Forskningsprojekt

Geriatric Emergency Medicine, GEMs Örebro

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Lisa Kurland

Andelen äldre i befolkningen växer i takt med att vi lever allt längre. När vi åldras ökar också sjukdomsbördan och behovet av såväl sjukvård som omsorg. Behovet är särskilt stort för våra s.k. sköra äldre som är bland de mest sårbara individerna i samhället.

Vi arbetar med att systematiskt identifiera sköra äldre genom att mäta skörhet inom ambulans och akutmottagningsverksamhet samt i samarbete med geriatriken, mobila team och primärvård samt kommunal hemsjukvård. Vi avser studera hur skapa en personcentrerad och sammanhållen akut vård med syftet att patienten ges möjlighet att påverka sin egen vård och vårdgivarna koordineras med patienten i centrum. Målet är att vård ges nära patienten och onödig sjukhusbunden vård minskar, samtidigt som individen ges ökat inflytande över sin vård och på så sätt ökar sitt välmående.

Medarbetare 
Per-Ola Sundin, PhD, specialistläkare internmedicin, ansvarig för det geriatriska akutteamet

Jay Banerjee,specialistläkare geriatrisk akutsjukvård, professor, University Hospitals of Leicester; Honorary, Professor in Emergency Care and Academic Champion in Clinical Leadership, University of Leicester; Visiting Professor in Safety Sciences at Loughborough University, UK.

I samarbete med primärvården och den kommunala hemsjukvården