This page in English

Forskningsprojekt

Exponering för partiklar och biomarkörer för inflammatoriska svar hos arbetare i pappers- och massaindustri

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Flera epidemiologiska studier har påvisat en överrisk för ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt och cerebrovaskulär sjukdom hos anställda i pappers- och massaindustrin. Exponering för finpartikulära luftföroreningar kan genom stimulering av inflammatoriska reaktioner, framför allt via ökade halter av interleukin-6, CRP och fibrinogen i blod, bidra till den funna överrisken.

Syftet är att beskriva exponeringen för luftburna partiklar i svensk pappers- och massaindustri och att relatera denna exponering till inflammatoriska markörer i blod som kan öka risken för hjärtinfarkt eller andra sjukdomar.

  • Vi kommer att kartlägga partikeltäthet och komposition i luften på arbetsplatserna dels stationärt men också med speciella personburna luftmätare samtidigt som prover tas på dessa personer.
  • I våra prover från partikelexponerade individer kommer vi att mäta interleukin-6, CRP, fibrinogen och D-dimer i plasma samt urinsyra i serum samt nässköljvätska. På så vis kan vi med stor säkerhet koppla samman laboratoriefynd från dessa individer med den luft som de inandats.
  • Studien belyser risker för hjärt-kärlsjuklighet till följd av partikelexponering i svensk pappers- och massaindustri där överrisk för hjärtkärlsjuklighet har beskrivits.
  • Resultaten delges massaindustrin där överrisk för hjärtkärlsjuklighet har beskrivits, deltagande företag, företagshälsovårder, fackförbund och branschorganisationer.

Forskare

Samarbetspartners