Forskningsprojekt

Kriskommunikationsberedskap i komplexa organisationer: En förstudie av Trafikverket

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsmiljöer

Pilotprojektet syftar till att, med stöd i tidigare forskning i ämnet, genomföra intervjuer med nyckelpersoner inom krishantering och kriskommunikation i Trafikverket. I projektet studeras även Trafikverkets styrande dokument för krishantering och kriskommunikation, för att ge fördjupad kunskap om:

  • vilka specifika förhållanden som präglar förutsättningarna för Trafikverkets, men också komplexa organisationers, kriskommunikation och kriskommunikationsberedskap.
  • kriterier för framgångsrik kriskommunikation i Trafikverket, men också i komplexa organisationer.
  • vilka utvecklingsområden som finns avseende kriskommunikationsorganisation och arbetssätt i komplexa organisationer

Pilotprojektet ska fungera som ett underlag för vidare studier i de utvecklingsområden som identifieras.

Forskare

Finansiärer