This page in English

Forskarutbildningsämnet nationalekonomi

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

I nationalekonomi studeras samhällsfenomen med utgångspunkt i människors beslut i valsituationer som kännetecknas av knapphet på resurser och/eller information. Teoretiska grunder hämtas i axiomatiskt och/eller empiriskt baserad mikroekonomisk teori, spelteori och evolutionsteori.

Nationalekonomin rymmer en mängd inriktningar, varav flera flyter samman med andra samhällsvetenskaper. Forskningen i nationalekonomi vid Örebro universitet har tonvikt vid empiriska studier av policy-nära problem. Ett nära samarbete inom universitetet finns med forskargruppen i statistik och med kvantitativt orienterade forskare i olika samhällsvetenskapliga och hälsovetenskapliga ämnen. Den empiriska analysen använder i stor utsträckning mikrodata, dvs. uppgifter på individ- och/eller företagsnivå, ofta i form av registerbaserade paneldata och/eller enkätdata. Forskningen baseras både på observationella och experimentella data. Förutom ekonometriska modeller används särskilt beräkningsbara allmänjämviktsmodeller.

Nationalekonomi utgör tillsammans med Statistik forskningsmiljön "Economics and Statistics", och forskningen i nationalekonomi samlas där i tre olika forskargrupper och alla doktorander inom forskarutbildningen är knutna till en eller flera av dessa grupper:

  • Offentlig ekonomi
  • Internationell ekonomi
  • Företagande och företagandets villkor

Forskarutbildningen i nationalekonomi vid Örebro universitet sker också i samarbete med nätverket Swedish Graduate Program in Economics (Swegpec), som inkluderar 7 universitet och 1 högskola i Sverige. Inom nätverket erbjuds gemensamma forskarutbildningskurser och årliga doktorandkonferenser.

Lokal länk till Swegpec