This page in English

Forskningsprojekt

Personals insatser i att förebygga samt minska smittspridning i kommunala dagverksamheter för äldre personer i ljuset av Covid-19 pandemin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Forskningsämne

Målet med kommunal dagverksamhet är att förebygga ohälsa och bryta ensamhet samt att främja ett aktivt, meningsfullt och tillfredsställande liv hos äldre personer. Dessutom att stödja självständighet och tilltro till egen förmåga för att de äldre ska kunna bo kvar hemma. Under rådande pandemi är dessa mål än viktigare i syfte att bibehålla en god hälsa för de äldre. Välfungerande kommunala dagverksamheter är dessutom viktigt för att avlasta hemtjänst och hemsjukvård där personalen redan idag har en ansträngd arbetssituation och arbetsmiljö. I syfte att minska smittspridning bland personal och även bland de äldre som deltar i dagverksamheten måste verksamheten omstrukturerats och anpassas. För att kunna bedriva en säker verksamhet är det viktigt med kunskap om vilka anpassningar personalen vidtar, hur detta upplevs av personal och de besökande äldre personerna. Projektet är tvärprofessionellt och forskare från olika lärosäten samt region är involverade.

Samarbetspartners