This page in English

Forskningsprojekt

RöjSat-SIG AI

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2022

Kontaktperson

Martin Längkvist

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syfte och mål

Projektet syftar till att effektivisera planeringen av skogsbruksåtgärder genom att nyttja satellitdata med referensdata från genomförda skogsröjningsåtgärder för att kartera kommande behov. Vid projektets slut kommer vi ha uppnått följande: 1.Utvecklad och färdigtränad AI-metod. Implementerad vid tjänsteföretag 2.Karteringsmetod som kan ge goda resultat över minst 90 % av Sveriges skogsmark (utvärderingen behöver täcka in olika skogstyper). 3.Validerade resultat från tre skogsföretag med tydlig återkoppling av användbarheten.

Förväntade effekter och resultat

Den föreslagna lösningen kommer generera nytta för Sveriges skogsägare genom att kartering ger en ökad röjningsaktivitet och bättre lönsamhet i framtida virkesaffärer. Andra nyttor som den ökande röjningsaktiviteten medför är ökad tjänsteförsäljning till små och medelstora företag, både för de som säljer karteringstjänster och skogsvårdsföretag som erbjuder röjning. Lösningen blir ett exempel på hur kontinuerligt insamlade fältdata från skogen kombineras med satellitdata och bidrar till behovsägarnas AI-strategi och samtidigt skapar positiva samhällseffekter.

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet planeras följande datakällor att användas: 1.Multispektral satellitdata över flera tidpunkter 2.Fältdata insamlat inom projektet 3.Faktiskt avverkade skogar med åldersuppgift 4.Bilder tagna med drönare för verifiering Kombinationen av datakällor används i machine learning för att åstadkomma en graderad kartering, men det är därtill centralt att hantera integrationen av neuro-symboler samt en domänanpassning för att hantera variationerna i indata. Modellerna valideras både med avseende på prestanda och operativt av medverkande skogsföretag.

Forskare

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners