This page in English

Forskargrupp

stat@oru

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sune Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningen inom stat@oru gruppen spänner över ett brett område, från insamling av statistiska data, dvs forskning kring surveymetoder, till forskning kring metoder för statistisk inferens utifrån ett Bayesianskt eller frekventistiskt perspektiv.
Mer specifikt bedrivs forskning om analys av binära och ordinala data, tidsserier, longitudinella (panel) data, modellval och modellosäkerhet samt, datamängder med selektionsbias.

Forskning inom surveymetodik behandlar problem med bortfall i urvalsundersökningar, granskning av data, samt användning av registerdata. I många fall motiveras forskningen av tillämpningar inom det ekonomiska ämnesområdet.