This page in English

Mats Eriksson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303875

Rum: F3109

Mats Eriksson

Om Mats Eriksson

Bakgrund

Mats är utbildad inom teknik (ingenjör), ekonomi (ek.kand) samt inom kommunikationsvetenskap (fil.dr.). År 2003 disputerade han med avhandlingen ”Från ingenjörskonst till informatörskonst” som behandlar utvecklingen och driften av informations- och kommunikationsverksamheter vid risk- och miljöhanterande företag. Arbetet med avhandlingen skedde vid den mångvetenskapliga forskarskolan Människa – Teknik – Miljö (MTM) vid Örebro universitet.

Från 2004 arbetar Mats inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Sedan 2012 är han docent i ämnet. Våren 2018 bedömdes Mats som professorsbehörig inom MKV, inriktning strategisk kommunikation.

Forskningsområden

Efter disputation har Mats forskning främst handlat om kriskommunikation och krishantering. Ett återkommande tema är kommunikationsteknologins (digitala mediers, sociala mediers, mobiltelefonins, big datas) betydelse för samspelet mellan organisationer, medier och medborgare/kunder i kris- och nödsituationer. I forskningen utvecklas bland annat metodiker för kris- och nödkommunikation för krishanterare, informatörer och kommunikatörer.

Mats har även ett forskningsintresse inom PR-historia, miljökommunikation, hälsokommunikation organisationskommunikation samt strategisk kommunikation. I sina studier använder han både kvalitativa (t.ex. intervjuer) och kvantitativa (t.ex. enkäter) undersökningsmetoder.

Publicering och uppdrag

Mats är författare till ett 30-tal böcker, bokkapitel, rapporter och vetenskapliga artiklar inom området strategisk kommunikation, krishantering, kriskommunikation, och nödkommunikation. En viktig del i Mats verksamhet är externa forsknings- och utredningsuppdrag, genom åren åt bland annat åt Krisberedskapsmyndigheten, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, SOS Alarm och Trafikverket.

Idag är Mats även verksam vid Demicom, vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Undervisning

Vid Örebro universitet undervisar Mats främst inom strategisk kommunikation, public relations och kris-/riskkommunikation, samt metodfrågor. Han har under flera år varit ansvarig för utbildningarna inom Planerad kommunikation (PR).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, M. & Olsson, E. (2016). Facebook and Twitter in Crisis Communication: A Comparative Study of Crisis Communication Professionals and Citizens. Journal of Contingencies and Crisis Management, 24 (4), 198-208.
Olsson, E. & Eriksson, M. (2016). The logic of public organizations' social media use: Towards a theory of `social mediatization´. Public Relations Inquiry, 5 (2), 187-204.
Eriksson, G. & Eriksson, M. (2012). Managing political crisis: an interactional approach to "image repair". Journal of Communication Management, 16 (3), 264-279.
Eriksson, M. (2012). On-line strategic crisis communication: in search of a descriptive model approach. International Journal of Strategic Communication, 6 (4), 309-327.
Eriksson, M. (2011). Trust in public safety answering points: a Swedish national survey in the late modern network society. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 8 (1).

Böcker

Eriksson, M. (2013). Sociala medier och webb vid kris: strategier och taktiker. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Eriksson, M. (2009). Nätens kriskommunikation (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Eriksson, M. (2006). Kriskommunikation via webben: studier av dubbelmordet i Linköping, Kemiraolyckan och stormen Gudrun (1ed.). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten (KBM:s temaserie 2006:1).

Doktorsavhandlingar

Eriksson, M. (2003). Från ingenjörskonst till informatörskonst: studier av PR och riskkommunikation. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Olsson, E. & Eriksson, M. (2020). Crisis Communication in Public Organisations. I: Finn Frandsen, Winni Johansen, Crisis Communication (ss. 419-438). . Walter de Gruyter.
Eriksson, M. (2014). Crisis Communication and Improvisation in a Digital Age. I: Derina Rhoda Holtzhausen, Ansgar Zerfass, The Routledge handbook of strategic communication. . Routledge.
Eriksson, M. , Trnka, J. & Danielsson, E. (2014). Framtid och utvecklingsbehov. I: Landgren, Jonas & Borglund, Erik, Lägesbilder: att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar (ss. 119-126). Stockholm: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Eriksson, M. (2011). Kriskommunikation 2.0: realtidsregisserad strategisk kommunikation. I: Jesper Falkheimer, Mats Heide, Strategisk kommunikation: forskning och praktik (ss. 195-208). Lund: Studentlitteratur AB.
Eriksson, M. (2010). Conceptions of emergency calls: emergency communication in an age of mobile communication and prevalence of anxiety. I: Stig A. Nohrstedt, Communicating risks: towards the threat society (ss. 179-195). Göteborg: Nordicom.
Eriksson, M. (2010). Förtroendet för 112 i det (o)trygga mobiltelefonsamhället. I: Sören Holmberg, Lennart Weibull, Nordiskt ljus: 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009 (ss. 245-254). Göteborg: SOM-institutet.
Eriksson, M. (2006). Att skapa och driva en kriswebborganisation. I: Handbok i kriskommunikation (ss. 1-31). Karlstad: Krisberedskapsmyndigheten.
Eriksson, M. , Johansson, A. & Larsson, L. (2004). Diskussion och slutsatser. I: Larsåke Larsson, Ministermordet: en studie om myndigheternas kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh (ss. 115-123). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.
Eriksson, M. , Johansson, A. & Larsson, L. (2004). Inledning. I: Larsåke Larsson, Ministermordet: en studie om myndigheternas kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh (ss. 7-14). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.
Eriksson, M. (2004). Krishantering, kommunikation och sorgearbete på lokal nivå. I: Larsåke Larsson, Ministermordet: en studie om myndigheternas kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh (ss. 88-114). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.
Eriksson, M. (2002). Public relations à la Grunig - en exposé och analys. I: Larsåke Larsson, PR på svenska: teori, strategi och kritisk analys (ss. 35-62). Lund: Studentlitteratur.
Eriksson, M. (1996). Södermanlands län och Strängnäs kommun. I: Larsson, L. & Nohrstedt, S. A., ”Det ser verkligen illa ut”: Kommunikationsproblem i samband med Estoniakatastrofen 1994 (ss. 101-120). Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.
Eriksson, M. (1996). Östergötlands län och Norrköpings kommun. I: Larsson, L. & Nohrstedt, S. A., "Det ser verkligen illa ut”: kommunikationsproblem i samband med Estoniakatastrofen 1994 (ss. 73-100). Stockholm: Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.

Konferensbidrag

Olsson, E. & Eriksson, M. (2015). The quest for social media logic and its implication for crisis communication: the case of governmental agencies. Konferensbidrag vid Crisis4 - 4th International Conference on Crisis Communication in the 21st Century, Lund University, Campus Helsingborg, Sweden, October 7-10, 2015.
Blomberg, K. , Eriksson, M. , Eriksson, M. , Grönlund, Å. , Jonsson, Ö. & Leissner, L. (2015). Trust and mistrust, quality-of-life and need for support: essons from narcolepsy-afflicted children and adolescents after the swine flu vaccination. I: 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy. Konferensbidrag vid 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy, Örebro 5-6 October, 2015.
Eriksson, M. (2011). Is improvisation a strategy?: Strategic crisis communication in a digital age. Konferensbidrag vid Pre-conference Strategic Communication - A concept at the center of applied communications. ICA 2011 - Annual Conference in the international Communivcation Association. Boston, Massachusetss, USA, 26 May, 2011.
Eriksson, M. & Eriksson, G. (2010). Managing political crisis: an interactional approach to "image repair" in political press conferences. Konferensbidrag vid 17th BledCOm International Public Relations Research Symposium, Lake Bled, Slovenia 2-3 July 2010.

Rapporter

Färm, K. , Jendel, L. , Nord, L. , Eriksson, M. & Olsson, E. (2015). En stormig höst: Studier av mediebilder och kriskommunikation. Sundsvall: Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 28).
Eriksson, M. (2014). En kunskapsöversikt om krishantering, kriskommunikation och sociala medier. Sundsvall: Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 21).
Eriksson, M. (2014). Kommunala kommunikatörers beredskap för kriskommunikation via sociala medier. Sundsvall: DEMICOM, Mittuniversitetet Sundsvall (DEMICOM, rapportserie 14).
Eriksson, M. (2013). Ledningspersoners perspektiv på beredskapen för kriskommunikation: En studie av Trafikverkets OKC-funktion. Örebro universitet: (centrum för kriskommunikation, FoU-rapport 2013-01).
Eriksson, M. (2010). När, hur och varför ringer vi 112?. .
Eriksson, M. (2000). Hur sköter oljeraffinaderier sina omvärldsrelationer?: en studie av PR- och informationsverksamhet. Örebro: (Forskningscentrum Människa - Teknik - Miljö, Rapportserie 00-2).
Eriksson, M. (1998). Symmetriska och asymmetriska PR-modeller: en metateoretisk diskussion med anknytning till miljöriskhanterande företag. Örebro: (Forskningscentrum Människa - Teknik - Miljö, Rapportsserie 11).
Eriksson, M. (1997). Att informera om kärnavfall: från ingenjörskonst till informatörskonst. Örebro: (Forskningscentrum Människa - Teknik - Miljö, Rapportserie 4).