Högskolepedagogiskt centrum

Forskarhandledarutbildningen

Fem unga människor arbetar tillsammans vid en dator.

Forskarhandledarutbildningen är till för dig som är eller planerar att bli handledare och vill arbeta med utbildning på forskarnivå.

OBS! Forskarhandledarutbildningen ingår inte i de 10 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som krävs för anställda lärare vid Örebro universitet.

På kursen får du möta erfarna forskarhandledare som delar med sig av sina erfarenheter och aktuell forskning om handledning. Du får också diskutera handledaruppdraget med kollegor från olika ämnen. Dessutom får du kunskap om forskningsetik och regler som styr forskarutbildningen. 

Omfattning, kursdatum och språk

Kursen omfattar 120 timmar (motsvarande 3 veckors heltidsstudier) och består av sex kurstillfällen. Om du inte kan delta vid kurstillfälle 1 och 2 kan du inte beredas plats på kursen. Om du inte kan delta vid något av de övriga kurstillfällena kan du kompensera den uteblivna närvaron inom två år. 

Kursen ges på svenska. 

Tider höstterminen 2024

Kurstillfälle 1: Torsdagen den 24 oktober, 10:15–16:00, på campus, obligatoriskt tillfälle. 
Kurstillfälle 2: Fredagen den 25 oktober, 10:15–16:00, på campus, obligatoriskt tillfälle. 
Kurstillfälle 3: Torsdagen den 7 november, 10:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 4: Fredagen den 8 november, 10:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 5: Torsdagen den 5 december, 10:15–16:00, på campus.
Kurstillfälle 6: Fredagen den 6 december, 10:15–16:00, på campus.

Behörighet och urval 

Du som har doktorsexamen är behörig att söka kursen. Inget urval görs utan sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 4 000 kronor, inklusive moms. Kostnaden för externa deltagare är 10 000 kronor, exklusive moms. Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmälan för höstterminen 2024 är öppen från 15 mars kl 09:00 till och med 15 augusti.
Länk till anmälan.

Forskarhandledarutbildning

Behörighetsgivande kurs i forskarhandledning, 3 veckor
(Supervising PhD Students)

1. ALLMÄN INFORMATION

Utbildningen vänder sig till handledare, och personer som har för avsikt att bli handledare, i forskarutbildningen vid Örebro universitet och Region Örebro län.

2. OM KURSEN

Forskarhandledarutbildningen motsvarar 120 arbetstimmar, det vill säga tre veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.


2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • resonera runt forskarhandledning som uppdrag och process,

  • diskutera olika aspekter av relationen mellan handledare och doktorand,

  • utöva ett gott handledarskap,

  • bidra till en god forskarutbildningskultur samt

  • reflektera över den egna handledarrollen.

2.2 Kursens innehåll

Kursen omfattar två delar. Den ena fokuserar på samhällsuppdraget, det vill säga de uppgifter samhället lägger på den som är involverad i forskarutbildning, såväl genom nationella regleringar i lag och förordningar som genom de lokala föreskrifter som gäller vid Örebro universitet. Den andra delen behandlar det pedagogiska uppdraget, det vill säga de möjligheter, utmaningar och problem som forskarhandledaren kan möta i handledarsituationen.

2.3 Studieformer

Som studieformer används föreläsningar och seminarier.

2.4 Närvarokrav

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen ställs ett högt krav på närvaro. Vid förhinder ska deltagaren kontakta kursansvarig i god tid för en diskussion om hur läraktiviteten kan genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Närvaro under hela de första två kursdagarna är däremot en förutsättning för att få gå kursen en viss termin. Vid en närvarograd lägre än 80 % måste deltagaren gå om kursen. Om kursen inte slutförts inom två år från kursstart måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

I utbildningen ingår tre obligatoriska uppgifter: en litteraturreflektion, en auskultation eller intervju med reflektion och en kursrapport. De första två kursuppgifterna behandlas vid kollegiala seminarier. Den tredje uppgiften lämnas in till kursansvarig.

2.6 Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

2.7 Kursintyg 

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3. KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Behörig är den som har avlagt doktorsexamen.
 

Kursplan i pdf-format.

Kursansvarig

Kristin Ewins

Befattning: Föreståndare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Kristin Ewins

E-post:

Telefon: 019 303873

Rum: L2102

Kristin Ewins

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen och fakturor.