This page in English

Mats Eriksson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303875

Rum: F3109

Mats Eriksson

Om Mats Eriksson

Mats är forskningsledare för forskningsmiljön Centrum för kriskommunikation (CCC) samt gruppledare för MKV-miljön strategisk kommunikation (SCOM). 

Hans forskning rör framförallt gränslandet mellan strategisk kommunikation, organisationskommunikation och risk- och kriskommunikation. 

Mats har under senare år forskat inom flera externa projekt som rör kris- och riskkommunikation, bland annat vid DEMICOM vid Mittuniversitetet. Idag projektleder han två externt finaniserade forskningsprojekt (MSB). Det ena projektet rör förutsättningarna för hemberedskapskampanjer i oroliga tider. Det andra pågående projektet handlar om risk- och beredskapskommunikation för ett robust digitalurbant samhälle. Båda projekten har tvär/mångvetenskaplig karaktär och sker i samverkan med andra lärosäten och forskningsmiljöer. 

Ett område i Mats forskning är utveckling av metodiker för kris- och riskkommunikation för krishanterare, informatörer och kommunikatörer. Mats använder både kvalitativa (t.ex. intervjuer) och kvantitativa (t.ex. enkäter) undersökningsmetoder.

Publicering och uppdrag

Mats är författare till ett flertal böcker, bokkapitel, rapporter och vetenskapliga artiklar inom området strategisk kommunikation, krishantering, kriskommunikation och riskkommunikation. 

En viktig del i Mats verksamhet är externa forsknings- och utredningsuppdrag, genom åren åt bland annat Krisberedskapsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SOS Alarm och Trafikverket. 

Undervisning

Mats undervisar främst inom strategisk kommunikation, public relations och kris-/riskkommunikation, utvärdering samt metodfrågor. Han har under flera år varit ansvarig för utbildningar inom Planerad kommunikation (PR) och strategisk kommunikation.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Övrigt