This page in English

Mats Eriksson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303875

Rum: F3109

Mats Eriksson

Om Mats Eriksson

Mats är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap samt forskningsledare för forskningsmiljön Centrum för kriskommunikation (CCC) samt gruppledare för strategisk kommunikation (SCOM). 

Hans forskning rör framförallt gränslandet mellan strategisk kommunikation, organisationskommunikation och risk- och kriskommunikation. 

Mats har under senare år forskat inom flera externa projekt som specifikt rör kris- och riskkommunikation med fokus på digitala medier, bland annat vid DEMICOM vid Mittuniversitetet. Idag projektleder han två externt finaniserade forskningsprojekt (MSB). Det ena projektet rör medborgarnas attityder, kommunikation och tillit i en potentiell svensk storskalig strålningsolycka. Det andra pågående projektet handlar om risk- och beredskapskommunikation för ett robust digitalurbant samhälle. Båda projekten har tvär/mångvetenskaplig karaktär och sker i samverkan med andra lärosäten och forskningsmiljöer. 

Ett område i Mats forskning är utveckling av metodiker för kris- och riskkommunikation för krishanterare, informatörer och kommunikatörer. Mats använder både kvalitativa (t.ex. intervjuer) och kvantitativa (t.ex. enkäter) undersökningsmetoder.

Publicering och uppdrag

Mats är författare till ett 30-tal böcker, bokkapitel, rapporter och vetenskapliga artiklar inom området strategisk kommunikation, krishantering, kriskommunikation och riskkommunikation. 

En viktig del i Mats verksamhet är externa forsknings- och utredningsuppdrag, genom åren åt bland annat Krisberedskapsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SOS Alarm och Trafikverket. 

Undervisning

Mats undervisar främst inom strategisk kommunikation, public relations och kris-/riskkommunikation, utvärdering samt metodfrågor. Han har under flera år varit ansvarig för utbildningar inom Planerad kommunikation (PR) och strategisk kommunikation.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, M. & Olsson, E. (2016). Facebook and Twitter in Crisis Communication: A Comparative Study of Crisis Communication Professionals and Citizens. Journal of Contingencies and Crisis Management, 24 (4), 198-208.
Olsson, E. & Eriksson, M. (2016). The logic of public organizations' social media use: Towards a theory of `social mediatization´. Public Relations Inquiry, 5 (2), 187-204.
Eriksson, G. & Eriksson, M. (2012). Managing political crisis: an interactional approach to "image repair". Journal of Communication Management, 16 (3), 264-279.
Eriksson, M. (2012). On-line strategic crisis communication: in search of a descriptive model approach. International Journal of Strategic Communication, 6 (4), 309-327.
Eriksson, M. (2011). Trust in public safety answering points: a Swedish national survey in the late modern network society. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 8 (1).

Böcker

Eriksson, M. (2013). Sociala medier och webb vid kris: strategier och taktiker. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Eriksson, M. (2009). Nätens kriskommunikation (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Eriksson, M. (2006). Kriskommunikation via webben: studier av dubbelmordet i Linköping, Kemiraolyckan och stormen Gudrun (1ed.). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten (KBM:s temaserie 2006:1).

Doktorsavhandlingar

Eriksson, M. (2003). Från ingenjörskonst till informatörskonst: studier av PR och riskkommunikation. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Olsson, E. & Eriksson, M. (2020). Crisis Communication in Public Organisations. I: Finn Frandsen, Winni Johansen, Crisis Communication (ss. 419-438). . Walter de Gruyter.
Eriksson, M. (2014). Crisis Communication and Improvisation in a Digital Age. I: Derina Rhoda Holtzhausen, Ansgar Zerfass, The Routledge handbook of strategic communication. . Routledge.
Eriksson, M. , Trnka, J. & Danielsson, E. (2014). Framtid och utvecklingsbehov. I: Landgren, Jonas & Borglund, Erik, Lägesbilder: att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar (ss. 119-126). Stockholm: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Eriksson, M. (2011). Kriskommunikation 2.0: realtidsregisserad strategisk kommunikation. I: Jesper Falkheimer, Mats Heide, Strategisk kommunikation: forskning och praktik (ss. 195-208). Lund: Studentlitteratur AB.
Eriksson, M. (2010). Conceptions of emergency calls: emergency communication in an age of mobile communication and prevalence of anxiety. I: Stig A. Nohrstedt, Communicating risks: towards the threat society (ss. 179-195). Göteborg: Nordicom.
Eriksson, M. (2010). Förtroendet för 112 i det (o)trygga mobiltelefonsamhället. I: Sören Holmberg, Lennart Weibull, Nordiskt ljus: 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009 (ss. 245-254). Göteborg: SOM-institutet.
Eriksson, M. (2006). Att skapa och driva en kriswebborganisation. I: Handbok i kriskommunikation (ss. 1-31). Karlstad: Krisberedskapsmyndigheten.
Eriksson, M. , Johansson, A. & Larsson, L. (2004). Diskussion och slutsatser. I: Larsåke Larsson, Ministermordet: en studie om myndigheternas kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh (ss. 115-123). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.
Eriksson, M. , Johansson, A. & Larsson, L. (2004). Inledning. I: Larsåke Larsson, Ministermordet: en studie om myndigheternas kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh (ss. 7-14). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.
Eriksson, M. (2004). Krishantering, kommunikation och sorgearbete på lokal nivå. I: Larsåke Larsson, Ministermordet: en studie om myndigheternas kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh (ss. 88-114). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.
Eriksson, M. (2002). Public relations à la Grunig - en exposé och analys. I: Larsåke Larsson, PR på svenska: teori, strategi och kritisk analys (ss. 35-62). Lund: Studentlitteratur.
Eriksson, M. (1996). Södermanlands län och Strängnäs kommun. I: Larsson, L. & Nohrstedt, S. A., ”Det ser verkligen illa ut”: Kommunikationsproblem i samband med Estoniakatastrofen 1994 (ss. 101-120). Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.
Eriksson, M. (1996). Östergötlands län och Norrköpings kommun. I: Larsson, L. & Nohrstedt, S. A., "Det ser verkligen illa ut”: kommunikationsproblem i samband med Estoniakatastrofen 1994 (ss. 73-100). Stockholm: Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.

Konferensbidrag

Olsson, E. & Eriksson, M. (2015). The quest for social media logic and its implication for crisis communication: the case of governmental agencies. Konferensbidrag vid Crisis4 - 4th International Conference on Crisis Communication in the 21st Century, Lund University, Campus Helsingborg, Sweden, October 7-10, 2015.
Blomberg, K. , Eriksson, M. , Eriksson, M. , Grönlund, Å. , Jonsson, Ö. & Leissner, L. (2015). Trust and mistrust, quality-of-life and need for support: essons from narcolepsy-afflicted children and adolescents after the swine flu vaccination. I: 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy. Konferensbidrag vid 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy, Örebro 5-6 October, 2015.
Eriksson, M. (2011). Is improvisation a strategy?: Strategic crisis communication in a digital age. Konferensbidrag vid Pre-conference Strategic Communication - A concept at the center of applied communications. ICA 2011 - Annual Conference in the international Communivcation Association. Boston, Massachusetss, USA, 26 May, 2011.
Eriksson, M. & Eriksson, G. (2010). Managing political crisis: an interactional approach to "image repair" in political press conferences. Konferensbidrag vid 17th BledCOm International Public Relations Research Symposium, Lake Bled, Slovenia 2-3 July 2010.

Rapporter

Eriksson, M. & Engqvist, B. (2021). Medborgarnas beteende på kommunala webbsidor om risk, beredskap och kris: en pilotstudie. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DURCOM Arbetsrapport 1).
Eriksson, M. (2021). Riskkommunikation för kommuners krisberedskap: En kunskapsöversikt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/Örebro universitet (DURCOM Arbetsrapport 2).
Färm, K. , Jendel, L. , Nord, L. , Eriksson, M. & Olsson, E. (2015). En stormig höst: Studier av mediebilder och kriskommunikation. Sundsvall: Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 28).
Eriksson, M. (2014). En kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala medier. Sundsvall: Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 21).
Eriksson, M. (2014). Kommunala kommunikatörers beredskap för kriskommunikation via sociala medier. Sundsvall: DEMICOM, Mittuniversitetet Sundsvall (DEMICOM, rapportserie 14).
Eriksson, M. (2013). Ledningspersoners perspektiv på beredskapen för kriskommunikation: En studie av Trafikverkets OKC-funktion. Örebro universitet: (Centrum för kriskommunikation, FoU-rapport 2013-01).
Eriksson, M. (2010). När, hur och varför ringer vi 112?. .
Eriksson, M. (2000). Hur sköter oljeraffinaderier sina omvärldsrelationer?: en studie av PR- och informationsverksamhet. Örebro: (Forskningscentrum Människa - Teknik - Miljö, Rapportserie 00-2).
Eriksson, M. (1998). Symmetriska och asymmetriska PR-modeller: en metateoretisk diskussion med anknytning till miljöriskhanterande företag. Örebro: (Forskningscentrum Människa - Teknik - Miljö, Rapportsserie 11).
Eriksson, M. (1997). Att informera om kärnavfall: från ingenjörskonst till informatörskonst. Örebro: (Forskningscentrum Människa - Teknik - Miljö, Rapportserie 4).

Övrigt