This page in English

Forskningsprojekt

Fysiska och psykologiska egenskaper under tonåren och risk för mag-tarmsjukdomar i vuxen ålder

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Scott Montgomery

Forskningsämne

Fysisk konditionsförmåga har en inverkan på en rad kroniska sjukdomar; och har också nyligen föreslagits vara skyddande mot inflammatoriska sjukdomar. Enligt nya forskningsrön utgör exponering för psykosocial stress fortfarande en risk för mag-tarmsjukdomar. Låg stresstolerans, en indikation på ökad känslighet för stress i allmänhet, är relevant för hur en person reagerar på exponering för stress. Djurmodeller tyder på att exponeringar tidigt i livet kan påverka både utveckling och funktion av Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA- axeln), ett reglerande system som svarar för samspelet av återrapportering för stress (stressrespons mekanismer). Bestånd av stresskänslighet hos djur tyder på att detta karaktärsdrag kan bestå livet ut även hos människor. Detta projekt använder denna teoretiska ram för att hypotisera hur låg stresstolerans kan göra individer mer mottagliga för exponering för stress i vardagen. Eftersom det förekommer betydande variationer vad gäller känslighet för stress hos individer, kan detta karaktärsdrag vara ett användbart verktyg för att kartlägga vilken roll psykosocial stress har för mag-tarmsjukdomar. 

Forskningsprojektet kommer att använda data från en representativ populationsbaserad kohort med ca 250 000 svenska män födda mellan 1952 och 1956. Dessa män följdes från de var 18 eller 19 år gamla, fram till 31 december 2009 (upp till 57 år). Data samlades systematiskt in för alla unga män som genomgick mönstringsundersökning inför värnpliktstjänstgöring, då värnplikten fortfarande var obligatoriskt för alla svenska män. Under två dagar genomfördes undersökningar och tester av hälsotillstånd, fysisk kondition och kognitiv förmåga. Dessutom utfördes standardiserade och semistrukturerade intervjuer ledda av legitimerade psykologer med de värnpliktiga, som gav en indikation på stresstolerans.

Syfte: Att undersöka sambandet mellan fysisk konditionsförmåga och stresstolerans under tonåren och risken för mag-tarmsjukdom i vuxen ålder. Sjukdomsutfallen inkluderar ulcus, inflammatorisk tarmsjukdom och infektioner i mag-tarmkanalen.

Betydelse: Longitudinell insamlade data om fysiskkonditionsförmåga och stresstolerans flera år innan sjukdomsdebut kan ge viktiga ledtrådar kring bakomliggande mekanismerna vad gäller risker for vissa mag-tarmsjukdomar. Denna information kan i sin tur användas för att utveckla preventionsstrategier för att minska risk för sjukdomar.

Forskare