This page in English

Forskningsprojekt

Brottsofferstöd i Sverige - Matchningen mellan ungdomars behov av stöd efter att ha utsatts för brott och det stöd som finns tillgängligt för dem

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2015

Kontaktperson

Kjerstin Andersson Bruck

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Tidigare forskning visar att tidig brottsutsatthet kan resultera i psykosociala problem (t.ex. kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruksproblem) senare livet, vilket tyder på att tidiga insatser behövs för att förebygga dessa problem. Det saknas dock kunskap om ungdomars specifika behov av stöd efter utsatthet för brott och hur de känner att stödet som fanns tillgängligt för dem matchar dessa behov. Därför är syftet att undersöka matchningen mellan ungdomars specifika och varierande behov av stöd och tillgängligt informellt (t.ex. familj och vänner) och formellt (t.ex. socialtjänsten, hälso- och sjukvård, Brottsofferjouren Sverige m.fl.) stöd. Projektet består av två delstudier: en kvantitativ och en kvalitativ. Den kvantitativa studien är genomförd och den kvalitativa delstudien, i form av intervjuer med brottsutsatta ungdomar, är påbörjad och planerar att fortgå under resten av 2017 samt början av 2018.

Publikationer

Family and Friends: An Important Resource to Receive Psychosocial Support after Victimization as a Youth


Post-victimization support in Sweden: from which organizations can young victims of crime expect to receive psychosocial support?

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Brottsoffermyndigheten
  • Örebro universitet