Forskningsprojekt

Etik, moral och värden i miljö- och hållbarhetsutbildning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johan Öhman

Forskningsämne

Det som står i fokus i det här projektet är hur människors (moraliska) relation till (andra) människor i Syd (och deras livsbetingelser) hanteras i ett pedagogiskt sammanhang som här benämns miljö- och hållbarhetsutbildning (ESE). Projektet består av två delar. Den första delen är mer teoretiskt problematiserande kring värdemässiga ställningstaganden (universella värden, globalt ansvar) i miljö- och hållbarhetsutbildning och de normativa utmaningar en sådan utbildning möter. Det andra delen studerar empiriskt och analyserar lärares etiska reflekterande över sina och andras värderingar (normer och moraliska uppfattningar) i ett konkret möte med annan kultur, samt vad ett sådant möte kan betyda för lärares undervisning.

Projektet har fyra olika delstudier och följande syften kan kopplas till respektive delstudie:

Studie 1: Att problematisera vad kosmopolitiska och poststrukturella perspektiv kan erbjuda miljö- och hållbarhetsutbildning i diskussioner om värden och normativitet.

Studie 2: Att klargöra innebörder av normativa utmaningar inom miljö- och hållbarhetsutbildningens praktik och hur dessa kan mötas och förstås från poststrukturella perspektiv och forskningsfält.

Studie 3: Att studera och analysera vilka variationer av etiska reflektioner ett konkret möte med annan kultur kan ge upphov till.

Studie 4: Att studera och analysera hur lärare beskriver och reflekterar kring sin undervisning om globala hållbarhetsfrågor och särskilt den aspekt som berör människors relation till (andra) människor i Syd (humanetik och geografisk distansetik).

Forskare