Forskningsprojekt

Utvärdering för effektivare styrning: fallstudier av äldreomsorgen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2014

Kontaktperson

Jan Olsson

Forskningsämne

Syftet med följeforskningsprojektet är att studera utvärderingsanvändning i Örebro kommun för att bidra till strategier för förbättrad användning som kan effektivisera styrningen. Projektet kommer att undersöka äldreomsorgen av två skäl. Det är ett omfattande och allt viktigare politikområde samtidigt som det är en relativt svag brukargrupp jämfört med andra politikområden. Ett väl fungerande utvärderingssystem kan därför vara särskilt viktigt för detta område. Projektet har en jämförande ansats genom att en ytterligare kommun – Solna – undersöks samt att sekundärlitteratur utnyttjas som kan vara relevant såväl empiriskt som teoretiskt.

  • Hur ser utvärderingsanvändningen ut i äldreomsorgen i Örebro kommun? Vad finns det för problem och utmaningar härvidlag?
  • Vad kan vi lära av utvärderingsanvändning från andra kommuner och organisationer samt från forskningslitteraturen? Vilka är det vanligaste problemen och utmaningarna?
  • Mot bakgrund av forskning och erfarenheter, vilka idéer och strategier för ökad utvärderingsanvändning är särskilt lämpliga för Örebro kommun i syfte att effektivisera styrningen?

 

Våra teoretiska utgångspunkter och förväntningar är att utvärderingsanvändningen är bristfällig, i synnerhet på verksamhetsnivå bland personal och professionella aktörer. Det stöds av tidigare forskning om utvärderingsanvändning (Petersén & Olsson, 2013), men vi har inte specifika kunskaper om detta från äldreomsorgen. Det är därför viktigt att vi göra litteraturstudier också. Ett tänkbart resultat givet tidigare forskning är att utvärderingssystemet och äldreomsorgen (problemhantering, utvecklingsarbete etc) är relativa separata verksamheter och att utvärderingarna inte kommer till användning i äldreomsorgen. Utvärderingarna kan möjligen fylla andra funktioner som att legitimera verksamheten, men kan också ske på ett ritualiserat sätt utan någon särskild betydelse eller funktion.

Forskare

Samarbetspartners