This page in English

Forskningsprojekt

Återvinning av fosfor och värdemetaller från avloppsvatten och slam

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Förekomst av miljöstörande ämnen har avsevärt minskat användningen av avloppsslam som gödselmedel inom jordbruket men flera miljöstörande ämnen är metaller som i sig har ett värde. Tekniker för att öka användbarheten har i regel riktats mot behandling av slammet medan detta projekt också arbetar uppströms, dvs med avloppsvattnet. Syftet är att dels anrika fosfor och värdemetaller i tillräckligt rena fraktioner för vidare produktion, dels att återstoden skall kunna vidarebehandlas för att producera gas eller utvinna dess energiinnehåll.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Fortum Waste Solutions AB
  • Norrtorp Kumla Miljöstiftelse

Samarbetspartners