Forskningsprojekt

Förekomst av försenad pubertet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Maria Lodefalk

Forskningsämne

Puberteten är en viktig fas i en människas liv då stora fysiska och mentala förändringar sker. De första tecknen på att puberteten börjat är hos flickor begynnande bröstkörteltillväxt och hos pojkar tillväxt av testiklarna. Oftast börjar dessa förändringar mellan 8 och 13 års ålder hos flickor och mellan 9 och 14 års ålder hos pojkar. Försenad pubertet beror oftast inte på någon allvarlig sjukdom utan bara på en senare inställd kroppslig "klocka". Det finns dock allvarliga sjukdomar som kan upptäckas först genom att puberteten är försenad. Tonåringar som inte får pubertetsstart i normal ålder blir ofta påtagligt störda av det, eftersom de växer mycket sämre än jämnåriga kamrater och inte utvecklas på motsvarande sätt som de. Trots att försenad pubertet är ett välkänt tillstånd, som det är viktigt att utreda och behandla, är det inte känt hur vanligt förekommande tillståndet är. Syftet med detta projekt är att ta reda på den sk incidensen för försenad pubertet.
Avstannad pubertet innebär att puberteten har börjat i normal tid, men att den inte går framåt på normalt sätt. Vad som kännetecknar avstannad pubertet epidemiologiskt är dåligt beskrivet, men det är alltid ett klart sjukligt tillstånd som kräver prompt utredning och behandling. Detta projekt syftar också till att populationsbaserat beskriva epidemiologiska kännetecken för avstannad pubertet.

Patienter som fått en eller flera av vissa utvalda diagnoser talande för möjlig försenad eller avstannad pubertet på en Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning/klinik i Örebro län, Dalarnas län, Västmanlands län eller Sörmlands län under 2013, 2014 eller 2015 kommer att identifieras. Skriftligt informerat samtycke kommer att inhämtas från ungdomarna samt (om de är < 15 år) från deras vårdnadshavare. Därefter kommer deras patientjournaler att granskas strukturerat av forskare i detta projekt och relevanta uppgifter kommer att ifyllas i ett formulär.
På så sätt identifieras patienter som uppfyller i förväg uppställda kriterier för försenad respektive avstannad pubertet. Antalet patienter med försenad pubertet kommer att divideras med antalet personer som under samma tidsperiod och i samma geografiska område skulle kunnat få diagnosen försenad pubertet, vilket kommer att ge oss en uppgift om årlig incidens.
Dessutom kommer bakgrundsfaktorer att beskrivas för både försenad och avstannad pubertet, såsom kön, ålder, ärftlighet, bakomliggande orsak, utredning, behandling och effekt inom 1 år av ev given behandling.

Forskare