervising PhD Students)

1. ALLMÄN INFORMATION

Utbildningen vänder sig till handledare, och personer som har för avsikt att bli handledare, i forskarutbildningen vid Örebro universitet och Region Örebro län.

2. OM KURSEN

Forskarhandledarutbildningen motsvarar 120 arbetstimmar, det vill säga tre veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.


2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • resonera runt forskarhandledning som uppdrag och process,

  • diskutera olika aspekter av relationen mellan handledare och doktorand,

  • utöva ett gott handledarskap,

  • bidra till en god forskarutbildningskultur samt

  • reflektera över den egna handledarrollen.

2.2 Kursens innehåll

Kursen omfattar två delar. Den ena fokuserar på samhällsuppdraget, det vill säga de uppgifter samhället lägger på den som är involverad i forskarutbildning, såväl genom nationella regleringar i lag och förordningar som genom de lokala föreskrifter som gäller vid Örebro universitet. Den andra delen behandlar det pedagogiska uppdraget, det vill säga de möjligheter, utmaningar och problem som forskarhandledaren kan möta i handledarsituationen.

2.3 Studieformer

Som studieformer används föreläsningar och seminarier.

2.4 Närvarokrav

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen ställs ett högt krav på närvaro. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Närvaro under hela de första två kursdagarna är däremot en förutsättning för att få gå kursen en viss termin. Vid en närvarograd lägre än 80 % måste deltagaren gå om kursen. Om kursen inte slutförts inom två år från kursstart måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

I utbildningen ingår tre obligatoriska uppgifter: en litteraturreflektion, en auskultation eller intervju med reflektion och en kursrapport. De första två kursuppgifterna behandlas vid kollegiala seminarier. Den tredje uppgiften lämnas in till kursansvarig.

2.6 Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

2.7 Kursintyg 

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3. KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Behörig är den som har avlagt doktorsexamen.
 

Kursplan i pdf-format.

Kursansvarig

Kristin Ewins

Tjänstetitel: Föreståndare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Kristin Ewins

E-post:

Telefon: 019 303873

Rum: L2102

Kristin Ewins

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen BB Learn och fakturor.