This page in English

Forskningsprojekt

Välfärdsstatens legitimitet - Utkontrakteringen av välfärden och dess inverkan på förtroendeskapande processer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Monika Berg

Forskningsämne

I detta projekt undersöks hur utkontrakteringen av välfärdsservice påverkar förtroendeskapande processer. Bakgrunden är den rådande utvecklingen med förändrade organisationsformer och en allt mindre tydlig gränsdragning mellan marknad och stat i produktionen av välfärdstjänster, vilket ger anledning att studera hur de offentliga institutionernas förtroendeskapande processer påverkas av denna utveckling. I projektet undersöks hur olika upplevelser av servicen påverkar förtroendet och synen på det offentliga, liksom hur dessa mekanismer eventuellt skiljer sig åt beroende på om de är levererade av offentliga eller privata leverantörer. Projektet bidrar till en ökad kunskap och förståelse kring de processer genom vilka förtroende för offentliga myndigheter skapas och formas i samband med interaktionen genom den offentliga servicen, och mer specifikt hur dessa processer påverkas av huruvida servicen är offentlig eller privat producerad. Projektet bidrar därmed till kunskapen om vilka strategier som offentliga aktörer och institutioner kan använda för att (åter)skapa förtroende, beroende på vilken organisationsform man valt.

Forskare