Forskningsprojekt

Validitet, reliabilitet och faktorstruktur för "The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire" (SATAQ-4)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sanna Aila-Gustafsson

Forskningsämne

Bakgrund

Kunskap om risk- och vidmakthållande faktorer är viktiga när det gäller utformning av prevention och behandling av psykiatriska störningar. Önskan att vara smal och rädsla för att vara tjock är vanlig bland flickor och kvinnor. Upprepad exponering av socialt tryck att vara smal kan leda till acceptans av smalhetsidealet som den referens utifrån vilken man bedömer sig själv. Denna, som det kallas, internalisering av smalhetsidealet är associerad med missnöje med kroppen och en ökad risk för ätstörningssymtom. Det sociala trycket kan bestå av kommentarer från föräldrar, kompisar och den tydliga och enformiga exponeringen av smala och/ eller vältränade modeller i media. Sociocultural attitudes towards appearance questionnaire (SATAQ) är ett självskattningsformulär som bedömer graden av införlivande av smalhetsidealet samt socialt tryck att vara smal och vältränad.

Syfte

Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva validitet, reliabilitet samt faktorstruktur för SATAQ-4 i en normalpopulation, samt i ett kliniskt svenskt urval.

Metod

Ett batteri av frågeformulär administreras vid ett tillfälle. Detta inkluderar, förutom SATAQ-4 formulär som mäter demografiska variabler, ätstörningssymtom (Eating disorder examination questionnaire: EDE-Q) depression och ångest (Hospital Anxiety and Depression Scale: HADS) medkänsla med sig själv (Self Compassion Scale).

Aktuellt läge

Normaldata är insamlade och analyseras. Kliniska data planeras att samlas in under våren 2013.

Samarbetspartners

  • Thomas Parling, Uppsala Universitet