This page in English

Mats Eriksson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303875

Rum: F3109

Mats Eriksson

Om Mats Eriksson

Mats är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap samt forskningsledare för forskningsmiljön Centrum för kriskommunikation (CCC) samt gruppledare för strategisk kommunikation (SCOM). 

Hans forskning rör framförallt gränslandet mellan strategisk kommunikation, organisationskommunikation och risk- och kriskommunikation. 

Mats har under senare år forskat inom flera externa projekt som specifikt rör kris- och riskkommunikation med fokus på digitala medier, bland annat vid DEMICOM vid Mittuniversitetet. Idag projektleder han två externt finaniserade forskningsprojekt (MSB). Det ena projektet rör medborgarnas attityder, kommunikation och tillit i en potentiell svensk storskalig strålningsolycka. Det andra pågående projektet handlar om risk- och beredskapskommunikation för ett robust digitalurbant samhälle. Båda projekten har tvär/mångvetenskaplig karaktär och sker i samverkan med andra lärosäten och forskningsmiljöer. 

Ett område i Mats forskning är utveckling av metodiker för kris- och riskkommunikation för krishanterare, informatörer och kommunikatörer. Mats använder både kvalitativa (t.ex. intervjuer) och kvantitativa (t.ex. enkäter) undersökningsmetoder.

Publicering och uppdrag

Mats är författare till ett 30-tal böcker, bokkapitel, rapporter och vetenskapliga artiklar inom området strategisk kommunikation, krishantering, kriskommunikation och riskkommunikation. 

En viktig del i Mats verksamhet är externa forsknings- och utredningsuppdrag, genom åren åt bland annat Krisberedskapsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SOS Alarm och Trafikverket. 

Undervisning

Mats undervisar främst inom strategisk kommunikation, public relations och kris-/riskkommunikation, utvärdering samt metodfrågor. Han har under flera år varit ansvarig för utbildningar inom Planerad kommunikation (PR) och strategisk kommunikation.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Övrigt