Forskningsprojekt

Randomiserad kontrollerad behandlingsstudie med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för patienter med ätstörning- en manualbaserad metod att minska kroppsmissnöje

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Sanna Aila-Gustafsson

Forskningsämne

Bakgrund
Ätstörningar är svårbehandlade tillstånd. En stor andel av patienterna har efter behandling kvarvarande problem med kroppsmissnöje och /eller viktfobi, även om de inte längre uppfyller de diagnostiska kriterierna för en ätstörning. Kvarvarande missnöje med kroppen är associerat med försämrad livskvalitet och högre förekomst av återfall i ätstörning. Att hitta effektiva interventioner som förbättrar livskvaliteten hos patienter som behandlats för ätstörningsproblem, och minskar återfallsrisken är en viktig och angelägen uppgift. Således kan projektet vara till nytta för utvecklandet av behandlingsmetoder för personer med ätstörning.
Syfte
Studiens syfte är att undersöka om en ACT-behandling i grupp med fokus att lära ut strategier att hantera missnöje med kroppen kan bidra till en minskning av ätstörda patienters missnöje med vikt och kroppsform, bättre självkänsla och en mer accepterande attityd till den egna kroppen?
Metod
En grupp patienter som randomiseras till ACT-behandling i grupp och en grupp patienter som randomiseras till sedvanlig behandling kommer att jämföras vid fyra tillfällen under en tvåårsperiod avseende såväl kroppsmissnöje som självkänsla. Bland deltagarna i ACT-gruppen genomförs också två kvalitativa studier för att få en fördjupad förståelse av hur deltagarna uppfattar interventionen, och betydelsen av den.
Aktuellt läge
Datainsamlingen är avslutad, och har hittills resulterat i tre vetenskapliga publikationer, och ytterligare ett manus är under arbete.

Finansiärer

  • Region Örebro Län