This page in English

Forskargrupp

Entreprenörskapets, Familjeföretagandets, Globaliseringens och Institutionernas ekonomi (EFGI)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Dan Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

  • Vi forskar om entreprenörskap, familjeföretagande, globalisering (gränsöverskridande flöden av varor, tjänster, kapital och människor) samt institutioner (”samhällets spelregler”).
  • Vi fokuserar på vad som driver och hindrar företags tillväxt samt effekterna på arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt.
  • Vår forskning är samhällsekonomiskt intressant och relevant för beslutsfattare, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.
  • Vår forskning är tillämpad och bygger ofta på ekonometrisk analys av stora avidentifierade länkade longitudinella företags-, arbetsställe- och individdata.
  • Forskargruppen har ett stort nätverk av kontakter nationellt och internationellt, till exempel vid Statistiska centralbyrån, Sida, Kommerskollegium, Tillväxtanalys, OECD, Världsbanken, Världshandelsorganisationen, universitet samt forskningsinstitut i Afrika, Europa och Nordamerika.
  • Forskargruppen är också hemvist för AI-Econ Lab med forskning om arbetsmarknadseffekterna av artificiell intelligens.

Gruppen leds av professor Dan Johansson och docent Magnus Lodefalk.

De träffas för brown-bag seminars varannan vecka (jämna veckor) på onsdagar 12.15-13.00.

 

Finansiärer