Forskningsprojekt

Cirkulerande biomarkörer för diagnostik och uppföljning av cancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Gisela Helenius

Forskningsämne

Precisionsmedicin inom onkologi, vilket innebär att patientens behandling individanpassas efter tumörens genetik, kommer närmare i takt med att allt fler målriktade läkemedel utvecklas och godkänns. Alla målriktade behandlingar kräver en genetisk karaktärisering av tumören för att förutsäga om patienten kommer att svara på behandlingen. Den genetiska analysen görs på tumörvävnaden med det kan vara problematiskt i vissa fall. En vävnadsbiopsi innebär alltid en invasiv provtagning och utöver det kan tumören vara heterogen, vilket innebär att en biopsi kan missa de för analysen relevanta cellerna. Genom att istället använda cirkulerande biomarkörer för prediktiv testning slipper man dessa problem. Cirkulerande biomarkörer kan också användas för att följa upp effekten av en behandling och upptäcka återfall i sjukdomen.

De senaste åren har flera olika nya typer av biomarkörer i blodet hittats, exempelvis cirkulerande cellfritt DNA (cfDNA). När celler omsätts läcker dess innehåll, bland annat korta fragment av DNA ut i blodbanan. Frisättningen sker i samband med nekros, apoptos eller aktiv sekretion. Den andel av cfDNA som kommer från tumörceller kallas cirkulerande tumör DNA (ctDNA). Fritt i cirkulationen förekommer även andra typer av molekyler, exempelvis mikroRNA (miRNA). Alternativt kan både ctDNA och miRNA förekomma inneslutna i extracellulära vesiklar (EV). EV frisätts från celler ut i blodbanan som ett sätt att kommunicera med andra celler och sin omgivning. Hos friska individer frisätts EV främst från immunologiska celler men i fall av cancer frisätter tumörcellerna ett relativt högt antal EV. EV från tumörceller har knutits till tumörtillväxt och metastasering såväl som behandlingsresistens och prognos. Därför skulle man kunna använda antalet EV och karaktäriseringen av dem som biomarkör för att diagnostisera lungcancer.

Vår forskning handlar om att hitta cirkulerande biomarkörer som kan användas för diagnos, behandlingsval och för att övervaka patienten under behandlingen.

I LiBio-studien inkluderar alla patienter som utreds för lungcancer och förutom de diagnostiska vävnadsproverna, samlar vi också in blod- och urinprover innan diagnos och under behandling med tyrosinkinasinhibitorer och immunterapi. Vi är intresserade av att hitta nya cirkulerande biomarkörer och studerar mer specifikt cirkulerande tumör-DNA, mikroRNA och mRNA. I blodproven är vi intresserade av olika fraktioner plasma, exosomer och andra vesiklar, leukocyter samt trombocyter.

I studien Allvos inkluderar vi patienter som utreds i det standardiserade vårdförloppet: ”Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer”.  Patienterna utreds på enligt ett specifikt schema med traditionella metoder, laboratorieprover, bilddiagnostik och ett speciellt utarbetad frågeformulär. Om diagnosen är fortfarande oklar, anmäls patienten till en multidisciplinär konferens där röntgenbilder, laboratorieprover och sjukhistoria diskuteras tillsammans med röntgenläkare, onkolog, infektionsläkare, reumatolog och internmedicinare. I det här projektet vill vi utveckla att test för att detektera cancer samt att fastställa tumörens ursprungsvävnad genom att kombinera olika typer av cirkulerande biomarkörer.